Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.008890
Kategória:AAB
Autor:Sošková Jana (100%)
Názov:Od teoretickej ku aplikovanej estetike : (problémy filozofie dejín estetiky na Slovensku)
Vydavateľské údaje:Prešov : [s.n.], 2001
Rozsah:295 s.
ISBN:80-968646-7-X
Ohlas:[4] 2009. ŽEMBEROVÁ, Viera. Romantici (evanjelici), idea národnej (európskej) identity a genéza slovenskej literárnej vedy. In Nezameniteľné je dedičstvo otcov... : štúdie k dejinám a súčasnosti protestantizmu v strednej Európe k osemdesiatym narodeninám biskupa Jána Midriaka. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove, 2009, s. 402. ISBN 978-80-8068-992-6.
Ohlas:[4] 2012. KVOKAČKA, Adrián. Súbehy a divergencie košickej výtvarnej moderny a súdobej estetiky. In Košická moderna. Umenie Košíc v dvadsiatych rokoch 20. storočia : II. časť medzinárodného projektu 2012 -2013. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Košice : Východoslovenská galéria, 2012, s. 99, 100. ISBN 978-80-85745-64-1.
Ohlas:[4] 2012. HAŠKO, Štefan. Vajanského poňatie geniality v kontexte Kantovej koncepcie génia. In Kapitoly k dejinám estetiky na Slovensku IV. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2012, s. 133. ISBN 978-80-555-0727-9.
Ohlas:[4] 2013. HAŠKO, Štefan. K Hviezdoslavovmu poňatiu geniality v kontexte Kantovej koncepcie génia. In Kapitoly k dejinám estetiky na Slovensku V. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2013, s. 44. ISBN 978-80-555-0940-2.
Ohlas:[4] 2013. MAKKY, Lukáš. Semiotické aspekty myslenia slovenských estetikov prvej polovice 19. storočia. In Kapitoly k dejinám estetiky na Slovensku V. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2013, s. 82. ISBN 978-80-555-0940-2.
Ohlas:[4] 2020. KOPČÁKOVÁ, Slávka. Školská estetika a estetická výchova v kontexte uhorského evanjelického školstva 1. polovice 19. storočia (na príklade diela Tobiasa Gottfrieda Schchöera). In Súradnice estetiky, umenia a kultúry V : estetická výchova a prax vyučovania estetiky v kontextoch európskeho estetického myslenia 19. a 20. storočia – dialóg s tradíciou a súčasné koncepcie. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, 2020, s. 110. ISBN 978-80-555-2516-7.
Ohlas:[2] 2020. KOPČÁKOVÁ, Slávka. Tobias Gottfried Schröer and his compendium of aesthetics Isagoge in eruditionem aestheticam (1842). In Kultúrne dejiny, ISSN 1338-2209. 2020, roč. 11, č. 1, s. 20.