Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.008622
Kategória:AAB
Autor:Straková Zuzana (100%)
Názov:Učebnica v teórii a praxi : kritériá na hodnotenie učebníc anglického jazyka pre stredné školy
Vydavateľské údaje:Prešov : Metodické centrum, 2001
Rozsah:67 s.
ISBN:80-8045-238-5
Ohlas:[4] 2001. CIMERMANOVÁ, Ivana. Používanie materiálnych didaktických pomôcok v komunikatívnom vyučovaní anglického jazyka. In Nové trendy v prevádzke výrobnej techniky. Prešov : Fakulta výrobných technológií TU Košice, 2001, s. 432.
Ohlas:[4] 2001. BILÁ, Magdaléna. On the pronunciation of English personal names in the Slovak context. In Nové trendy v prevádzke výrobnej techniky. Prešov : Fakulta výrobných technológií TU Košice, 2001, s. 428.
Ohlas:[4] 2001. BILÁ, Magdaléna. Rhytmic patterning in Slovak speakers' production of English. Prešov : Prešovská univerzita, 2001, s. 90. ISBN 80-968557-2-7.
Ohlas:[4] 2002. RITLYOVÁ, Anna. Using graded readers in English language teaching. In Studia Philologica. Annus 9. Prešov : Fakulta humanitných a prírodných vied PU, 2002, s. 60.
Ohlas:[4] 2002. HOMOLOVÁ, Eva. Učebné úlohy na hodine anglického jazyka a ich výber. In Teória a prax prípravy učiteľov anglického jazyka. Banská Bystrica : UMB, 2002, s. 10.
Ohlas:[4] 2002. FEDÁKOVÁ, Katarína. Einstellungen zu Grammatik und Grammatikunterricht aus der Lehrerperspektive. In Studia Philologica. Annus 9. Prešov : Fakulta humanitných a prírodných vied PU, 2002, s. 90.
Ohlas:[4] 2002. RAFAJLOVIČOVÁ, Rita. The place of grammar in test batteries. In EFLT – teacher or learner centred?. Prešov : Fakulta humanitných a prírodných vied PU, 2002, s. 123.
Ohlas:[4] 2002. DEMJANOVÁ, Lívia. Harry Potter ako motivačný prvok vo výučbe anglického jazyka. In Reflexie novej maturity vo vyučovaní cudzích jazykov. Prešov : Metodické centrum, 2002, s. 96.
Ohlas:[3] 2002. HOMOLOVÁ, Eva. What every EFL teacher should know about using the mother tongue. In English as a foreign language : newsletter. 2002, vol. 21, no. 2, s. 2.
Ohlas:[4] 2002. BILÁ, Magdaléna. Duration and placement of filled pauses in Slovak and L1 speakers' productions of English. In Studia Philologica. Annus 9. Prešov : Fakulta humanitných a prírodných vied PU, 2002, s. 11.
Ohlas:[4] 2002. HOMOLOVÁ, Eva. Odvážite sa prísť na hodinu s reklamou?. In Cizí jazyk. 2002, roč. 45, s. 96.
Ohlas:[4] 2003. HOMOLOVÁ, Eva. Uplatňovanie princípov komunikatívneho vyučovania prostredníctvom učiteľských rol. Banská Bystrica : UMB, 2003, s. 64.
Ohlas:[4] 2003. HOMOLOVÁ, Eva. Autentický materiál ako prostriedok rozvoja jazykových a komunikatívnych kompetencií žiakov. Banská Bystrica : UMB, 2003, s. 86.
Ohlas:[3] 2003. CIMERMANNOVÁ, Ivana. Textbook, contemporary language and corpus linguistics. In Sučasni doslidžennja z inozemnoji filolohiji : zbirnyk naukovych statej. Užhorod : Užhorodskyj nacionaľnyj universytet, 2003, s. 337.
Ohlas:[4] 2003. DEMJANOVÁ, Lívia. Sociolingvistické faktory a ich vplyv na vyučovanie a osvojovanie si cudzích jazykov na druhom stupni základných škôl. In Cudzie jazyky v škole : didaktická efektívnosť učebníc cudzieho jazyka. Nitra : UKF, 2003, s. 37.
Ohlas:[4] 2003. CIMERMANNOVÁ, Ivana. Učebnica – základná učebná pomôcka v jazykovom vyučovaní. In Cudzie jazyky v škole : didaktická efektívnosť učebníc cudzieho jazyka. Nitra : UKF, 2003, s. 31.
Ohlas:[4] 2005. LOJOVÁ, Gabriela. Individuálne osobitosti pri učení sa cudzích jazykov I. 1. vyd. Bratislava : Univerzita Komenského, 2005, s. 196.
Ohlas:[4] 2005. HOMOLOVÁ, Eva. Facilitácia výučby cudzích jazykov . In Teória a prax prípravy učiteľov anglického jazyka 3. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2005, s. 13.
Ohlas:[4] 2005. STAŠKOVÁ, Jaroslava. Written discourse in university settings. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita, 2005 [cit. 2005-06-14], s. 79. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/elpub/FF/Staskova1/index.htm>
Ohlas:[4] 2007. HOMOLOVÁ, Eva. Facilitácia výučby cudzích jazykov . In Pedagogické rozhľady : časopis pre školy a školské zariadenia. 2007, roč. 16, č. 1, s. 26.
Ohlas:[3] 2008. HOMOLOVÁ, Eva. Teaching aspects of culture. In English studies & language teaching. Volume 3. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2008, s. 147. ISBN 80-86680-12-6.
Ohlas:[4] 2010. HOMOLOVÁ, Eva. Škola ako determinant rodovo citlivej výchovy. In Determinanty rozvoja osobnosti človeka : 2. časť. Škola ako faktor rozvoja osobnosti dieťaťa. Banská Bystrica, 2010, s. 364. ISBN 978-80-8083-995-6.
Ohlas:[4] 2008. HOMOLOVÁ, Eva. Teaching adults. In Teória a prax prípravy učiteľov anglického jazyka 6. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2008, s. 21.
Ohlas:[3] 2009. HOMOLOVÁ, Eva. Gender balanced ELT textbooks - myth or reality?. In Lingua viva : odborný časopis pro teorii a praxi vyučování cizím jazykům a češtine jako cizímu jazyku, ISSN 1801-1489. 2009, č. 9, s. 15.
Ohlas:[4] 2014. SÁNDOROVÁ, Zuzana. Content analysis as a research method in investigating the cultural content of foreign kanguage textbooks. In Journal of language and cultural education, ISSN 1339-4045. 2014, vol. 2, no. 1, s. 125.
Ohlas:[2] 2013. STRANOVSKÁ, E. Tolerance of ambiguity in foreign language. In XLinguae, ISSN 1337-8384. 2013, vol. 6, no. 1, s. 14-22.
Ohlas:[4] 2014. SÁNDOROVÁ, Zuzana. Evaluating foreign language textbooks as tools of teaching culture and fostering intercultural skills. In Foreign language: A bridge to innovations in higher education. Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2014, s. 83. ISBN 978-80-557-0756-3.