Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.007879
Kategória:AAB
Autor:Portik Milan (100%)
Názov:Od vnímania k tvorivému mysleniu žiakov mladšieho školského veku
Vydavateľské údaje:Prešov : Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity, 2001
Rozsah:131 s.
ISBN:80-8068-032-9
Ohlas:[3] 2001. TYRALA, Pawel. Metodyka wychowania. Toruň : Wydawnictwo Adam Marszalek, 2001, s. 127.
Ohlas:[4] 2001. HORŇÁK, Ladislav. Prospechovo slabší žiak v škole. Prešov : Pedagogická fakulta PU, 2001, s. 135. ISBN 80-8068-049-3.
Ohlas:[6] 2001. KURILLOVÁ, K., BOKROSOVÁ, K. Od vnímania k tvorivému mysleniu žiakov mladšieho školského veku. In Naša škola. 2001, roč. 4, č. 9, s. 44.
Ohlas:[6] 2001. PETLÁK, Erich. Od vnímania k tvorivému mysleniu. In Učiteľské noviny. 2001, roč. 51, č. 16, s. 7.
Ohlas:[6] 2001. PETLÁK, Erich. Od vnímania k tvorivému mysleniu. In Komenský. 2001, roč. 126, č. 1-2, s. 41.
Ohlas:[6] 2001. PETLÁK, Erich. Od vnímania k tvorivému mysleniu. In Komenský. 2001, roč. 125, č. 9-10, s. 217.
Ohlas:[4] 2002. VALACHOVÁ, D., ZELINA, M. Mikroanalýza vyučovacieho procesu. In Edukácia rómskych detí v európskom kontexte. Bratislava : Štátny pedagogický ústav, 2002, s. 50.
Ohlas:[4] 2002. PETRAŠKOVÁ, Erika. Čím nás obohatil fínsky teleprojekt Discuss IT Forum. In Technológia vzdelávania. 2002, roč. 10, č. 6, s. 16.
Ohlas:[4] 2003. ONDERČOVÁ, Viera. Možnosti individuálneho prístupu v edukácii rómskych žiakov. In Príprava učiteľov elementaristov v novom storočí. Prešov : PF PU, 2003, s. 222.
Ohlas:[4] 2003. KANCÍR, J., MADZIKOVÁ, A. Didaktika vlastivedy. Prešov : Universum, 2003, s. 164.
Ohlas:[4] 2004. PRÍDAVKOVÁ, Alena. Matematická úloha ako prostriedok rozvoja poznávacích funkcií. In Acta paedagogicae. Annus 3 : Prešov – Olomouc. Prešov : PF PU, 2004, s. 140.
Ohlas:[4] 2004. CIPRO, Miroslav. Vzdělávání – klíčová fakta a nosné myšlenky. In Pedagogická revue : časopis pre pedagogickú teóriu a prax, ISSN 1335-1982. 2004, roč. 56, č. 1, s. 87.
Ohlas:[4] 2004. ZELINOVÁ, Milota. Výchova človeka pre nové milénium: teória a prax tvorivo-humanistickej výchovy. Prešov : Rokus, 2004, s. 164.
Ohlas:[4] 2004. VALACHOVÁ, D., ZELINA, M. Overovanie efektívnosti prípravných tried pre rómske deti. 1. vyd. Bratislava : Štátny pedagogický ústav, 2004, s. 57.
Ohlas:[4] 2004. ZELINA, Miron. Teórie výchovy alebo hľadanie dobra. 1. vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2004, s. 229.
Ohlas:[3] 2004. PETRASOVÁ, Alica. Ďalšie vzdelávanie učiteľov rómskych žiakov. In Výchova, vzdělávání a kultura ve vztahu k národnostním menšinám : mezinárodní konference 3. setkání národnostních menšin 22. stekání Hnutí R 13.-14. listopadu 2003. Praha : Komise Rady hl. m. Prahy pro oblast národnostních menšin, 2004, s. 238.
Ohlas:[4] 2005. DARÁK, Milan. Matematika alebo dieťa. In Príprava učiteľov elementaristov a európsky multikultúrny priestor : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Prešov 22. – 23.6. 2005. Prešov : Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity, 2005, s. 594.
Ohlas:[4] 2005. ĎUROŠOVÁ, Eva. Rozvíjanie bazálnej gramotnosti detí z menej podnetného socálneho prostredia a kultúrneho prostredia. I. časť. 1. vyd. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2005, s. 55.
Ohlas:[4] 2004. MIKLOŠÍKOVÁ, Miroslava. Člověk a technika. In Technické vzdelanie ako súčasť všeobecného vzdelania : konferenčné materiály, Veľká Lomnica 7.-8. septembra 2004. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, 2004, s. 162.
Ohlas:[4] 2006. TÓTHOVÁ, Monika. Rozvoj tvorivosti na 1. stupni ZŠ. 1. vyd. Nitra : PF UKF v Nitre, 2006, s. 186.
Ohlas:[3] 2006. KOVALČÍKOVÁ, Iveta. Creative drama: impact on changes in social preferences in the class. In Wspieranie dzieciecej kreatywnosci. Nowy Sacz : Panstwowa Wysza szkola w Nowym Saczu, 2006, p. 135.
Ohlas:[3] 2006. KANCÍR, Ján. Edukačné programy rozvoja kreativity a niektoré problémy experimentálneho overovania ich účinnosti. In Wspieranie dzieciecej kreatywnosci. Nowy Sacz : Panstwowa Wysza szkola w Nowym Saczu, 2006, s. 23.
Ohlas:[4] 2006. FENYVESIOVÁ, Lívia. Vyučovacie metódy a interakčný štýl učiteľa. 1. vyd. PF UKF v Nitre : Nitra, 2006, s. 146.
Ohlas:[4] 2010. LONGAUEROVÁ, Alena. Výchova k dentálnemu zdraviu na primárnom stupni ZŠ. In Zborník : 1. odborná konferencia s medzinárodnou účasťou na tému Zdravý životný štýl v kontexte výchovy a vzdelávania na školách ... [online]. Prešov : Mestský úrad v Prešove, 2010 [cit. 2010-12-01], s. 83. Dostupný na internete <http://www.skolskyurad.presov.sk/portal/?c=12&id=84>
Ohlas:[4] 2010. PODHÁJECKÁ, Mária. Pedagogické názory a aktivity Františka Richarda Osvalda. 1. vyd. Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2010, s. 171. ISBN 978-80-8084-624-4.
Ohlas:[3] 2015. CIMERMANOVÁ, Ivana. Creativity in EFL teacher training and its transfer to language teaching. In Procedia social and behavioral sciences [online], ISSN 1877-0428. 2015, 2015 [cit. 2016-08-10], Vol. 197, s. 1975. Dostupný na internete <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815045814>