Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.008915
Kategória:AAB
Autor:Dudášová Júlia (100%)
Názov:Kapitoly zo slavistiky
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta PU, 2001
Rozsah:187 s.
ISBN:80-8068-048-5
Edícia:Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis ; AFPhUP 43/125
Ohlas:[4] 2003. PANČÍKOVÁ, Marta. Poľština v slovenskom jazykovednom výskume. In Vývin a význam slovensko-poľských vzťahov. Bratislava : LUFEMA, 2003, s. 126.
Ohlas:[4] 2003. BARTKO, L., DZENDZELIVSKA, N., LIPTÁK, Š. Slovenské nárečia na Zakarpatskej Ukrajine vo svetle jazykových kontaktov. In XIII. medzinárodný zjazd slavistov v Ľubľane. Príspevky slovenských slavistov. Bratislava : Slovenský komitét slavistov, 2003, s. 68.
Ohlas:[6] 2003. ŽIGO, Pavol. Kapitoly zo slavistiky. In Slavica Slovaca : orgán Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV a Matice slovenskej, ISSN 0037-6787. 2003, roč. 38, č. 1, s. 74-76.
Ohlas:[4] 2004. RUŠČÁK, František. Nárečie Jenkoviec a okolia. In Slovenčina na začiatku 21. storočia. Prešov : Prešovská univerzita, Fakulta humanitných a prírodných vied, 2004, s. 199.
Ohlas:[4] 2004. BARTKO, Ladislav. Jazykové kontakty slovenčiny s maďarčinou a ich odraz vo východoslovenských nárečiach. In Slovenčina na začiatku 21. storočia. Prešov : Prešovská univerzita, Fakulta humanitných a prírodných vied, 2004, s. 345.
Ohlas:[3] 2004. ANDRÁŠ, Matej. Terra Scepusiensis. In Život. 2004, no. 2 (548), s. 16-17.
Ohlas:[4] 2003. ANDRÁŠ, Matej. Koreferát [k referátu Jerzy M. Roszkowski : Polskie zabiegi o przylaczenie Spiszu (1918-1925)]. In Terra Scepusiensis. Levoča : Kláštorisko, 2003, s. 843.
Ohlas:[4] 2007. VOJTEKOVÁ, Marta. Vokalizácia predložiek v spisovnej slovenčine a ukrajinčine v širšom slovanskom kontexte. In Slovensko-ukrajinské vzťahy v oblasti histórie, kultúry, jazyka a literatúry : materiály medzinárodnej vedeckej konferencie; Svidník, 23.-24. júna 2006. Svidník : Múzeum ukrajinskej kultúry, 2007, s. 392. ISBN 978-80-969592-5-9.
Ohlas:[4] 2007. LIASHUK, Viktória. Mova slavjanskaha faľkloruu u typalahičnych dasledavaňňach. In Slovensko-slovanské jazykové, literárne a kultúrne vzťahy : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie 4.-7. októbra 2006. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, 2007, s. 48. ISBN 978-80-8068-557-7.
Ohlas:[4] 2006. PANČÍKOVÁ, Marta. Príručky poľského jazyka a literatúry na slovenských vysokých školách. In Kontakty V. Bratislava : Slovensko-poľská komisia humanitných vied, 2006, s. 31.
Ohlas:[4] 2007. ANDRÁŠ, Matej. Severné hranice Slovenska. Slovenskí Gorali. Bratislava : KUBKO – GORAL, 2007, s. 108. ISBN 978-80-88858-47-8.
Ohlas:[4] 2008. ČIŽMÁROVÁ, Mária. Nominačné modely v botanickom názvosloví. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, 2008, s. 103. ISBN 978-80-8068-793-9.
Ohlas:[3] 2008. DŽUNDOVA, Ivana. J.F. Karski v kanteksce slavackaj linhvistyki. In J.F. Karskij i sučasne movoznavstvo : (materiali XI mižnarodnych karskich čitaň). Nižin Grodno : Ministerstvo osviti i nauky Ukrajiny, 2008, s. 22.
Ohlas:[4] 2008. PANČÍKOVÁ, Marta. Rozvojové tendencie poľskej a slovenskej lexiky na prelome tisícročia : vybraná problematika. Substantíva. 1. vyd. Bratislava : STIMUL, 2008, s. 113. ISBN 978-80-89236-40-4.
Ohlas:[3] 2008. DŽUNDOVA, Ivana. Suvjazi slavackaj i belaruskaj histaryčnaj dyjalektalohii. In Dyjalektalohija i historyja belaruskaj movy. Minsk : Prava i ekanomika, 2008, s. 385. ISBN 978-978-442-545-0.
Ohlas:[4] 2010. KOVÁČOVÁ, Viera. Sotácke nárečia severovýchodného Zemplína z aspektu petrifikácie a nivelizácie. 1. vyd. Ružomberok : Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta, 2010, s. 150. ISBN 978-80-8084-549-0.
Ohlas:[4] 2011. KOPOROVÁ, Kvetoslava. Orfoepična jazykova norma v rusyňskim jazyku. In Studium Carpato-Ruthenorum 2011 : študiji z karpatorusynistiky. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Ústav rusínskeho jazyka a kultúry, 2011, s. 83. ISBN 978-80-555-0469-8.
Ohlas:[4] 2012. KOPOROVÁ, Kvetoslava. Dakotry porušovaňa normativnoj vyslovnosty v rusyňskym jazyku. In Studium Carpato-Ruthenorum 2012 : študiji z karpatorusynistiky. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Ústav rusínskeho jazyka a kultúry, 2012, s. 85. ISBN 978-80-555-0683-8.
Ohlas:[2] 2016. KOVÁČOVÁ, Viera. Vyrovnávanie sa s nárečovou inakosťou na príklade preferenčných interpretačných reakcií používatel'ov nárečí s prívlastkom okrajové a archaické. In Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka, ISSN 0037-6981. 2016, roč. 891, č. 3-4, s. 147-159.
Ohlas:[2] 2021. SLOBODOVÁ, Zuzana. Sémantická analýza karpatizmu xVža z aspektu slovensko-nemeckých jazykových kontaktov. In Slavica Slovaca, ISSN 0037-6787. 2021, roč. 56, č. 2, s. 170.
Ohlas:[4] 2020. SLOBODOVÁ, Zuzana. Sémantická analýza karpatizmov z aspektu medzijazykových kontaktov. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove vo Vydavateľstve PU, 2020, s. 192. ISBN 978-80-555-2647-8.
Ohlas:[4] 2022. SZYMCZAK-ROZLACH, M., RAMŠÁKOVÁ, A., GAŽI, G. Jotácia po perniciach v dialektoch okresu Čadca. In Jazykovedné štúdie 38. Slovanské nárečia v čase a priestore. Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2022, s. 50. ISBN 978-80-224-1983-3.