Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.009325
Kategória:AAB
Autor:Součková Marta (100%)
Názov:Personálna téma v prozaickom texte
Vydavateľské údaje:Prešov : Náuka, 2001
Rozsah:108 s.
ISBN:80-89038-03-4
Ohlas:[6] 2001. MOYŠOVÁ, Stanka. Slovenskí klasici trochu inak. In Kultúrny život. 2001, roč. 2, č. 35, s. 8.
Ohlas:[6] 2001. MARČOK, Viliam. Pokus o inú rozkoš z (literárnovedného) textu. In Knižná revue : mesačník o nových knihách, ISSN 1210-1982. 2001, roč. 11, č. 213, s. 3.
Ohlas:[6] 2001. KUŠNÍR, Jaroslav. Na personálnu tému. In OS. 2001, č. 10, s. 70.
Ohlas:[6] 2001. GAVURA, Ján. Personálna téma v prozaickom texte. In Romboid, ISSN 0231-6714. 2001, roč. 36, č. 7-8, s. 175.
Ohlas:[6] 2001. KUZMÍKOVÁ, Jana. Skúmanie postavy v próze. In Romboid, ISSN 0231-6714. 2001, roč. 36, č. 7-8, s. 183-184.
Ohlas:[6] 2002. PETRÍK, Vladimír. S dôrazom na budúcnosť. In Knižná revue. Literika. 2002, roč. 12, č. 21, s. 4.
Ohlas:[6] 2002. GAJDOŠ, Martin. Personálna téma v prozaickom texta. In Slovenské pohľady. 2002, č. 2, s. 100-101.
Ohlas:[6] 2003. OH. Personálna téma v prozaickom texte. In RAK. 2003, roč. 8, č. 6, s. 59.
Ohlas:[5] 2004. PAVERA, Libor. Příspěvek M. Součkové k teorii interpretace. In Alternativa plus. 2004, roč. 8, č. 3-4, s. 110-111.
Ohlas:[4] 2006. LOBOTKOVÁ, Zora. K antroponymii v textoch Ballu. In K poetologickým a axiologickým aspektom slovenskej literatúry po roku 1989 : zborník materiálov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v dňoch 27.-28.5.2004 v Prešove. Prešov : Filozofická fakulta PU, 2006, s. 199, 207.
Ohlas:[4] 2005. GBÚR, Ján. K problematike historiografickej reflexie slovenskej literatúry. In Významové a výrazové premeny v umení 20. storočia : materiály z medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa uskutočnila v dňoch 8.-9.9.2005 na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2005, s. 413.
Ohlas:[4] 2004. HARPÁŇ, Michal. Teória literatúry. 3. vyd. Bratislava : Tigra, 2004, s. 266.
Ohlas:[4] 2006. ŽILKA, Tibor. Vademecum poetiky. 1. vyd. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2006, s. 406.
Ohlas:[4] 2007. MITKA, Marek. O pohyblivom smútku a skrytej radosti : (k poetike prozaických textov Edmunda Hlatkého a Ballu). In K axiologickým a poetologickám aspektom slovenskej literatúry po roku 1989 II : zborník materiálov z medzinárodného vedeckého seminára konaného 22.-23. mája 2006 v Prešove. Prešov : Prešovská univerzita, Filozofická fakulta, 2007, s. 202. ISBN 978-808068-707-6.
Ohlas:[4] 2006. IŠTVÁNFYOVÁ, Zuzana. Postava ako literárnovedná kategória v próze Rudolfa Slobodu a jej migrácia. In Studia Slovaca : zborník vedeckých prác členov Katedry slovenského jazyka a literatúry. Banská Bystrica : Katedra slovenského jazyka a literatúry, Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, 2006, s. 77,78, 82. ISBN 80-8083-350-8.
Ohlas:[4] 2007. JURÍČKOVÁ, Valéria. Proza Prjašivščiny 60-x rr. v slovackomu literarnomu seredovyšči. In Slovensko-ukrajinské vzťahy v oblasti histórie, kultúry, jazyka a literatúry : materiály medzinárodnej vedeckej konferencie; Svidník, 23.-24. júna 2006. Svidník : Múzeum ukrajinskej kultúry, 2007, s. 376. ISBN 978-80-969592-5-9.
Ohlas:[3] 2010. PUKAN, Miron. Slovenská dramatika a prístupy divadelnej alternatívy na rozhraní tisícročí. In Z warsztatu współczesnego słowacysty : studia słowacystyczne dedykowane pamieci profesor Marii Honowskiej. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego, 2010, s. 279. ISBN 978-83-233-2884-1.
Ohlas:[3] 2010. GBÚR, Ján. Modelovanie personálnej témy v Kubániho epickej básni Radziwillowna, kráľovná poľská. In Z warsztatu współczesnego słowacysty : studia słowacystyczne dedykowane pamieci profesor Marii Honowskiej. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010, s. 219. ISBN 978-83-233-2884-1.
Ohlas:[4] 2010. SEDLÁKOVÁ, Alena. Prostriedky výtvarného umenia vo voľnočasovom vzdelávaní a metodika vybraných výtvarných postupov. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2010, s. 103. ISBN 978-80-555-0238-0.
Ohlas:[3] 2010. GAVURA, Ján. O pojme metafyzika v literatúre a literárnej vede. In Studia humanitatis – Ars hermeneutica : metodologie a theurgie hermeneutické interpretace III. Ostrava : Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2010, s. 169. ISBN 978-80-7368-800-4.
Ohlas:[4] 2008. MACURÁK, Matúš. Prózy Daniela Pastirčáka v kontexte súčasnej slovenskej literatúry pre deti a mládež. In 3. študentská vedecká konferencia : zborník príspevkov [online]. Prešov : Prešovská univerzita, 2008 [cit. 2011-03-7], s. 436. ISBN 978-80-8068-743-4. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/elpub/FF/Slancova2/index.html>
Ohlas:[4] 2008. SZABO, Peter. Funkčnosť postmoderných literárnych postupov (variácie personálnej témy v románe Rudolfa Slobodu Jeseň). In National literatures in the globalised world. Nitra : UKF, 2008, s. 246. ISBN 978-80-8094-308-0.
Ohlas:[3] 2011. GAVURA, Ján. Mýtus veku alebo "Niektoré básne mladí nenapíšu...". In Bohemica Olomucensia 1 : Symposiana, ISSN 1803-876X. 2011, roč. 3, s. 167.
Ohlas:[3] 2006. FRIČOVÁ, Eva. Francais écrit – francais parlé dans L`Amant de Marguerite Duras. In Verbum Analecta Neolatina, ISSN 1585-079X. 2006, tom. 8, f. 2, p. 322.
Ohlas:[4] 2007. MITKA, Marek. K poetike metodologických poviedok Dušana Mitanu a Rudolfa Slobodu. In Slovo o slove [13] : zborník Katedry komunikačnej a literárnej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity. Prešov : Katedra komunikačnej a literárnej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity, 2007, s. 47. ISBN 978-80-8068-646-8.
Ohlas:[3] 2009. IŠTVÁNFYOVÁ, Zuzana. Odraz dejín v Slobodovej Krvi. In Obraz dějin v české a slovenské literatuře [online]. Ústav pro českou literaturu AV ČR : Praha, 2009 [cit. 2011-04-04], s. 93. Dostupný na internete <http://www.ucl.cas.cz/slk/data/2008/sbornik/11.pdf>
Ohlas:[4] 2011. MIHALKOVÁ, Gabriela. Medzi poviedkou a románom. 1. vyd. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2011, s. 120. ISBN 978-80-555-0346-2.
Ohlas:[3] 2011. BENIKOVSKÝ, Martin. Analýza rozdielov vo vnímaní Rudolfa Slobodu na Slovensku a v Čechách. In Minulost, přítomnost a budoucnost v jazyce a v literatuře. 1. díl - část jazykovědná : sborník z mezinárodní konference pořádané katedrou bohemistiky PF UJEP v Ústí nad Labem ve dnech 1.-3. září 2010; 1. díl - část jazykovědná. Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2011, s. 15. ISBN 978-80-7414-362-5.
Ohlas:[4] 2012. LIASHUK, Viktoria. The concept of Boyan (narrator) Slavic languages. In Disputationes Scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok, ISSN 1335-9185. 2012, roč. 12, č. 3, s. 155.
Ohlas:[3] 2013. MITKA, Marek. Fragmentárnosť a tragično v slovanskej próze po roku 1989. [1. vyd.]. Kraków : Scriptum, 2013, s. 170. ISBN 978-83-60163-98-6.
Ohlas:[4] 2012. FORGÁČ, Marcel. Existenciálny pôdorys Slobodovho románu Narcis. In Genologické a medziliterárne štúdie 7 : teória a interpretácia umeleckého textu. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2012, s. 34. ISBN 978-80-555-0628-9.
Ohlas:[4] 2015. KRAMÁROVÁ, Magdaléna. K tematizovaniu smrti v zbierke próz Desatoro. In K poetologickým a axiologickým aspektom slovenskej literatúry po roku 2000 III. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2015, s. 437, 442. ISBN 978-80-555-1401-7.