Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.008226
Kategória:AAB
Autor:Liba Jozef (100%)
Názov:Zdravie, drogy a drogová závislosť : termininologické a výkladové minimum
Vydavateľské údaje:Prešov : Metodické centrum, 2001
Rozsah:83 s.
ISBN:80-8068-036-1
Ohlas:[4] 2001. KOVALČÍKOVÁ, Iveta. Výchovná dramatika a sociálna klíma školskej triedy. Prešov : FHPV PU, 2001, s. 131. ISBN 80-8068-055-8.
Ohlas:[4] 2004. HRONCOVÁ, Jolana et al. Sociálna patológia. Banská Bystrica : UMB, 2004, . 40, 41, 54, 112, 114.
Ohlas:[4] 2006. KRŠJAKOVÁ, Soňa. Školská telesná výchova – súčasnosť a perspektívy. In Zborník k 60. výročiu vzniku Pedagogickej fakulty Unvierzity Komenského v Bratislave : telesná výchova 1946-2006. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2006, s. 100.
Ohlas:[4] 2007. KRŠJAKOVÁ, Soňa. Potreba kurikulárnej zmeny v športovo-zdravotných témach vo vzťahu k tvorbe kurikula 1. stupňa ZŠ. In Výchova, škola, spoločnosť - minulosť a súčasnosť : Zborník príspevkov z vedeckej konferencie 2007 [online]. Bratislava : Univerzita Komenského, pedagogická fakulta, 2007 [cit. 2009-03-09], s. 172. ISBN 978-80-223-2295-9. Dostupný na internete <http://www.fedu.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/KP_Rehus/titul.pdf>
Ohlas:[4] 2012. HUPKOVÁ, I., LIBERČANOVÁ, K. Drogové závislosti a ich prevencia. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2012, s. 17. ISBN 978-80-8082-563-8.
Ohlas:[3] 2010. KRAUS, B., HRONCOVÁ, J. et al. Sociální patologie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010, s. 150. ISBN 978-80-7435-080-1.
Ohlas:[4] 2016. CIMPRICHOVÁ GEŽOVÁ, Katarína. Výchovné ťažkosti žiakov v školskom prostredí a možnosti sociálneho pedagóga pri ich riešení. In Acta Humanica, ISSN 1336-5126. 2016, roč. 13, č. 1, s. 37.