Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.009544
Kategória:AAB
Autor:Zozuľak Ján (100%)
Názov:Katechetické poslanie Cirkvi
Vydavateľské údaje:Prešov : Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovskej univerzity, 2001
Rozsah:91 s.
ISBN:80-8068-058-2
Edícia:Séria: Patristická knižnica 1
Ohlas:[4] 2002. PRUŽINSKÝ, Štefan. Z teologickej tvorby Pravoslávnej bohosloveckej fakulty v Prešove. In Prešovská univerzita. 2002, roč. 6, č. 4-5, s. 18.
Ohlas:[4] 2002. PRUŽINSKÝ, Štefan. Z teologickej tvorby Pravoslávnej bohosloveckej fakulty PU v Prešove. In Pravoslávny kalendár 2003. Prešov : Metropolitná rada Pravoslávnej cirkvi na Slovensku, 2002, s. 64.
Ohlas:[4] 2003. ZOZUĽAKOVÁ, Viera. Pravoslávna cirkev v českých krajinách a na Slovensku: perspektíva a smerovanie v rámci Európskej únie. In Byzantská kultúra v kontexte európskej civilizácie. Prešov : Pravoslávna bohoslovecká fakulta PU, 2003, s. 65.
Ohlas:[4] 2003. ŽUPINA, Miroslav. Kresťanská etika a jej miesto v systematickej teológii. 1. vyd. Prešov : PBF PU, 2003, s. 109.
Ohlas:[3] 2003. HANESOVÁ, Dana. Čiastkové výsledky výskumu vplyvu evanjelia na rozvoj osobnosti. In Katechetika – historie – teologie. Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2003, s. 185.
Ohlas:[4] 2005. ŠAK, Štefan. Misiológia I. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita, 2005 [cit. 2005-06-14], s. 9. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/elpub/PBF/Sak1/index.htm>
Ohlas:[6] 2006. KUZYŠIN, Bohuslav. Katechetické poslanie Cirkvi. In Synergia : časopis venovaný byzantským dejinám, kultúre a teológii. 2006, roč. 3/4, č. 5-6, s. 127-128.
Ohlas:[6] 2006. KUZYŠIN, Bohuslav. Skriptum prof. Zozuľaka približuje katechetické poslanie Cirkvi. In Prešovská univerzita : periodikum akademickej obce Prešovskej univerzity. 2006, roč. 10, č. 1, s. 20.
Ohlas:[4] 2006. JEŽEK, Václav. Byzantská paideia vzdělávání v Byzancii (Byzantská kultura). 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2006, s. 220.
Ohlas:[4] 2006. KUZYŠIN, Bohuslav. Mojžiš – vzor viery a spravodlivosti, jeho príbeh s prihliadnutím na transformáciu jeho charakteru. In Pravoslávny teologický zborník XXXI (16). Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2006, s. 52.
Ohlas:[4] 2006. KUZYŠIN, Bohuslav. Z histórie pravoslávnej katechézy. In Synergia : časopis venovaný byzantským dejinám, kultúre a teológii. 2006, roč. 4, č. 7-8, s. 58.
Ohlas:[4] 2007. DUTKO, Viktor. Mládež pod omoforom Cirkvi. In Odkaz sv. Cyrila a Metoda : mesačník Pravoslávnej cirkvi na Slovensku. 2007, roč. 53, č. 2, s. 20.
Ohlas:[4] 2007. ŠAK, Štefan. Počiatky kresťanskej misie. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2007, s. 154. ISBN 978-80-8068-661-1.
Ohlas:[4] 2007. PILKO, Ján. Katechetické slovo Jána Zlatoústeho. In Nipsis : časopis zaoberajúci sa otázkami teológie, filozofie, etiky a duchovnosti v spoločenskom kontexte, ISSN 1337-0111. 2007, roč. 2, č. 1, s. 77.
Ohlas:[4] 2007. GERKA, Milan. Sociálna služba v Cirkvi. Soľ zeme. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2007, s. 259. ISBN 978-80-8068-639-0.
Ohlas:[4] 2008. PILKO, Ján. Katechumenát v ranej Cirkvi. In Pravoslávny teologický zborník XXXIII (18). Prešov : Prešovská univerzita, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2008, s. 92. ISBN 978-80-8068-831-8.
Ohlas:[4] 2008. SMETANOVÁ, Mária. Historický kontext stredovekých liturgických drám v Kyjevskej Rusi, vplývajúcich na katechézu. In Pravoslávny teologický zborník XXXIII (18). Prešov : Prešovská univerzita, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2008, s. 139. ISBN 978-80-8068-831-8.
Ohlas:[4] 2009. KUZYŠIN, Bohuslav. Sociálne prvky kresťanskej edukácie. In Kresťanské východiská sociálnej práce a jej misijný rozmer : zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej dňa 6.-7. októbra 2008 v Prešove [on-line]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2009 [cit. 2010-01-20], s. 33. ISBN 978-80-555-0076-8. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/elpub2/PBF/Sak3/index.html>
Ohlas:[4] 2009. ZOZUĽAKOVÁ, Viera. Didaktika pravoslávnej náboženskej výchovy ako školského predmetu. 1. vyd. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove, 2009, s. 115. ISBN 978-80-555-0016-4.
Ohlas:[4] 2009. KUZYŠIN, Bohuslav. Vybrané kapitoly z katechetiky. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2009, s. 124. ISBN 978-80-8068-989-6.
Ohlas:[3] 2009. ŠAK, Štefan. Obnova misijnej perspektívy Cirkvi v duchu apoštola Pavla. In Pravoslávny biblický zborník I/2009. K osobnosti svätého apoštola Pavla : zborník katedry biblických náuk Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove [on-line]. Gorlice : Diecezjalny osrodek kultury prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, 2009 [cit. 2010-01-20], s. 60. ISBN 978-913884-8-8. Dostupný na internete <http://elpis.cba.pl/wydawnictwa.html>
Ohlas:[3] 2009. PRUŽINSKÝ, Štefan. Začlenenie pokrstených do života Cirkvi podľa katechetických slov svätého Jána Zlatoústeho. In Cesta obnovy človeka v súčasnej pluralitnej spoločnosti. Gorlice : Diecezjalny osrodek kultury prawoslawnej "ELPIS" w Gorlicach, 2009, s. 31. ISBN 978-83-928613-3-1.
Ohlas:[4] 2009. DUTKO, Viktor. Pastorácia mládeže. In Pravoslávny teologický zborník XXXV (20). Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2009, s. 43. ISBN 978-80-8068-999-5.
Ohlas:[3] 2009. ŠAK, Štefan. Misijné štúdie I. 1 vyd. Gorlice : Diecezjalny osrodek kultury prawolawnej ELPIS w Gorliciach, 2009, s. 90. ISBN 978-83-928613-1-7.
Ohlas:[4] 2009. ŠAK, Štefan. Obnova katechizácie a kresťanskej výchovy v sekulárnej spoločnosti. In Nipsis : časopis zaoberajúci sa otázkami teológie, filozofie, etiky a duchovnosti v spoločenskom kontexte, ISSN 1337-0111. 2009, roč. 4, č. 8, s. 47.
Ohlas:[4] 2010. ZOZUĽAKOVÁ, Viera. Funkcia cirkevnej obce v spoločnosti. In Cirkevný zbor vo vzťahu k spoločenskému prostrediu : zborník z vedeckej teologickej konferencie konanej 13. apríla 2010. Banská Bystrica : Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2010, s. 90. ISBN 978-80-8083-951-2.
Ohlas:[4] 2010. PILKO, Ján. Katechéza svätého Ambróza Milánskeho. In Pravoslávny teologický zborník XXXVI (21). Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2010, s. 69. ISBN 978-80-8068-831-8.
Ohlas:[4] 2010. ŠAK, Štefan. Súčasná vnútorná misia – evanjelizácia verných kresťanov cirkvi na farnosti. In Pravoslávny teologický zborník XXXVI (21). Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2010, s. 222. ISBN 978-80-8068-831-8.
Ohlas:[3] 2010. ŠAK, Štefan. Evanjelizácia - vnútorná misia Cirkvi. In Pravoslávny biblický zborník II/2010 : zborník katedry biblických náuk Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove [on-line]. Gorlice : Diecezjalny osrodek kultury prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, 2010 [cit. 2010-11-30], s. 109. ISBN 978-83-928613-5-5. Dostupný na internete <http://www.elpis.cba.pl/II/08%20sak.pdf>
Ohlas:[4] 2010. PILKO, Ján. Vzdelávanie katechumenov v ranej Cirkvi. In Kvalita vzdelávania pracovníkov v oblasti sociálnej práce (biblicko-teologické a sociologické východiská) : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 14.-15. júna 2010 na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove [online]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2010 [cit. 2010-12-02], s. 64. ISBN 978-80-555-0245-8. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/elpub2/PBF/Zozulak6/index.html>
Ohlas:[4] 2010. ZOZUĽAKOVÁ, Viera. Teória výchovy a jej úloha v oblasti sociálnej práce. In Kvalita vzdelávania pracovníkov v oblasti sociálnej práce (Biblicko-teologické a sociologické východiská) : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 14.-15. júna 2010 na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove [online]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2010 [cit. 2010-12-02], s. 90. ISBN 978-80-555-0245-8. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/elpub2/PBF/Zozulak6/index.html>
Ohlas:[4] 2011. ZOZUĽAKOVÁ, Viera. Metódy vyučovania náboženskej výchovy. 1. vyd. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove, 2011, s. 98. ISBN 978-80-555-0419-3.