Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.008008
Kategória:AAB
Autor:Horváth Rudolf (100%)
Názov:Telesný vývin a pohybová výkonnosť rómskych detí mladšieho školského veku
Vydavateľské údaje:Prešov : ManaCon, 2001
ISBN:80-89040-08-X
Ohlas:[4] 2003. BERNASOVSKÁ, J., BERNASOVSKÝ, I. Optimálny somatický vývin rómskych detí ako jeden z dôležitých faktorov edukácie. In Telesná výchova a šport v treťom tisícročí [CD-ROM]. Prešov : Prešovská univerzita, 2003, s. 649.
Ohlas:[4] 2003. CHOVANOVÁ, Erika. Rozvoj časovo a priestorovo diferenciačnej schopnosti 6-8 ročných žiakov. In Telesná výchova a šport v treťom tisícročí [CD-ROM]. Prešov : Prešovská univerzita, 2003, s. 353.
Ohlas:[4] 2003. BORŽÍKOVÁ, Iveta. Motorická docilita rómskych detí v mladšom školskom veku. In Telesná výchova a šport v treťom tisícročí [CD-ROM]. Prešov : Prešovská univerzita, 2003, s. 679.
Ohlas:[4] 2004. BROĎÁNI, Jaroslav. Vzťah motorických a somatických ukazovateľov u rómskych chlapcov. In Socializácia rómskej mládeže prostredníctvom telesnej výchovy a športu [CD-ROM]. Nitra : UKF, 2004, s. 9.
Ohlas:[4] 2004. BROĎÁNI, J., ANTONIEWICZ, A., FELIX, K. Úroveň pohybovej výkonnosti a telesného rozvoja Rómov zo Slovenska a Maďarska. In Socializácia rómskej mládeže prostredníctvom telesnej výchovy a športu [CD-ROM]. Nitra : UKF, 2004, s. 22.
Ohlas:[4] 2004. BROĎÁNIN, Jaroslav. Vzťah somatických a motorických ukazovateľov u rómskych dievčat z východoslovenského regiónu. In Socializácia rómskej mládeže prostredníctvom telesnej výchovy a športu [CD-ROM]. Nitra : UKF, 2004, s. 42.
Ohlas:[4] 2004. FELIX, Karol. Socializácia rómskej mládeže prostredníctvom telesnej výchovy a športu. In Socializácia rómskej mládeže prostredníctvom telesnej výchovy a športu [CD-ROM]. Nitra : UKF, 2004, s. 58.
Ohlas:[4] 2004. ŠUTKA, V., ANTONIEWICZ, A. Úroveň somatických ukazovateľov a pohybovej výkonnosti rómskych detí na ZŠ Krčméryho v Nitre. In Socializácia rómskej mládeže prostredníctvom telesnej výchovy a športu [CD-ROM]. Nitra : UKF, 2004, s. 27.
Ohlas:[4] 2004. BARÁTH, L., FELIX, K. Telesný a pohybový vývoj rómskych detí a ich vzťah k telesnej výchove na slovensku a v Maďarsku. In Socializácia rómskej mládeže prostredníctvom telesnej výchovy a športu [CD-ROM]. Nitra : UKF, 2004, s. 55.
Ohlas:[4] 2004. BROĎÁNI, J., FELIX, K., MATULAY, S. et al. Úroveň pohybovej výkonnosti a telesného rozvoja rómskych dievčat vo východoslovenskom regióne. In Socializácia rómskej mládeže prostredníctvom telesnej výchovy a športu [CD-ROM]. Nitra : UKF, 2004, s. 64.
Ohlas:[4] 2004. BROĎÁNI, J., HALMOVÁ, N., FELIX, K. Komparačný výskum telesného rozvoja a pohybovej výkonnosti rómskych dievčat vo vybraných regiónoch Slovenska a Maďarska. In Socializácia rómskej mládeže prostredníctvom telesnej výchovy a športu [CD-ROM]. Nitra : UKF, 2004, s. 14.
Ohlas:[4] 2004. ŠUTKA, Vladimír. Diagnostika motoriky rómskej populácie z regiónu Spiš. In Socializácia rómskej mládeže prostredníctvom telesnej výchovy a športu [CD-ROM]. Nitra : UKF, 2004, s. 49.
Ohlas:[3] 2006. BARTÍK, P., ADAMČÁK, Š. Physical development and motor performance of Romany children. In Sport a kvalita života 2006 [CD-ROM]. Brno : Masarykova univerzita, 2006.
Ohlas:[4] 2011. PUŠKÁŠOVÁ, Emília. Somatický a motorický vývin rómskych žiakov v komparácii s nerómskymi. In Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet II. "Integrácia marginalizovaných skupín do spoločnosti" : zborník z medzinárodnej konferencie konanej v dňoch 14. a 15. apríla 2011 [CD-ROM]. Ružomberok : Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, 2011, s. 587. ISBN 978-80-8084-737-1.
Ohlas:[4] 2011. PUŠKÁŠOVÁ, Emília. Úroveň motorickej docility rómskych žiakov mladšieho školského veku. In Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet II. "Integrácia marginalizovaných skupín do spoločnosti" : zborník z medzinárodnej konferencie konanej v dňoch 14. a 15. apríla 2011 [CD-ROM]. Ružomberok : Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, 2011, s. 582. ISBN 978-80-8084-737-1.
Ohlas:[3] 2009. KRAJČOVIČOVÁ, Monika. Culture and competencies of Romany (Gypsies) children in the field of health, hygiene and the care of others. In Sovremennyje tendencii konstruirovanija personogenetičeskogo narrativa na osnove elementov sociogenetičeskogo fenomena. Vitebsk : Učreždenie obrazovanija Vitebskijij gosudarstvennyj universitet imeni P.M. Mašerova, 2009, s. 105. ISBN 978-985-517-168-4.
Ohlas:[4] 2010. PUŠKAŠOVÁ, Emília. Motorická docilita 6-ročných rómskych žiakov. In Pohybová aktivita v živote človeka : pohyb detí: zborník recenzovaných vedeckých príspevkov [online]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2010 [2014-05-26], s. 210. ISBN 978-80-555-0301-1. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/elpub2/FS/Majherova1/index.html>
Ohlas:[4] 2010. PUŠKAŠOVÁ, Emília. Somatické a motorické predpoklady 6-ročných rómskych žiakov. In Pohybová aktivita v živote človeka : pohyb detí: zborník recenzovaných vedeckých príspevkov [online]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2010 [2014-05-26], s. 217. ISBN 978-80-555-0301-1. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/elpub2/FS/Majherova1/index.html>