Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.008370
Kategória:AAB
Autor:Kesselová Jana (100%)
Názov:Lingvistické štúdie o komunikácii detí
Vydavateľské údaje:Prešov : Náuka, 2001
Rozsah:136 s.
ISBN:80-89038-05-0
Ohlas:[4] 2002. IMRICHOVÁ, Mária. Jednočlenné menné vety a nulová syntagma. In Slovo o slove [8]. Prešov : Náuka, 2002, s. 34.
Ohlas:[4] 2002. RUŠČÁK, František. Štylistika epištolárnych textov. Prešov : Náuka, 2002, s. 77. ISBN 80-89038-13-1.
Ohlas:[6] 2002. KUPCOVÁ, Jana. Reč dieťaťa ako objekt lingvistického výskumu. In Slovo o slove [8]. Prešov : Náuka, 2002, s. 90-92.
Ohlas:[3] 2001. HÖFLEROVÁ, Eva. Myšlení v komplexech a jeho odraz v řeči. In Čeština – jazyk slovanský. Ostrava : Ostravská univerzita, 2001, s. 151.
Ohlas:[3] 2003. HÖFLEROVÁ, Eva. K řeči pubescentů v oficiálních projevech. In Okraj a střed v jazyce a v literatuře : sborník z mezinárodní konference. Ústí nad labem : Univerzita J.E. Purkyně, 2003, s. 151, 227.
Ohlas:[4] 2003. KUPCOVÁ, Jana. Uisťovacie otázky v jazykovom systéme a v komunikácii. In Komunikácia a text : zborník materiálov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou organizovanej pri príležitosti životného jubilea doc. PhDr. Františka Ruščáka, CSc., v dňoch 15.-16. novembra 2001 v Prešove. Prešov : Náuka, 2003, s. 210.
Ohlas:[4] 2003. SLANČOVÁ, Daniela. Jazyk a komunikácia v dialógoch dospelých a detí. In Slovo o slove [9] : zborník Katedry slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity. Prešov : PF PU, 2003, s. 55.
Ohlas:[4] 2003. GLOVŇA, Juraj. Eliptické syntaktické konštrukcie. In Tradícia a prespektívy gramatického výskumu na Slovensku. Bratislava : Veda, 2003, s. 193.
Ohlas:[4] 2005. ZAJACOVÁ, Stanislava. Narácia detí predškolského veku. In Slovo o slove [11] : zborník Katedry komunikačnej a literárnej výchovy Pedagogickej fakulty v Prešove. Prešov : Katedra komunikačnej a literárnej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity, 2005, s. 82.
Ohlas:[4] 2005. KUPCOVÁ, Jana. Komunikačné vyučovanie skladby v nižších ročníkoch osemročného gymnázia. In Syntax a jej vyučovanie III. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2005, s. 175.
Ohlas:[3] 2006. PALENČÁROVÁ, J., ŠEBESTA, K. Aktivní naslouchání při vyučování: rozvíjení komunkačních dovedností na 1. stupni ZŠ. 1. vyd. Praha : Portál, 2006, s. 98.
Ohlas:[3] 2006. LIPTÁKOVÁ, Ľudmila. Východiská multijazykovej výchovy v elementárnej škole. In Czlowiek w swiecie edukacji, jezyka i kultury. Bielsko-Biala : Wydawnictwo Akademii techniczno-humanistycznej, 2006, s. 101.
Ohlas:[4] 2006. MITROVÁ, A., SABOL, J., SLANČOVÁ, D. et al. Realizácia suprasegmentálnych javov v reči orientovanej na dieťa. In Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka, ISSN 0037-6981. 2006, roč. 71, č. 1, s. 16.
Ohlas:[4] 2005. LIPTÁKOVÁ, Ľudmila. K vzťahu vyučovania materinského a cudzieho jazyka na 1. stupni základnej školy. In Slovenský jazyk a literatúra v škole : časopis pre otázky jazyka a literatúry. 2005, 2005, roč. 52, č. 1-2, s. 47.
Ohlas:[4] 2007. LIPTÁKOVÁ, Ľudmila. Children's identity as a part of development of children's communicative competence. In Children's identity and citizenship in the Visegrad context : proceedings of the international academic conference. Presov : University of Presov, 2007, s. 151. ISBN 978-80-8068-719-9.
Ohlas:[4] 2008. VUŽŇÁKOVÁ, Katarína. Rečová (jazyková) výchova v materskej škole a vývin detskej reči. In Slovo o slove [14] : zborník Katedry komunikačnej a literárnej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity. Prešov : Katedra komunikačnej a literárnej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity, 2008, s. 157. ISBN 978-80-8068-752-6.
Ohlas:[4] 2010. LIPTÁKOVÁ, Ľudmila. Ku koncepcii integrovanej didaktiky slovenského jazyka a literatúry pre primárne vzdelávanie. In Slovo o slove [16] : zborník Katedry komunikačnej a literárnej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, Katedra komunikačnej a literárnej výchovy, 2010, s. 32. ISBN 978-80-555-0201-4.
Ohlas:[3] 2008. HÁJKOVÁ, Eva. Komunikační činnosti a jejich cíle : (z hlediska vyučování mateřskému jazyku na 1. stupni základních škol). Praha : Univerzita Karlova v Praze, 2008, s. 133. ISBN 2008978-80-7290-364-1.
Ohlas:[3] 2003. HÖFLEROVÁ, Eva. Školský dialog a jeho vliv na rozvoj řeči dětí. Ostrava : Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2003, s. 113.
Ohlas:[4] 2010. CHABOVÁ, Marcela. Lexikálno-sémantická analýza rečových prejavov slovensky hovoriacich detí. In 5. študentská vedecká konferencia : zborník príspevkov [online]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2010 [cit. 2011-01-31], s. 682. ISBN 978-80-555-0169-7. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/elpub2/FF/Chovanec1/pdf_doc/52.pdf>
Ohlas:[4] 2010. ONDRÁČKOVÁ, Zuzana. Komparatívny výskum detskej lexiky. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2010 [cit. 2011-01-31], s. 231. ISBN 978-80-555-0166-6. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/elpub2/FF/Ondrackova1/index.html>
Ohlas:[4] 2010. BÉREŠ, Rastislav. Gramatické katégórie v ranej ontogenéze detskej reči a ich sémanticko-kategoriálny rámec. In Varia XVII : zborník materiálov zo XVII. kolokvia mladých jazykovedcov (Liptovská Osada - Škutovky 7.-9.11.2007). Ružomberok : Katolícka univerzita, 2010, s. 46. ISBN 978-80-8084-550-6.
Ohlas:[4] 2011. KOVÁČOVÁ, Zuzana. Ako deti porozumejú dospelým. In Jazyk a komunikácia v súvislostiach III. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2011, s. 200. ISBN 978-80-223-2942-2.
Ohlas:[4] 2010. GÁLISOVÁ, Anna. Komunikačná zručnosť hovorenia v populácii rómskych žiakov na 1. stupni ZŠ. 1. vyd. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied, 2010, s. 196. ISBN 978-80-557-0057-1.
Ohlas:[1] 2011. SAICOVÁ ŘÍMALOVÁ, Lucie. Štúdie o detskej reči. In Slovo a slovesnost, ISSN 0037-7031. 2011, roč. 72, č. 1, s. 75.
Ohlas:[4] 2001. GLOVŇA, Juraj. Dynamika kódu a reči : lingvistické štúdie. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, 2001, s. 43. ISBN 80-8050-505-5.
Ohlas:[4] 2012. SLANČOVÁ, Daniela. Mladé životné jubileum Jany Kesselovej. In Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka, ISSN 0037-6981. 2012, roč. 77, č. 3-4, s. 219.
Ohlas:[4] 2010. GÁLISOVÁ, Anna. Syntaktická výstavba hovorených komunikátov. In Varia XIX : zborník plných príspevkov z XIX. kolokvia mladých jazykovedcov (Trnava - Modra-Harmónia 18.-20. 11. 2009). Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2010, s. 80. ISBN 978-80-970561-7. Dostupný na internete <http://pdfweb.truni.sk/elskripta/varia.pdf>
Ohlas:[4] 2009. GÁLISOVÁ, Anna. Poznámky ku komunikačnému registru hráčov kartových hier. In Varia XVI : zborník materiálov zo XVI. kolokvia mladých jazykovedcov (Častá-Papiernička 8.- 10. 11. 2006). Bratislava : Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, 2009, s. 152. ISBN 80-89037-04-6.
Ohlas:[4] 2010. LIPTÁKOVÁ, Ľudmila. Dieťa a slovotvorba. In Slovo – tvorba – dynamickosť : na počesť Kláry Buzássyovej. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2010, s. 133. ISBN 978-80-224-1107-3.
Ohlas:[5] 2011. ŠMEJKALOVÁ, Martina. Katedra českého jazyk PedF UK včera, dnes a ... zítra?. In Didaktické studie, ISSN 1804-1221. 2011, roč. 3, č. 2, s. 32.
Ohlas:[3] 2009. SVOBODOVÁ, Jindřiška. Konstrukce odpovědí dětských respondentů v mediálním dialogu. In Čeština – jazyk slovanský 3 : sborník příspěvků z webové konference s mezinárodní účastí konané 15.2.-30.4.2009. Ostrava : Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2009, s. 170. ISBN 978-80-7368-662-8.
Ohlas:[3] 2009. SVOBODOVÁ, Jindřiška. Komunikace dětí v mediálním prostředí. In Bohemistyka, ISSN 1642-9893. 2009, nr. 3, s. 202.
Ohlas:[4] 2011. HARČARÍKOVÁ, P., KLIMOVIČ, M. Naratíva v detskej reči. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2011, s. 183. ISBN 978-80-555-0444-5.
Ohlas:[1] 2012. SAICOVÁ ŘÍMALOVÁ, Lucie. Intertextualita v procesu osvojování: raná dětská řeč. In Slovo a slovesnost, ISSN 0037-7031. 2012, roč. 73, č. 4, s. 364.
Ohlas:[4] 2004. GÁLISOVÁ, Anna. K expresivite lexikálnych jednotiek v komunikačnom registri abuzérov psychotropných látok. In Súčasná jazyková komunikácia v interdisciplinárnych súvislostiach : 5. medzinárodná konferencia o komunikácii. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2004. ISBN 80-8055-979-1.
Ohlas:[4] 2006. SOKOLOVÁ, Miloslava. Options for the generation of a corpus-based Slovak morphology (as part of corpus morphosyntax). In Insight into the Slovak and Czech corpus linguistics . Bratislava : Veda, 2006, s. 202. ISBN 80-224-0880-8 .
Ohlas:[4] 2012. VUŽŇÁKOVÁ, Katarína. Kompozitá v slovenčine. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2012, s. 177. ISBN 978-80-555-0721-7.
Ohlas:[4] 2013. SLANČOVÁ, D., KAPALKOVÁ, S. Výskum vývinu detskej reči v slovenčine v medzinárodnom kontexte projektov COST. In Jazyk a kultúra : internetový časopis Lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra excelentnosti pri Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove [online], ISSN 1338-1148. 2013 [cit. 2013-10-02], roč. 4, č. 14. Dostupný na internete <http://www.ff.unipo.sk/jak/14_2013/slancova_kapalkova.pdf>
Ohlas:[3] 2013. SAICOVÁ ŘÍMALOVÁ, Lucie. Když začíname mluvit: lingvistický pohled na rané projevy česky hovořicího dítěte. 1. vyd. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2013, s. 208. ISBN 978-80-7308-482-0.
Ohlas:[3] 2013. SAICOVÁ ŘÍMALOVÁ, Lucie. Negation in early child communication (remaks on linguistic analysis). In Studie z aplikované lingvistiky = Studies in applied linguistics, ISSN 1804-3240. 2013, č. 2, s. 17.
Ohlas:[4] 2014. SAICOVÁ ŘÍMALOVÁ, Lucie. Stylistická analýza a raná dětská řeč. In Registre jazyka a jazykovedy (II) : na počesť Daniely Slančovej. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2014, s. 14. ISBN 978-80-555-1112-2.
Ohlas:[3] 2014. JANOVEC, Ladislav. Porozumění komunikačním funkcím výpovědi a jejich identifikace žáky mladšího školního věku. In Didaktické studie, ISSN 1804-1221. 2014, roč. 6, č. 1, s. 65.
Ohlas:[3] 2016. SAICOVÁ ŘÍMALOVÁ, Lucie. Osvojování jazyka dítětem. Praha : Univerzita Karlova v Praze, 2016, s. 84. ISBN 978-80-246-3341-1.