Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.008429
Kategória:AAB
Autor:Klimeková Anna (100%)
Názov:K niektorým problémom formovania človeka : filozofické problémy človeka a jeho autenticity
Vydavateľské údaje:Prešov : VEOS, 2001
Rozsah:213 s.
ISBN:80-968518-0-2
Ohlas:[4] 2001. SIČÁK, Andrej. Filozofia spôsobu života a kultúry v procesoch súčasnosti. In Človek v súradniciach multidimenziálnej spoločnosti II. Prešov : Manacon, 2001, s. 164.
Ohlas:[4] 2001. NEZNÍK, P., SUKOVSKÝ, M. Slovo načarbané na manžete Myškina. In Človek v súradniciach multidimenziálnej spoločnosti II. Prešov : ManaCon, 2001, s. 172.
Ohlas:[3] 2002. SIČÁK, Andrej. Multikultúra v podmienkach regiónu východného Slovenska. In Transformace české a slovenské společnosti na prahu nového milénia a její úloha v současném globálním světě. Plzeň : Západočeská univerzita, 2002, s. 82.
Ohlas:[4] 2003. TAKÁČ, Anton. Osobný a sociálny rozvoj učiteľov etickej výchovy v novom decéniu. In Transformácia človeka a spoločnosti v kontexte nového milénia I. Prešov : LANA, 2003, s. 53.
Ohlas:[4] 2003. SIČÁK, Andrej. Nové milénium a individualizácia človeka v spoločenských procesoch. In Transformácia človeka a spoločnosti v kontexte nového milénia I. Prešov : LANA, 2003, s. 98.
Ohlas:[4] 2003. STEKAUEROVÁ, Ľubov. Kritická teória, jednorozmerný technický rozum, ekologická kríza. In Transformácia človeka a spoločnosti v kontexte nového milénia I. Prešov : LANA, 2003, s. 82.
Ohlas:[4] 2004. SIČÁK, A., VEVERKA, L.J. Problém multikultúrnej komunikácie a kultúrnej integrácie v rámci európskeho procesu. In Transformácia človeka a spoločnosti v kontexte nového milénia II. Prešov : LANA, 2004, s. 101.
Ohlas:[4] 2003. SIČÁK, Andrej. Európsky integračný proces, multikultúra a hodnoty v súčasných spoločenských podmienkach nášho regiónu. In Právna kultúra a európsky integračný proces. Košice : UPJŠ, 2003, s. 214.
Ohlas:[4] 2003. DIATKA, C. Učiteľ ako človek. In Technológia vzdelávania. 2003, roč. 11, č. 6, s. 11.
Ohlas:[3] 2003. GLOGOCZOWSKI, Marek. Vojna Bohov. Krakow : Nowy Celsus, 2003, s. 68.
Ohlas:[3] 2004. DIATKA, Cyril. K otázkam riadenia výchovného procesu na univerzitách. In Lidské systémy. Hradec Králová : Nakladatelství Miloš Vognar - M&V, 2004, s. 19.
Ohlas:[4] 2005. SIČÁK, Andrej. Filozofia spôsobu života a život národnostných menšín vo východokarpatskom regióne. In Formovanie európskej občianskej spoločnosti : (zborník vystúpení z vedeckého kolokvia s medzinárodnou účasťou). Prešov : Prešovská univerzita, Filozofická fakulta, 2005, s. 292.
Ohlas:[4] 2005. SIČÁK, Andrej. Škola a učiteľ ako podstatné faktory humanizačných premien výchovy a vzdelania na začiatku nového tisícročia. In Škola očami dnešného sveta : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie [CD-ROM]. Prešov : Metodicko-pedagogické centrum, 2005, s. 373.
Ohlas:[4] 2006. MRÁZ, Ján. Filozofia etiky, mravnej výchovy a profesnej etiky: (historické modely a problémy). 1. vyd. Prievidza : Nakl. Mráz, 2006, s. 93.