Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.007882
Kategória:AAB
Autor:Šimčík Daniel (100%)
Názov:Hudba hrou
Vydavateľské údaje:Prešov : Rokus, 2001
Rozsah:154 s.
ISBN:80-968452-3-3
Ohlas:[4] 2000. BEKÉNIOVÁ, Ľubica. Metodické námety na tvorivú dramatiku v škole. Prešov : Metodické centrum, 2000, s. 71.
Ohlas:[6] 2000. KURUSOVÁ, Mária. Hudba hrou. In Naša škola. 2000, roč. 4, č. 10, s. 50.
Ohlas:[4] 2005. BEKÉNIOVÁ, Ľubica. Projektové vyučovanie a tvorivá dramatika ako prostriedok demokratizácie a humanizácie výučby a školy. 1. vyd. Prešov : Metodicko-pedagogické centrum, 2005, s. 33.
Ohlas:[4] 2007. ŠMIGOVÁ, Katarína. Literárno-hudobný projekt štruktúrovanej dramatickej hry : (práca 2. kvalifikačnej skúšky). 1. vyd. Prešov : Metodicko-pedagogické centrum, 2007, s. 34.
Ohlas:[4] 2007. PODHÁJECKÁ, M., GMITROVÁ, V. Námetová hra v príprave predškolského dieťaťa na základnú školu. In Školská pripravenosť detí v kontinuite predškolskej a elementárnej edukácie : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie zo dňa 8. júna 2006. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2007, s. 197.
Ohlas:[3] 2006. [ISHIKAWA, Akihiro. Slovenská horúčka. Tokyo : Chuo University, 2006, s. 137].
Ohlas:[4] 2008. KRBAŤA, Peter et al. Psychológia hudby nielen pre hudobníkov : od hľadania vzťahu k hudbe, k umeleckému majstrovstvu. 2. rozšír. vyd. Vrútky : Krbaťa Peter, 2008, s. 360. ISBN 978-80-969808-6-4.
Ohlas:[4] 2010. BEKÉNIOVÁ, Ľubica. Kultivovanie jazyka a reči detského recitátora. Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum, 2010, s. 56. ISBN 978-80-8052-356-5.
Ohlas:[4] 2011. KORMANÍKOVÁ, Monika. Čo počujú naše ušká. In Hra v predprimárnej edukácii : zborník z vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2011, s. 268. ISBN 978-80-555-0467-4.
Ohlas:[4] 2011. BALCÁROVÁ, Božena. Hudba hrou alebo hráme sa s hudbou. In Hra v predprimárnej edukácii : zborník z vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2011, s. 116. ISBN 978-80-555-0467-4.
Ohlas:[4] 2011. HUDÁKOVÁ, J., BYSTRÁ, B. Kreatívne počúvanie hudby. 1. vyd. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2011, s. 152. ISBN 978-80-555-0428-5.
Ohlas:[3] 2012. KLIM-KLIMASZEWSKA, Anna. Methods developing creative activity of nursery school children. In EDUlearn12 : 4th International conference of education and new learning technologies : conference proceedings [CD-ROM]. [Barcelona] : International Association of Technology, Education and Development, 2012, s. 3900. ISBN 978-84-695-3491-5.
Ohlas:[3] 2013. SEDLÁK, F., VÁŇOVÁ, H. Hudební psychologie. Praha : Karolinum, 2013, s. 400. ISBN 978-80-246-2060-2.
Ohlas:[4] 2013. BALCÁROVÁ, Božena. Teória a prax integratívnej hudobnej výchovy. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2013, s. 192. ISBN 978-80-555-0839-9.
Ohlas:[4] 2016. KOPNICKÝ, Miroslav. Vplyv hudby na rozvoj dieťaťa v predškolskom veku. Levoča : MTM, 2016, s. 146. ISBN 978-80-89736-34-8.
Ohlas:[4] 2016. KORMANÍKOVÁ, Monika. Ľudová riekanka ako súčasť hudobného materinského jazyka a jej význam v primárnej hudobnej edukácii. In O dieťati, jazyku, literatúre : časopis pre otázky rozvíjania komunikačnej a literárnej kompetencie, ISSN 1339-3200. 2016, roč. 4, č. 2, s. 95.
Ohlas:[3] 2017. ĎURANOVÁ, P., KOŠALOVÁ, K. Zvyšovanie kvality hudobných zručností a schopností žiakov s mentálnym postihnutím prostredníctvom inštrumentálnych činností. In Osvita i suspiľstvo : mižnarodnyj zbirnyk naukovych prac : vypusk 2 [online]. Berďansk : Berďanskyj deržavnyj pedahohičnyj universytet, 2017 [cit. 2017-11-29], s. 191. ISBN 978-83-62683-52-9. Dostupný na internete <http://bdpu.org/sites/bdpu.org/files/konferencii/pedagogika/International%20Collection%20of%20Scientific%20Papers_Berdyansk_2017.pdf>
Ohlas:[4] 2017. BALCÁROVÁ, Božena. Hudobná rozprávka v predprimárnej edukácii. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2017, s. 167. ISBN 978-80-555-1924-1. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Balcarova1>