Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.008219
Kategória:AAB
Autor:Darák Milan (50%)
Autor:Ferencová Janka (50%)
Názov:Metodológia pedagogického výskumu : terminologické minimum
Vydavateľské údaje:Prešov : ManaCon, 2001
Rozsah:230 s.
ISBN:80-89040-07-1
Ohlas:[4] 2001. KRAJČOVÁ, N., DAŇKOVÁ, A. Všeobecná didaktika. Prešov : ManaCon, 2001, s. 118. ISBN 80-89040-09-8.
Ohlas:[4] 2001. DARGOVÁ, Jarmila. Tvorivé kompetencie učiteľa. Prešov : Privatpress, 2001, s. 188. ISBN 80-968608-1-X.
Ohlas:[4] 2001. KONČEKOVÁ, Ľuba. Drogová problematika učňovskej mládeže. Prešov : Náuka, 2001, s. 132. ISBN 80-89038-11-5.
Ohlas:[3] 2005. PASTERNÁKOVÁ, Lenka. Axiologická dimenzia využívania metód hodnotenia v rodine žiakov ZŠ – úvodný vstup k problematike. In Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů III : sborník příspěvků z III. ročníku studentské vědecké konference konané 14.12.2005. Olomouc : Pedagogická fakulta Univerzity Palackého, 2005, s. 178.
Ohlas:[3] 2005. MAŇÁK, J., ŠVEC, Š., ŠVEC, V. Slovník pedagogické metodologie. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2005, s. 129.
Ohlas:[4] 2007. HATÁR, Ctibor. Intra-, inter- a transdisciplinarita sociálnej andragogiky ako teoreticko-metodologicky problém. In Základy andragogickej pedeutológie a sociálnej andragogiky : zborník príspevkov z vedeckej konferencie konanej dňa 26. septembra 2006. Nitra : UKF Nitra, 2007, s. 351.
Ohlas:[3] 2007. PASTERNÁKOVÁ, Lenka. Rodina a jej význam pri tvorení hodnôt. In Socialia 2006 : sborník příspěvků z X. ročníku konference s mezinárodní účastí konané v Hradci Králové ve dnech 20.-21.10.2006. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007, s. 256.
Ohlas:[4] 2009. GUZIOVÁ, K., PODHÁJECKÁ, M. Obsahová analýza kompetencií dieťaťa - inšpirácia pre efektívnejšiu prácu učiteľa predprimárnej edukácie. In Príprava učiteľov v procese školských reforiem : zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, Prešov 16.-17. september 2009 [CD-ROM]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2009 [cit. 2010-01-26], s. 86. ISBN 978-80-555-0024-9.
Ohlas:[4] 2009. VOOK, Ján. Špecifiká záujmovej činnosti. In Rozvoj a perspektívy pedagogiky a vzdelávania učiteľov : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie ... Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity, Katedra pedagogiky, 2009, s. 363. ISBN 978-80-555-0064-5.
Ohlas:[3] 2013. PAVLOV, I., ŠNÍDLOVÁ, M. Profesijný rozvoj učiteľov – podnety pre modely podpory. Praha : 3P, 2013, s. 79. ISBN 978-80-260-4014-9.
Ohlas:[4] 2015. KNAPÍK, Ján. Adaptácia a socializácia rímskokatolíckych bohoslovcov. Prešov : Michal Vaško - Vydavateľstvo, 2015, s.157. ISBN 978-80-7165-974-7.
Ohlas:[3] 2016. GABRHELOVÁ, G., PASTERNÁKOVÁ, L. The intersections of education and management. 1. vyd. Karlsruhe : Ste-Con, 2016, s. 133. ISBN 978-3-945862-07-0.
Ohlas:[4] 2017. PASTERNÁKOVÁ, Lenka. Partnerské vzťahy v kontexte spoločenských zmien. In Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae : Universitatis Catholicae in Ružomberok, ISSN 1336-2232. 2017, roč. 16, č. 1, s. 134.
Ohlas:[3] 2022. KOVALČÍKOVÁ, I., MARTINKOVÁ, I. Stimulácia metakognitívnych schopností žiaka. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2022, s. 90. ISBN 978-80-244-6241-7.