Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.007881
Kategória:AAB
Autor:Balcárová Božena (100%)
Názov:Recepcia hudby
Vydavateľské údaje:Prešov : Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity, 2001
Rozsah:113 s.
ISBN:80-968566-4-2
Ohlas:[4] 2007. BUCHBORN, T., BURGROVÁ, K. Koncerty pre deti a mládež – prieskum v základných školách v Rakúsku a na Slovensku. In Koncerty pre deti a mládež = Konzerte für Kinder und junge Hörer : zborník vedeckých štúdií a príspevkov zo seminárov v rámci projektu Koncerty pre deti a mládež - dôležitá súčasť hudobného vzdelávania. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2007, s. 126.
Ohlas:[4] 2010. MEDŇANSKÁ, Irena. Systematika hudobnej pedagogiky. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, 2010, s. 125. ISBN 978-80555-0149-9.
Ohlas:[4] 2009. DEREVJANÍKOVÁ, Anna. Metodika hudobnej výchovy v preprimárnej edukácii. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2009, s. 141. ISBN 978-80-555-0098-0.
Ohlas:[3] 2009. BURGROVÁ, Katarína. Vysokoškolská príprava budúcich učiteľov v oblasti recepcie hudby. In Teorie a praxe hudební výchovy : sborník příspěvků českých a slovenských doktorandů a pedagogů hudebního vzdělávání v Praze v roce 2009. Praha : Karlova univerzita v Praze, Pedagogická fakulta, 2009, s. 146. ISBN 978-80-7290-422-8.
Ohlas:[3] 2009. GAJDOŠOVÁ, Patricia. Tvorivá dramatika a jej využitie v receptívnych činnostiach na 1. stupni základnej školy. In Mezinárodní webový sborník hudební výchovy : aktuální trendy hudební psychologie, hudební pedagogiky a didaktiky hudební výchovy II: region, regionální hudební kultura a regionální umělec v kontextu vývojových proměn společnosti III [CD-ROM]. Ostrava : Pedagogická fakulta Ostravské, 2009, s. 70.
Ohlas:[3] 2009. MARCHEVSKÁ, Monika. Hudobné chvíľky pre deti mladšieho školského veku. In Mezinárodní webový sborník hudební výchovy : aktuální trendy hudební psychologie, hudební pedagogiky a didaktiky hudební výchovy II: region, regionální hudební kultura a regionální umělec v kontextu vývojových proměn společnosti III [CD-ROM]. Ostrava : Pedagogická fakulta Ostravské, 2009, s. 253.
Ohlas:[4] 2008. KOŠALOVÁ, Klaudia. Receptívna realizácia hudobnej terapie u detí so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami. In Špecifické poruchy učenia a správania v kontexte inkluzívnej edukácie. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, Katedra špeciálnej pedagogiky, 2008, s. 38. ISBN 978-80-8068-801-1.
Ohlas:[4] 2006. CHALUPKOVÁ, Katarína. Ideály študenta verzus realita učiteľa. In Ako ďalej v hudobnej výchove 2 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie [CD-ROM]. Banská Bystrica : Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2006. ISBN 80-8083-232-3.
Ohlas:[4] 2005. KOŠALOVÁ, Klaudia. Využitie muzikoterapeutických techník u detí s poruchami správania. In Hudobná výchova včera a dnes : hudobná výchova a jej miesto v národných programoch výchovy a vzdelávania; zborník príspevkov z konferencie "Hudobná výchova včera a dnes" (Nitra, 12.-14. mája 2004). Nitra : Pedagogická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2005, s. 111. ISBN 80-8050919-0.
Ohlas:[3] 2001. STRAŇKOVÁ, Lenka. Psychologické aspekty hudební recepce se zřetelem k posluchačům mladšího školního věku. In Hudební teorie a pedagogika. Teória vyučovania hudobnej výchovy. Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2001, s. 35. ISBN 80-7044-547-5.
Ohlas:[3] 2010. DZURILLA, Martin. Audiovizuálna pomôcka v hudobnej výchove. In Mezinárodní webový sborník hudební výchovy : aktuální trendy hudební psychologie, hudební pedagogiky a didaktiky hudební výchovy V : region, regionální hudební kultura a regionální umělec v kontextu vývojových proměn společnosti VI [CD-ROM], ISSN 1802-6540. Ostrava : Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2010, s. 66.
Ohlas:[4] 2011. HUDÁKOVÁ, J., BYSTRÁ, B. Kreatívne počúvanie hudby. 1. vyd. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2011, s. 150. ISBN 978-80-555-0428-5.
Ohlas:[4] 2012. HUDÁKOVÁ, J., PIRNÍKOVÁ, T., SLÁVIKOVÁ, Z. O počutí a počúvaní hudby. Prešov : Prešovský hudobný spolok Súzvuk, 2012, s. 129. ISBN 978-80-89188-33-8.
Ohlas:[3] 2013. SEDLÁK, F., VÁŇOVÁ, H. Hudební psychologie pro učitele. Praha : Karolinum, 2013, s. 376. ISBN 978-80-246-2060-2.
Ohlas:[3] 2014. BÁŤKOVÁ, Ingrida. Počúvanie vážnej hudby a jej prežívanie vo výučbe dejín hudby na konzervatóriu. In Teorie a praxe hudební výchovy III : sborník příspěvků z konference doktorandských a magisterských studií a pedagogů hudebního vzdělávání zemí V4 v roce 2013 v Praze. Praha : Karlova univerzita v Praze, Pedagogická fakulta, 2014, s. 256. ISBN 978-80-7290-724-3.
Ohlas:[3] 2014. PAPPOVÁ, O., CIFERSKÁ, M. Diagnostikovanie hudobných schopností detí pri vstupe do základnej školy. In Sapere Aude 2014. Pedagogika, psychologie a dnešní společnost : vol. IV.: recenzovaný sborník příspěvků vědecké konference s mezinárodní účastí, 24.-28. března 2014, Hradec Králové, Česká republika. Hradec Králové : Magnanimitas, 2014, s. 414. ISBN 978-80-87952-03-0.
Ohlas:[4] 2013. FRIDMAN, Libor. Aktuálne podnety modernizácie didaktiky hudobnej edukácie. In Muzikoterapeutické pôsobenie hudby a jeho využitie v edukačnom procese. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2013, s. 119. ISBN 978-80-557-0536-1.
Ohlas:[3] 2016. PAZÚRIK, Milan. Zborové výchovné koncerty ako súčasť edukačného procesu. In Teorie a praxe hudební výchovy IV. Praha : Univerzita Karlova v Praze, 2016, s. 148. ISBN 978-80-7290-875-2.
Ohlas:[4] 2016. BABJAKOVÁ, A., JUHAŠČIKOVÁ, A. Receptívne činnosti - artificiálna a nonartificiálna hudba v komparácii metód a prístupov. In Aktuálne trendy teórie a praxe hudobnej edukácie [CD-ROM]. Banská Bystrica : Belianum, 2016, s. 16. ISBN 978-80-557-1245-1.
Ohlas:[4] 2012. TIRPÁKOVÁ, Jana. Byzantské umenie a kultúra v edukácii primárnej školy. In Musica et educatio III. : zborník tretieho ročníka doktorandskej konferencie s medzinárodnou účasťou, ktorá sa konala 21.-22.11.2011 na Katedre hudby Pedagogickej fakulty v Ružomberku. Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo KU, 2012, s. 205, 212. ISBN 978-80-8084-888-0.
Ohlas:[4] 2015. MEDŇANSKÁ, Irena. Vyjadrovacie prostriedky hudby, štýlotvorné prvky umeleckej tvorby a funkcie hudby. In Dejiny a súčasnosť hudby. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2015, s. 15. ISBN 978-80-555-1420-8.
Ohlas:[4] 2011. FLÁMOVÁ, Zuzana. Verbalizácia hudbného zážitku na základnom a strednom stupni hudobného vzdelávania=Verbalization of musical experience for primary and secondary music education. In Hudba-integrácie-interpretácie 13 : music-integration-interpretation 13, ISSN 1338-4872. Nitra : PF Univezity Konštantína Filozofa v Nitre, 2011, s. 159. ISBN 978-80-8094-959-4.