Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.008298
Kategória:AAB
Autor:Michaeli Eva (100%)
Názov:Georeliéf Hornádskej kotliny
Vydavateľské údaje:Prešov : Katedra geografie a geoekológie FHPV PU, 2001
Rozsah:153 s.
ISBN:80-8068-053-1
Edícia:Geografické práce ; roč. 9, č. 2
Ohlas:[5] 2001. CZUDEK, Tadeáš. Georeliéf Hornádskej kotliny. In Časopis Slezského zemského muzeas Série A. Vědy přírodní. 2001, vol. 50, no. 3, s. 252.
Ohlas:[4] 2001. MINÁR, Jozef et al. Geoekologický (komplexný fyzickogeografický) výskum a mapovanie vo veľkých mierkach. Bratislava : Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, 2001, s. 184. ISBN 80-968146-3-X.
Ohlas:[4] 2002. MICHAL, Pavel. Typy súčasnej krajiny Ipeľskej kotliny. In Geografické informácie 7. II. diel : Slovensko a integrujúca sa Európa. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2002, s. 75.
Ohlas:[4] 2001. JAKÁL, Jozef. Krasové okrajové roviny a podstredohorská roveň. In Geomorphologica Slovaca. 2001, roč. 1, č. 1, s. 45.
Ohlas:[4] 2005. ČECH, Vladimír. Geomorfologické pomery Vlašskej kotliny. In Prírodné vedy. Folia geographica 8. Prešov : Prešovská univerzita, Fakulta humanitných a prírodných vied, 2005, s. 199.
Ohlas:[4] 2005. GAJDOŠ, Alfonz. Fyzickogeografická štruktúra krajiny Starohorských vrchov. Banská Bystrica : Fakulta prírodných vied UMB, 2005, s. 77.
Ohlas:[3] 2005. CZUDEK, Tadeáš. Vývoj reliéfu krajiny České republiky v kvartéru. [1. vyd.]. Brno : Moravské zemské muzeum, 2005, s. 197.
Ohlas:[4] 2009. CHRASTINA, Peter. Vývoj využívania krajiny Trenčianskej kotliny a jej horskej obruby. 1. vyd. Nitra : Filozofická fakulta UKF v Nitre, 2009, s. 262. ISBN 978-80-8094-450-6.
Ohlas:[4] 2008. HOCHMUTH, Zdenko. Krasové územia a jaskyne Slovenska. In Geographia Cassoviensis, ISSN 1337-6748. 2008, roč. 2, č. 2, s. 200.
Ohlas:[3] 2010. KANDRÍK, R., OLAH, B. Land use development in the central part of the Spiš region (Slovakia) since the 18th century. In Moravian geographical reports, ISSN 1210-8812. 2010, vol. 18, no. 4, p. 19.
Ohlas:[4] 2011. ODROBIŇÁKOVÁ, Helena. Geomorfologická analýza Turzovskej vrchoviny. In Geografická revue : časopis Katedry geografie Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici [CD-ROM], ISSN 1336-7072. 2011, roč. 7, č. 1, s. 85.
Ohlas:[4] 2013. ČECH, V., KROKUSOVÁ, J. Antropogénna geomorfológia. 1. vyd. Prešov : Fakulta humanitných a prírodných vied PU, 2013, s. 175. ISBN 978-80-555-1037-8.
Ohlas:[4] 2012. PRAMUKA, Martin. Geomorfologické mapovanie pre potreby projektu pozemkových úprav (na príklade katastrálneho územia Vyšných Ružbách). In Folia geographica 19. Prírodné vedy, ISSN 1336-6157. 2012, roč. 54, s. 221.
Ohlas:[4] 2015. BARTKO, Peter. Georeliéf povodia Malachovského potoka. In Geografické informácie [online], ISSN 1337-9453. 2015 [cit. 2016-05-13], roč. 19, č. 1, s. 19. Dostupný na internete <http://www.kgrr.fpv.ukf.sk/images/geograficke_informacie/2015_19_1/barto.pdf>