Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.005908
Kategória:AAB
Autor:Gbúrová Marcela (100%)
Názov:Na ceste k politike štandardu
Vydavateľské údaje:Prešov : Náuka, 2000
Rozsah:215 s.
ISBN:80-968202-5-7
Ohlas:[4] 2000. DUDINSKÝ, Vladislav. Prekážky na ceste od lokálneho ku globálnemu a späť. In Človek v súradniciach multidimenziálnej spoločnosti 1. Prešov : ManaCon, 2000, s. 37.
Ohlas:[6] 2000. DUDINSKÁ, Irina. Na ceste k politike štandardu. In Prešovská univerzita. 2000, roč. 4, č. 9-10, s. 19.
Ohlas:[4] 2000. KOZIAK, Tomáš. Federácia ako možný cieľ európskej integrácie. In Medzinárodné vzťahy 2000. Bratislava : Ekonomická univerzita, 2000, s. 87.
Ohlas:[4] 2001. IŠTOK, Róbert. Nacionalizmus ako výzva pre politickú geografiu. In Ideológie na prahu III. tisícročia. Prešov : Filozofická fakulta PU, 2001, s. 193.
Ohlas:[6] 2001. KRIŠŠÁK, Jozef. Medzi politikou a politológiou. In Politické vedy. 2001, roč. 4, č. 2, s. 208-212.
Ohlas:[4] 2001. RYBÁRIK, Jozef. Politika a ideológia v kontexte prehlbujúcej sa enviromentálnej krízy. In Ideológie na prahu III. tisícročia. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2001, s. 219.
Ohlas:[4] 2001. ŠKODÁČEK, Ján. Nezrelosť politických systémov a idea dotvárania demokracie na prahu tretieho tisícročia. In Ideológie na prahu III. tisícročia. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2001, s. 154.
Ohlas:[4] 2001. KOZIAK, Tomáš. Francis Fukuyama a jeho Koniec dejín. In Ideológie na prahu III. tisícročia. Prešov : Filozofická fakulta PU, 2001, s. 125.
Ohlas:[4] 2001. KRNO, Svetozár. Na ceste k politike štandardu. In Civitas : časopis pre politické a sociálne vedy, ISSN 1335-2652. 2001, roč. 7, č. 20, s. 16.
Ohlas:[6] 2001. KRNO, Svetozár. Na ceste k politike štandardu. In Civitas : časopis pre politické a sociálne vedy, ISSN 1335-2652. 2001, roč. 7, č. 20, s. 16.
Ohlas:[4] 2001. KRNO, Svetozár. S kožou na autorský trh. In Slovo. 2001, roč. 3, č. 17, s. 16.
Ohlas:[3] 2001. GLOSIKOVA, O. Narastanje envajronmentaľnych problemov i ich globaľnyj charakter. In Aktuaľnyje problemy sovremennoj filosofii i specifika prepodavanja gumanitarnych disciplin v techničeskom vuze. Minsk : Belorusskaja gosudarstvennaja političeskaja akademija, 2001, s. 43.
Ohlas:[3] 2001. GLOSIKOVA, O. Učastie molodeži Slovackoj respubliki v upravlenii obščestvom. In Molodežnaja politika: problemy i perspektivy. Minsk : Technoprint, 2001, s. 198.
Ohlas:[4] 2001. LIĎÁK, Ján. Ohniská medzinárodného napätia a zdroje možných kríz v postkomunistickej Európe. In Almanach 2001. Bratislava : Ekonomická univerzita, 2001, s. 169.
Ohlas:[4] 2001. LIĎÁK, Ján. Problémy stability demokracie v krajinách strednej a východnej Európy. Bratislava : Friedrich Ebert Stiftung, 2001, s. 196.
Ohlas:[5] 2001. PROROK, Vladimír. Na cestě k politike štandardu. In Politologická revue. 2001, no. 2, s. 192-194.
Ohlas:[4] 2001. NAVRÁTILOVÁ, Daniela. Politológia. Inžinier v občianskej spoločnosti. Prešov : FVT TU, 2001, s. 87. ISBN 80-7099-737-0.
Ohlas:[4] 2002. KOZIAK, Tomáš. Príspevok k otázke finality európskej integrácie. In Slovensko v zrkadle Európskej únie. Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2002, s. 11.
Ohlas:[4] 2002. KOZIAK, Tomáš. Príspevok o možnosti vytvorenia Európskej federácie. In Medzinárodné vzťahy na prahu 3. tisícročia. Rozširovanie EÚ ako míľnik?. Bratislava : Ekonóm, 2002, s. 113.
Ohlas:[4] 2002. NAVRÁTILOVÁ, Daniela. Filozoficko-etické aspekty spravodlivosti. In K otázke zvyšovania efektívnosti výučby cudzích jazykov a humanitných disciplín v podmienkach technického vzdelávania II. Prešov : Fakulta výrobných technológií TU v Košiciach, 2002, s. 55.
Ohlas:[4] 2002. MELKUSOVÁ, Helena. Fenomén komunikácie a jeho miesto vo formovaní európskej integrity a identity. In Európa medzi identitou a integritou. Prešov : Filozofická fakulta PU, 2002, s. 120.
Ohlas:[4] 2002. KRNO, Svetozár. Mediokracia na prahu tretieho tisícročia. In Európa medzi identitou a integritou. Prešov : Filozofická fakulta PU, 2002, s. 194.
Ohlas:[4] 2002. AGAFONOVÁ, Mária. Etické dimenzie tolerancie a intolerancie v integračných procesoch Európy a miesto Slovenska v nich. In Európa medzi identitou a integritou. Prešov : Filozofická fakulta PU, 2002, s. 206.
Ohlas:[4] 2002. LIĎÁK, Ján. Dôsledky migrácie obyvateľstva na integračné procesy v Európe. In Európa medzi identitou a integritou. Prešov : Filozofická fakulta PU, 2002, s. 241.
Ohlas:[4] 2003. LIĎÁK, Ján. Medzinárodné vzťahy a migračné procesy v Európe. In Parlamentný Kuriér. 2003, roč. 11, č. 103, s. 54.
Ohlas:[4] 2004. AGAFONOVÁ, M., MELKUSOVÁ, H. Škola ako miesto komunikácie v dialógu kultúr zjednocujúcej sa Európy. In Zborník prác z teoreticko-metodického seminára Rozvíjanie kľúčových kompetencií študentov vysokých škôl technického zamerania v podmienkach KHV. Prešov : Fakulta výrobných technológií Technickej univerzity Košice, 2004, s. 65.
Ohlas:[4] 2004. LIĎÁK, J., KOGANOVÁ, V. Nárast populizmu a nacionalizmu v západnej Európe. In Ľavica a pravica. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2004, s. 174.
Ohlas:[4] 2004. JUHÁS, Ján. Ľavica a pravica na slovenskej politickej scéne z pohľadu voliča. In Ľavica a pravica. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2004, s. 134.
Ohlas:[4] 2005. MELKUSOVÁ, Helena. Miesto komunikácie v dialógu kultúr a výchovno-vzdelávací proces zjednocujúcej sa Európy. In Medzi modernou a postmodernou : medzinárodná vedecká konferencia. Košice : Prírodovedecká fakulta UPJŠ, 2005, s. 254.
Ohlas:[4] 2006. KRNO, Svetozár. Typológia politických strán: (so zreteľom na transformujúce sa štáty). 1. vyd. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2006, s. 171.
Ohlas:[4] 2007. GEREMEŠOVÁ, G., MELKUSOVÁ, H. Cultural and environmental dimensions of civic education. In Children's identity and citizenship in the Visegrad context : proceedings of the international academic conference Children's identity and citizenship in the Visegrad context. Presov : University of Presov, 2007, s. 221. ISBN 978-80-8068-719-9.
Ohlas:[4] 2008. SURMÁNEK, Štefan. Všeobecne o politike a moci. Košice : Elfa, 2008, s. 137. ISBN 978-80-8086-76-9.
Ohlas:[4] 2009. MOJDIS, Ján. Francúzske vplyvy na emancipačné vzťahy Slovákov. In Medzikultúrny dialóg : stav – kontexty – perspektívy. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, 2009, s. 303. ISBN 978-80-555-0000-3.