Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.009819
Kategória:N/A
Autor:Drdoš Ján (100%)
Názov:Metodika integrovaného výskumu krajiny
Zdroj:Acta Geobiologica
Lokácia:2. - Veda : Bratislava, (1972), s. 9-58
Ohlas:[4] 2001. MINÁR, Jozef et al. Geoekologický (komplexný fyzickogeografický) výskum a mapovanie vo veľkých mierkach. Bratislava : Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, 2001, s. 176. ISBN 80-968146-3-X.
Ohlas:[4] 2005. ČECH, Vladimír. Návrh nových maloplošných chránených území pohoria Galmus a priľahlej časti Hornádskej kotliny. In Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Comenianae. Geographica. Supplementum no. 3 [CD-ROM]. Bratislava : Univerzita Komenského, 2005, s. 95.