Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.008914
Kategória:AAB
Autor:Káša Peter (100%)
Názov:Medzi estetikou a ideológiou : literárnohistorické a komparatistické štúdie
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta PU, 2001
Rozsah:211 s.
ISBN:80-8068-056-6
Edícia:Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis; Monographia 29 ; AFPhUP 46/128
Ohlas:[6] 2002. MALEC, Irena. Program a estetika. In Kultúrny život. 2002, roč. 3, č. 27/28, s. 21.
Ohlas:[6] 2002. HVIŠČ, Jozef. Komparatívny rozmer literárnej histórie. In Kontakty. 2002, roč. 1, č. 1, s. 37-39.
Ohlas:[5] 2002. TUREČEK, Dalibor. Medzi estetikou a ideológiou. In Slavia. 2002, vol. 71, no. 3, s. 354-357.
Ohlas:[4] 2003. VOJTECH, Miloslav. Od baroka k romantizmu. 1. vyd. Bratislava : Univerzita Komenského, 2003, s. 136.
Ohlas:[3] 2003. ŽEMBEROVÁ, Viera. Romantizmus v medziliterárnych súvislostiach. In Česko-slovenské vztahy v slovanských a středoevropských souvislostech. Brno : Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2003, s. 32.
Ohlas:[4] 2004. VOJTECH, Miloslav. Umelecký preklad a medziliterárne vzťahy v období národného obrodenia. In Studia Academica Slovaca 33. Prednášky XL. letnej školy slovenského jazyka a kultúry. Bratislava : Alfa, 2004, s. 272.
Ohlas:[3] 2004. VOJTECH, Miloslav. Slovenská literatúra národného obrodenia a európsky literárny kontext. In Česko-slovenské vztahy, Evropa a svět. Brno : Masarykova univerzita, 2004, s. 173, 175.
Ohlas:[3] 2010. KOBYLINSKA, Anna. Labirynty herezji w twórczosci Jonáša Záborskiego (na podstawie rekopisu Vstúpenie Krista do Rája). In Z warsztatu współczesnego słowacysty : studia słowacystyczne dedykowane pamieci profesor Marii Honowskiej. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010, s. 212. ISBN 978-83-233-2884-1.
Ohlas:[4] 2009. ŽEMBEROVÁ, Viera. Literárny romantizmus a literárnovedný výskum. In Genologické a medziliterárne štúdie : priesečníky umenia a vedy. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2009, s. 252. ISBN 978-80-8068-964-3.
Ohlas:[4] 2011. ŽEMBEROVÁ, Viera. Literárny romantizmus a literárnovedný výskum. In Literárny romantizmus. Nitra : Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre, 2011, s. 57. ISBN 978-80-8094-425-4.
Ohlas:[4] 2009. LIASHUK, Viktória. Folklórny vektor v kodifikácii bieloruského a slovenského jazyka . Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2009, s. 262. ISBN 978-80-555-0079-9.
Ohlas:[3] 2008. ŽEMBEROVÁ, Viera. Literárny romantizmus v slavistickom výskume. In Slavica Litteraria : řada X, slavistická -literárněvědná slavistika, ISSN 1212-1509. 2008, roč. 11, č. 1, s. 98.
Ohlas:[4] 2004. VOJTECH, Miloslav. Literatúra, literárna história a medziliterárnosť. Bratislava : Univerzita Komenského Bratislava, 2004, s. 120. ISBN 80-223-2017-X.
Ohlas:[3] 2011. VARGOVÁ, Zuzana. "Najbližšie musí mať človek k človeku". Niekoľko poznámok k tvorbe Adama Mickiewicza a Mihály`a Tompu. In Porównania : czasopismo poswiecone zagadnieniom komparatystyki literackiej oraz studiom interdyscyplinarnym, ISSN 1733-165X. 2011, rocz. 9, nu. 9, s. 189.
Ohlas:[3] 2008. GOSZYNSKA, Joanna. Synowie slowa. Warszawa : Wydawnictwo Uniwerytetu Warszawskiego, 2008, s. 212. ISBN 978-83-235-0490-0.
Ohlas:[3] 2009. ZELENKOVÁ, Anna. Medzi vzájomnosťou a nevzájomnosťou. Praha : Slovanský ústav AV ČR, 2009, s. 349. ISBN 978-80-86420-34-9.
Ohlas:[4] 2011. HALÁSZ, Ivan. Uhorsko a podoby slovenskej identity v dlhom 19. storočí. Bratislava : Kalligram, 2011, s. 37.
Ohlas:[4] 2011. RIŠKOVÁ, Lenka. Tatranská Můza s lýrou slovanskou – otázniky nad Šafárikovým (básnickým) prvenstvom. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, ISSN 0037-6973. 2011, roč. 58, č. 3, s. 257.
Ohlas:[4] 2005. TUREČEK, Dalibor. Romantizmus a /nebo/kontra biedermeier?. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, ISSN 0037-6973. 2005, roč. 52, č. 4-5, s. 250.
Ohlas:[4] 2005. PRUNITSCH, Christian. Malosť kultúry v strednej Európe na príklade Slovensko a jeho život literárny Jozefa Miloslava Hurbana. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, ISSN 0037-6973. 2005, roč. 52, č. 4-5, s. 260.
Ohlas:[5] 2003. POSPÍŠIL, Ivo. Medzi estetikou a ideológiou. In Germanoslavica : Zeitschrift für germano-slawische Studien. 2003, roč. 9, č. 1, s. 110-112.
Ohlas:[3] 2004. GOSZYNSKA, Joanna. Slawni i zapomniani. Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 2004, s. 15. ISBN 83-915364-9-1.
Ohlas:[3] 2011. MAJEREK, Rafal. Pamiec mit tozsamosc. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego, 2011, s. 153. ISBN 978-83-233-3092-9.
Ohlas:[4] 2007. HALASZ, Iván. Súťaž identít a koncepcií politických spoločenstiev v dlhom 19. storočí. In OS - Občianska spoločnosť. 2007, roč. 11, č. 6, s. 121. ISBN 1335-2296.
Ohlas:[3] 2012. KOBYLINSKA, Anna. Tropem Hermesa. Warszawa : Wydzial polonistiky Uniwersytetu Warszawskiego, 2012, s. 298. ISBN 978-83-62100-49-1.
Ohlas:[4] 2021. GLUCHMAN, Vasil. Národ ako etická a morálna hodnota v slovenskej filozofii a etike 19. storočia. In Etické myslenie minulosti a súčasnosti (ETPP 2020/22) : etika v 19. a 20. storočí : konferenčný zborník : ethics in the 19th and 20 th centuries. Prešov : Filozofická fakulta, 2021, s. 22. ISBN 978-80-555-2638-6.
Ohlas:[2] 2021. VOJTECH, Miloslav. Reflexia biedermeieru v slovenskej literárnej historiografii. In Slovenská literatúra, ISSN 0037-6973. 2021, roč. 68, č. 5, s. 493.
Ohlas:[2] 2018. PÁTKOVÁ, Jana. Hurbanova koncepce československé vzájemnosti na příkladu obrozenského cestopisu. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, ISSN 0037-6973. 2018, roč. 65, č. 3, s. 165-182. SCOPUS.
Ohlas:[1] 2003. TUREČEK, Dalibor. Biedermeier a současná literárněvědná bohemistika. In Česká literatúra : časopis pro literární vědu, ISSN 0009-0468. 2003, roč. 51, č. 3, s. 289-301. SCOPUS.
Ohlas:[1] 2013. HUČKOVÁ, Dana. Current state of research on Slavic literature in Slovakia. In Human Affairs, ISSN 1337-401X. 2013, roč. 23, č. 2, s. 302-310. SCOPUS.