Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.007880
Kategória:AAB
Autor:Horňák Ladislav (100%)
Názov:Prospechovo slabší žiak v škole
Vydavateľské údaje:Prešov : Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity, 2001
Rozsah:138 s.
ISBN:80-8068-049-3
Ohlas:[4] 2004. ONDERČOVÁ, Viera. Pomocný program pre slaboprospievajúcich rómskych žiakov. Prešov : Metodicko-pedagogické centrum, 2004, s. 31.
Ohlas:[4] 2004. ZELINA, Miron. Teórie výchovy. In Pedagogická revue : časopis pre pedagogickú teóriu a prax, ISSN 1335-1982. 2004, roč. 56, č. 1, s. 87.
Ohlas:[6] 2004. KREJČÍŘOVÁ, Olga. Prospechovo slabší žiak v škole. In Acta Paedagogicae. Annus 3. Prešov : PF PU, 2004, s. 180.
Ohlas:[4] 2004. VALACHOVÁ, D., ZELINA, M. Overovanie efektívnosti prípravných tried pre rómske deti. 1. vyd. Bratislava : Štátny pedagogický ústav, 2004, s. 56.
Ohlas:[4] 2004. ZELINOVÁ, Milota. Výchova človeka pre nové milénium. Prešov : Rokus, 2004, s. 163.
Ohlas:[3] 2004. HUČÍK, Ján. Inovačné trendy v príprave mentálne postihnutých v odborných učilištiach. In IV. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami. Olomouc : Univerzita Palackého, 2004, s. 639.
Ohlas:[4] 2004. ZELINA, Miron. Teórie výchovy alebo hľadanie dobra. 1. vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2004, s. 227.
Ohlas:[4] 2004. TROCHTOVÁ, Imelda. Rozvojový jazykový program pre rómskych žiakov. In Rómske etnikum – jeho špecifiká a vzdelávanie. Banská Bystrica : PF UMB, 2004, s. 80.
Ohlas:[4] 2006. ZELINA, Miron. Kvalita školy a mikrovyučovacie analýzy : (teória – metodika – výsledky). 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo Poľana, 2006, s. 145.
Ohlas:[4] 2006. KUSIN, V., VANKOVÁ, K., ODLEROVÁ, E. Identita v procese socializácie a personalizácie rómskeho etnika. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2006, s. 83.
Ohlas:[4] 2006. KASÁČOVÁ, B., CABANOVÁ, M. Diagnostikovanie spôsobilosti žiaka v kontexte s grafomotorickými zručnosťami a diagnosrtické kompetencie učiteľa. In School – education – tearcher's education IIII : the reading literacy of younger school age children : proceedings from the international conference Possibilities of grasping the reading literacy of younger school age school children, 5 May 2005. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, Katedra elementárnej a predškolskej pedagogiky, 2006, s. 174.
Ohlas:[4] 2006. VALACHOVÁ, Daniela. Diagnostika tvorivosti v kresbe detí z multikultúrneho prostredia. In Tvorivo-humanistická výchova znevýhodnených a rómskych žiakov. Bratislava : OG – Vydavateľstvo Poľana, 2006, s. 25.
Ohlas:[4] 2006. GOREJ, L., SIKA, P. , ŽIGMUND, V. Doučovanie : príprava rómskych žiakov v posledných ročníkoch základnej školy na stredoškolské vzdelávanie. Žilina : Euroformes, 2006, s. 155.
Ohlas:[4] 2006. ZUBKOVÁ, Ingrid. Úvod do problematiky : školiaci program o multikulturalizme a motivácii pre učiteľov žiakov stredných škôl pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného prostredia. Žilina : Euroformes, 2006, s. 19.
Ohlas:[4] 2007. ŽOLNOVÁ, Jarmila. Klíma v triedach stredných odborných učilíšť pri reedukačných domovoch. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita, Pedagogická fakulta, 2007, s. 113.
Ohlas:[4] 2015. ŠILONOVÁ, V., KLEIN, V. Edukácia sociálne znevýhodnených žiakov so špecifickými vývinovými poruchami učenia. Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2015, s. 196. ISBN 978-80-561-0262-6.
Ohlas:[6] 2003. ŽOLNOVÁ, Jarmila. Prospechovo slabší žiak v škole. In Naša škola : odborný metodický časopis pre učiteľov predškolských zariadení a 1. stupňa základnej školy, ISSN 1335-2733. 2003, roč. 6, č. 3, s. 50.