Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.009665
Kategória:AAB
Autor:Končeková Ľuba (100%)
Názov:Drogová problematika učňovskej mládeže : (vedomosti, postoje a skúsenosti)
Vydavateľské údaje:Prešov : Náuka, 2001
Rozsah:157 s.
ISBN:80-89038-11-5
Ohlas:[4] 2002. LIBA, Jozef. Výchova k zdraviu a prevencia drogových závislostí. Prešov : FHPV PU, 2002, s. 99. ISBN 80-8045-271-7.
Ohlas:[6] 2003. GÁBOROVÁ, Ľubica. Drogová problematika učňovskej mládeže. In Sociológia : časopis pre otázky sociológie, ISSN 0049-1225. 2003, roč. 35, č. 4, s. 76-78.
Ohlas:[3] 2004. BARTÍK, Pavol. Názory a skúsenosti žiakov 10-18 ročných s alkoholom. In Tělesná výchova a zdraví (II.). České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2004, s. 41.
Ohlas:[3] 2004. MICHAL, Jiří. Užívanie drog u športujúcej a nešportujúcej školskej populácie. In Tělesná výchova a zdraví (II.). České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2004, s. 76.
Ohlas:[6] 2004. KUBÁNI, Vialiam. Drogová problematika učňovskej mládeže (vedomosti, postoje a skúsenosti). In Pedagogická revue : časopis pre pedagogickú teóriu a prax, ISSN 1335-1982. 2004, roč. 56, č. 3, s. 334-335.
Ohlas:[4] 2016. PASTERNÁKOVÁ, Lenka. Záujmové oblasti u detí staršieho školského veku. In Manažment školy v praxi, ISSN 1336-9849. 2016, roč. 11, č. 3, s. 8.
Ohlas:[4] 2016. LIBA, Jozef. Výchova k zdraviu v školskej edukácii. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2016, s. 228. ISBN 978-80-555-1612-7.