Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.008758
Kategória:AAB
Autor:Belej Michal (100%)
Názov:Motorické učenie
Vydavateľské údaje:Prešov : Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity, 2001
Rozsah:197 s.
ISBN:80-8068-041-8
Ohlas:[4] 2001. ANTALA, B., CHROMÍK, M., PERÁČKOVÁ, J. et al. Didaktika školskej telesnej výchovy. Bratislava : FTVŠ UK, 2001, s. 78. ISBN 80-968252-5-9.
Ohlas:[4] 2001. KASA, Július. Športová kinantropológia. Bratislava : FTVŠ UK, 2001, s. 103. ISBN 80-968252-8-3.
Ohlas:[4] 2001. HORVÁTH, Rudolf. Telesný vývin a pohybová výkonnosť rómskych detí mladšieho školského veku. Prešov : Prešovská univerzita, 2001, s. 122. ISBN 80-89040-08-X.
Ohlas:[4] 2002. GLESK, P., HLAVATÝ, R. Súčasný stav vied o športe na Slovensku a ich perspektívy. In Nové pedagogické metódy a formy v telesnej výchove a športe. Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, 2002, s. 46.
Ohlas:[4] 2002. MAJERSKÝ, Oto. Športové záujmy žiakov ZŠ a SŠ západoslovenského regónu. Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum, 2002, s. 50. ISBN 80-8052-165-4.
Ohlas:[3] 2002. MĚKOTA, K. Čtyřicet let vývoje antropomotoriky v Československu, pětatřicet let antropomotoriky na Univerzitě Palackého v Olomouci. In Stav a vývoj antropomotoriky v České a Slovenské republice. Olomouc : UP, 2002, s. 15.
Ohlas:[4] 2002. KASA, Július. Športová antropomotorika. Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2002, s. 198. ISBN 80-968252-3-2.
Ohlas:[4] 2002. HORVÁTH, Rudolf. Dynamika zmien niektorých somatických a motorických predpokladov u študentov učiteľstva pre I. stupeň ZŠ . Prešov : ManaCon, 2002, s. 84. ISBN 80-89040-16-0.
Ohlas:[4] 2002. STARŠÍ, Jaroslav. Postoje, vedomosti a názory žiakov II. stupňa ZŠ na telesnú výchovu. In Monitorovanie telesného rozvoja, funkčného stavu a pohybovej výkonnosti žiakov základných škôl v Banskobystrickom kraji na začiatku nového tisícročia. Banská Bystrica : FHV UMB, 2002, s. 162.
Ohlas:[4] 2002. KOMPÁN, J., STARŠÍ, J. Vedomosti žiačok 8. ročníkov vybraných dedinských ZŠ z teoretických základov telesnej výchovy a športu. In Monitorovanie telesného rozvoja, funkčného stavu a pohybovej výkonnosti žiakov základných škôl v Banskobystrickom kraji na začiatku nového tisícročia. Banská Bystrica : FHV UMB, 2002, s. 228.
Ohlas:[4] 2003. KASA, Július. Prvky a štruktúra pohybovej činnosti v športe. In Antropomotorika. Banská Bystrica : Partner, 2003, s. 117.
Ohlas:[4] 2003. FELTLOVÁ, D., BALAŽ, J. Vliv algoritmického typu výuky na kognitivní stránku motorického učení. In Telesná výchova a šport v treťom tisícročí [CD-ROM]. Prešov : Prešovská univerzita, 2003, s. 333.
Ohlas:[4] 2003. ŠULC, Ivan. Vplyv metódy rýchlych objektívnych informácií na aktívnych športovcov a študentov vysokých škôl. In Telesná výchova a šport v treťom tisícročí [CD-ROM]. Prešov : Prešovská univerzita, 2003, s. 506.
Ohlas:[4] 2003. ŠOTKOVSKÁ, V., BORŽÍKOVÁ, I. Analýza pohybovej činnosti 20-ročných študentov vysokých škôl. In Telesná výchova a šport v treťom tisícročí [CD-ROM]. Prešov : Prešovská univerzita, 2003, s. 501.
Ohlas:[4] 2003. REŠETÁR, J., VOJČÍK, M. Priebežné výsledky identifikácie testov kinesteticko-diferenciačnej schopnosti vo vzťahu k ich štandardizácii. In Telesná výchova a šport v treťom tisícročí [CD-ROM]. Prešov : Prešovská univerzita, 2003, s. 469.
Ohlas:[4] 2003. PEREČINSKÁ, I., DRAČKA, J. Identifikácia úrovne rovnováhových schopností u 14-ročnej slovenskej a poľskej mládeže. In Telesná výchova a šport v treťom tisícročí [CD-ROM]. Prešov : Prešovská univezita, 2003, s. 456.
Ohlas:[4] 2003. BORŽÍKOVÁ, Iveta. Motorická docilita rómskych detí v mladšom školskom veku. In Telesná výchova a šport v treťom tisícročí [CD-ROM]. Prešov : Prešovská univerzita, 2003, s. 679.
Ohlas:[4] 2003. BENCE, Matej. Telesný rozvoj a pohybová výkonnosť silových rezortov štátnej správy SR. 1. vyd. Banská Bystrica : UMB, 2003, s. 59.
Ohlas:[4] 2003. KASA, Július. Diagnostika pohybových predpokladov v športe. 1. vyd. Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2003, s. 28.
Ohlas:[4] 2003. KASA, Július. Diagnostika pohybových predpokladov v športe. 1. vyd. Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2003, s. 126.
Ohlas:[4] 2003. KASA, Július. Malý slovník cudzích slov v športe. Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2003, s. 73.
Ohlas:[4] 2003. ČILLÍK, I., ROŠKOVÁ, M. Základy atletiky. 1. vyd. Banská Bystrica : FHV UMB, 2003, s. 145.
Ohlas:[4] 2004. KOŠTIAL, J., DOLEŽAJOVÁ, L. Rozvoj koordinačných schopností v podmienkch školskej telesnej výchovy. In Telesná výchova a šport. 2004, roč. 14, č. 2, s. 6.
Ohlas:[3] 2004. FELTLOVÁ, Dana. Algoritmický typ výuky. In Sborník příspěvků semináře pedagogické kinantropologie 9.-11. dubna 2003. Ostrava : Ostravská univerzita, 2004, s. 47.
Ohlas:[4] 2004. JUNGER, J., SLANČOVÁ, T. Diagnostika priestorovo-orientačnej schopnosti 20-ročných vysokoškolákov. In Na podporu projektov VEGA [CD-ROM]. Bratislava : STU Trnava: Materiálovotechnologická fakulta, 2004.
Ohlas:[4] 2004. LAFKO, V., MIKUŠ, M., MIHALČIN, J. Reťazce herných činností jednotlivca ako prostriedok kontroly a hodnotenia hernej výkonnosti. In Športová príprava v hádzanej. Prešov : Expres Print, 2004, s. 26.
Ohlas:[4] 2004. LAFKO, V., MIKUŠ, M., MIHALČIN, J. Koordinačná schopnosť spájania pohybov. In Športová príprava v hádzanej. Prešov : Expres Print, 2004, s. 35.
Ohlas:[3] 2005. MĚKOTA, K., NOVOSAD, J. Motorické schopnosti. [1. vyd.]. Olomouc : Univerzita Palackého, 2005, s. 163.