Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.008897
Kategória:AAB
Autor:Žemberová Viera (100%)
Názov:Text a kontext : poetologické a estetické súvislosti v autorskom texte
Vydavateľské údaje:Prešov : Metodické centrum, 2001
Rozsah:80 s.
ISBN:80-8045-227-X
Ohlas:[4] 2001. GERMUŠKOVÁ, Marta. Literárna kritika - ambiciózna vkusotvorkyňa?. In Slovo o slove [7] : spravodajca Katedry slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2001, s. 73. ISBN 80-89038-08-5.
Ohlas:[5] 2002. ZACHOVÁ, Alena. Literárněvědné novinky z Prešovské univerzity. In Češtinář. 2002, vol. 12, no. 3, s. 95-96.
Ohlas:[6] 2002. GERMUŠKOVÁ, Marta. Podnetnosť kontextových interpretácií. In Slovenský jazyk a literatúra v škole. 2002, roč. 48, č. 5-6, s. 185-186.
Ohlas:[6] 2002. BRUNCLÍK, Jozef. Kon(textové) súvislosti a stratégie. In Slovenský jazyk a literatúra v škole. 2002, roč. 48, č. 5-6, s. 187-188.
Ohlas:[4] 2003. GERMUŠKOVÁ, Marta. Literárna kritika a škola. In Slovenský jazyk a literatúra v škole. 2003, roč. 50, č. 1-2, s. 32.
Ohlas:[4] 2004. BUŠÍKOVÁ, Mária. Láska a utrpenie v románe J.C. Hronského Jozef Mak. In Slovenský jazyk a literatúra v škole. 2004, roč. 51, č. 1-2, s. 34.
Ohlas:[6] 2004. GERMUŠKOVÁ, Marta. Literárnovedné stimuly. In Literárny archív 38/03. Martin : Slovenská národná knižnica, 2004, s. 184-188.
Ohlas:[4] 2007. DOLINSKÁ, Eva. O tvorivom prístupe na hodinách literárnej výchovy. In Slovo o slove [13] : zborník Katedry komunikačnej a literárnej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity. Prešov : Katedra komunikačnej a literárnej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity, 2007, s. 97. ISBN 978-80-8068-646-8.
Ohlas:[4] 2008. DOLINSKÁ, Eva. O individuálnych učebných štýloch žiakov a ich vplyv na recepciu literatúry (didaktické reflexie). In Filozoficko-estetické reflexie posthistorického umenia. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2008, s. 238. ISBN 978-80-8068-699-4.