Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.008331
Kategória:AAB
Autor:Dimunová Jarmila (100%)
Názov:Tvorivé kompetencie učiteľa
Vydavateľské údaje:Prešov : Privatpress, 2001
Rozsah:205 s.
ISBN:80-968608-1-X
Ohlas:[6] 2002. FERENCOVÁ, Janka. Tvorivé kompetencie učiteľa. In Pedagogická revue : časopis pre pedagogickú teóriu a prax, ISSN 1335-1982. 2002, roč. 54, č. 4, s. 398-400.
Ohlas:[4] 2003. PETRASOVÁ, Alica. Práca s náučným textom na 1. stupni ZŠ. 1. vyd. Košice : Mercury – Smékal, 2003, s. 24.
Ohlas:[4] 2002. KASÁČOVÁ, Bronislava. Učiteľ. Profesia a príprava. 1. vyd. Banská Bystrica : Pedagogická fakulta UMB, 2002, s. 138.
Ohlas:[4] 2002. ZAHATŇANSKÁ, Mária. Kvalita vzdelávania už od útleho detstva. In Škola – entita celoživotného vzdelávania. Prešov : Filozofická fakulta PU, 2002, s. 164.
Ohlas:[4] 2003. PETRASOVÁ, Alica. Názory učiteľov na využitie rámca E-U-R. In Príprava učiteľov elementaristov v novom storočí. Prešov : Pedagogická fakulta PU, 2003, s. 239.
Ohlas:[4] 2003. KASÁČOVÁ, Bronislava. Reflexia zmien v procese stávania sa učiteľom. In Príprava učiteľov elementaristov v novom storočí. Prešov : Pedagogická fakulta PU, 2003, s. 176.
Ohlas:[4] 2005. KOMINAREC, I., KOMINARECOVÁ, E. Multikulturalita a edukácia. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita, Fakulta humanitných a prírodných vied, 2005, s. 130.
Ohlas:[3] 2004. PETRASOVÁ, Alica. Ďalšie vzdelávanie učiteľov rómskych žiakov. In Výchova, vzdělávání a kultura ve vztahu k národnostním menšinám : mezinárodní konference 3. setkání národnostních menšin 22. stekání Hnutí R 13.-14. listopadu 2003. Praha : Komise Rady hl. m. Prahy pro oblast národnostních menšin, 2004, s. 238.
Ohlas:[3] 2004. JURČIŠINOVÁ, Erika. Učiteľ rómskych žiakov a jeho príprava. In Výchova, vzdělávání a kultura ve vztahu k národnostním menšinám : mezinárodní konference 3. setkání národnostních menšin 22. stekání Hnutí R 13.-14. listopadu 2003. Praha : Komise Rady hl. m. Prahy pro oblast národnostních menšin, 2004, s. 265.
Ohlas:[3] 2004. KLIMEKOVÁ, Anna. Multikultúrna výchova a rómske tradície pri formovaní osobnosti rómskych žiakov. In Výchova, vzdělávání a kultura ve vztahu k národnostním menšinám : mezinárodní konference 3. setkání národnostních menšin 22. stekání Hnutí R 13.-14. listopadu 2003. Praha : Komise Rady hl. m. Prahy pro oblast národnostních menšin, 2004, s. 265.
Ohlas:[4] 2005. KASÁČOVÁ, Bronislava. Reflexívna výučba a reflexia v učiteľskej príprave. [1. vyd.]. Banská Bystrica : Pedagogická fakulta UMB, 2005, s. 199.
Ohlas:[4] 2004. KASÁČOVÁ, Bronislava. Teoretické východiská kvalitatívneho výskumu reflexií študentov učiteľstva. In Škola – edukácia – príprava učiteľa II : medzinárodná spolupráca a motivácia pre komparatívne výskumy. Banská Bystrica : Pedagogická fakulta UMB, 2004, s. 41.
Ohlas:[4] 2004. ŠTERBÁKOVÁ, Katarína. Multimédiá a počítačom podporovaná výučba fyziky. In Prírodné vedy. Roč. 43 : prírodné vedy a IKT – supplementum. Prešov : Prešovská univerzita, Fakulta humanitných a prírodných vied, 2004, s. 126.
Ohlas:[4] 2004. FAZEKAŠOVÁ, D., PORÁČOVÁ, J., MAČUROVÁ, Ľ. Výučba biológie a ekológie s využitím multimediálnych programov. In Prírodné vedy. Roč. 43 : prírodné vedy a IKT – supplementum. Prešov : Prešovská univerzita, Fakulta humanitných a prírodných vied, 2004, s. 81.
Ohlas:[4] 2004. PORÁČOVÁ, Janka et al. Implementácia moderných informačných a komunikačných technológií do vyučovania biológie. In Prírodné vedy. Roč. 43 : prírodné vedy a IKT – supplementum. Prešov : Prešovská univerzita, Fakulta humanitných a prírodných vied, 2004, s. 53.
Ohlas:[4] 2004. PORÁČOVÁ, J., FAZEKAŠOVÁ, D. Skúsenosti s realizáciou kurzov ďalšieho vzdelávania učiteľov biológie a ekológie s využitím informačno-komunikačných technológií. In Prírodné vedy. Roč. 43 : prírodné vedy a IKT – supplementum. Prešov : Prešovská univerzita, Fakulta humanitných a prírodných vied, 2004, s. 44.
Ohlas:[4] 2004. BEISETZER, Peter. Počítač ako prvok systému samostatnej práce edukanta. In Prírodné vedy. Roč. 43 : prírodné vedy a IKT – supplementum. Prešov : Prešovská univerzita, Fakulta humanitných a prírodných vied, 2004, s. 35.
Ohlas:[3] 2005. FERENCOVÁ, Janka. Životné kompetencie osobnosti – vymedzenie pojmu. In Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů III : sborník příspěvků z III. ročníku studentské vědecké konference konané 14.12.2005. Olomouc : Pedagogická fakulta Univerzity Palackého, 2005, s. 23.
Ohlas:[4] 2005. LAPŠANSKÁ, Miroslava. Tvorivá komunikácia v pregraduálnej príprave učiteľov. In Príprava učiteľov elementaristov a európsky multikultúrny priestor : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Prešov 22. – 23.6.2005. Prešov : Prešovská univerzita, Pedagogická fakulta, 2005, s. 279.
Ohlas:[4] 2005. PETRASOVÁ, Alica. Rozvíjanie kritického myslenia žiakov. In Škola očami dnešného sveta : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Prešov 29.-30. júna 2005. Prešov : Metodicko-pedagogické centrum, 2005, s. 335.
Ohlas:[4] 2006. ZAHATŇANSKÁ, Mária. Dramatika v príprave učiteľa. In Didaktika v dimenziách vedy a praxe : zborník príspevkov z konferencie s medzinárodnou účasťou konanej 6.-7. októbra 2005 v Prešove. Prešov : Euroeducation, 2006, s. 291.
Ohlas:[4] 2006. KASÁČOVÁ, Bronislava. Didaktické spôsobilosti učiteľa v kontexte s učiteľskou profesionalitou. In Didaktika v dimenziách vedy a praxe : zborník príspevkov z konferencie s medzinárodnou účasťou konanej 6.-7. októbra 2005 v Prešove. Prešov : Euroeducation, 2006, s. 124.
Ohlas:[4] 2006. ŠUŤÁKOVÁ, V., FERENCOVÁ, J. Názory učiteľov na ich profesijné kompetencie. In Didaktika v dimenziách vedy a praxe : zborník príspevkov z konferencie s medzinárodnou účasťou konanej 6.-7. októbra 2005 v Prešove. Prešov : Euroeducation, 2006, s. 103.
Ohlas:[4] 2007. KRAJČOVÁ, N., PASTERNÁKOVÁ, L. Dimenzia výchovy mimo vyučovania. In Problematika voľného času detí a mládeže : zborník z vedecko-odbornej konferencie. Prešov : Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2007, s. 73.
Ohlas:[3] 2007. PASTERNÁKOVÁ, Lenka. Rodina a jej význam pri tvorení hodnôt. In Socialia 2006 : sborník příspěvků z X. ročníku konference s mezinárodní účastí konané v Hradci Králové ve dnech 20.-21.10.2006. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007, s. 256.
Ohlas:[4] 2007. DARÁK, M., FERENCOVÁ, J., ŠUŤÁKOVÁ, V. Učebné kompetencie žiakov v kontexte školskej edukácie. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, 2007, s. 208. ISBN 978-80-8068-704-5.
Ohlas:[4] 2007. PASTERNÁKOVÁ, Lenka. Kto je učiteľ?. In Ako sa učitelia učia? : zborník referátov z konferencie s medzinárodnou účasťou, usporiadaného Fakultou humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove, Metodicko-pedagogickým centrom v Prešove a Občianskym združením Učenie bez hraníc za podpory Ministerstva školstva SR : Prešov, 27.-28. jún 2007. Prešov : Metodicko-pedagogické centrum, 2007, s. 209. ISBN 978-80-8045-493-7.
Ohlas:[4] 2007. KASÁČOVÁ, Bronislava. Teoretické východiská "reflexie" v úvahách o učiteľoch a ich profesijnom rozvoji. In Ako sa učitelia učia? : zborník referátov z konferencie s medzinárodnou účasťou, usporiadaného Fakultou humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove, Metodicko-pedagogickým centrom v Prešove a Občianskym združením Učenie bez hraníc za podpory Ministerstva školstva SR : Prešov, 27.-28. jún 2007. Prešov : Metodicko-pedagogické centrum, 2007, s. 138. ISBN 978-80-8045-493-7.
Ohlas:[4] 2006. PIROHOVÁ, Ivana. Diagnostická kompetencia lektora – synergia diagnostického procesu. In Kľúčové kompetencie andragóga a ďalších profesionálov v oblasti edukácie dospelých : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie; Banská Bystrica 23.-24. 11. 2006. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied, 2006, s. 94. ISBN 80-8083-310-9.
Ohlas:[4] 2008. BALŠAJ, Gabriel. Kompetencie vychovávateľa v procese voľnočasovej výchovy. In Pedagogika voľného času – teória a prax : zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou v dňoch 25.-26. októbra 2007 pri príležitosti 15. výročia obnovenia pôsobnosti Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave pod záštitou rektora Trnavskej univerzity a dekana Pedagogickej fakulty TU. Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta, 2008, s. 182. ISBN 978-80-8082-171-5.