Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.002546
Kategória:N/A
Autor:Germušková Marta (100%)
Názov:Literárny text v didaktickej komunikácii (na 2. stupni základnej školy)
Vydavateľské údaje:Prešov : Pedagogická fakulta UPJŠ, 1995
Rozsah:119 s.
ISBN:80-88697-16-6
Ohlas:[4] 1998. HLEBOVÁ, Bibiána. Moderná škola hrou. In Slovo o slove [4]. Prešov : PF PU, 1998, s. 28-35.
Ohlas:[4] 1999. HLEBOVÁ, Bibiána. Literárna výchova v Klube pre mladších čitateľov. In Slovo o slove [5]. Prešov : Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 1999, s. 42.
Ohlas:[4] 2000. KRAFČÍKOVÁ, M., BEKÉNIOVÁ, Ľ. Regionálne prvky v literárnaj výchove. Prešov : Metodické centrum, 2000, s. 40.
Ohlas:[4] 2001. DARGOVÁ, Jarmila. Tvorivá osobnosť učiteľa. In Pedagogická profesia v kontexte aktuálnych spoločenských zmien. Prešov : Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity, 2001, s. 221.
Ohlas:[4] 2001. BEKÉNIOVÁ, Ľubica. Metodické námety na tvorivú dramatiku v škole. Prešov : Metodické centrum, 2001, s. 69. ISBN 80-8045-235-0.
Ohlas:[4] 2003. VOLOCHOVÁ, Viera. Projekt Zázrak života. Prešov : Metodicko-pedagogické centrum, 2003, s. 33.
Ohlas:[4] 2003. HLEBOVÁ, Bibiána. K zážitkovosti v mimočítankovom čítaní na 1. stupni základnej školy. In Slovo o slove [9] : zborník Katedry slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity. Prešov : PF PU, 2003, s. 145.
Ohlas:[4] 2004. IMRICHOVÁ, Mária. Jazyk právnych textov. In Slovenčina na začiatku 21. storočia. Prešov : FHPV PU, 2004, s. 139.
Ohlas:[4] 2005. BEKÉNIOVÁ, Ľubica. Využitie metód tvorivej dramatiky. In Slovenský jazyk a literatúra v škole : časopis pre otázky jazyka a literatúry. 2005, roč. 51, č. 7-8, s. 244.
Ohlas:[4] 2005. SVOBODOVÁ, J., CEJGUŠOVÁ, I. Komunikační složka přípravy budoucích učitelů mateřského jazyka. In Slovenský jazyk a literatúra v škole : časopis pre otázky jazyka a literatúry. 2005, roč. 51, č. 7-8, s. 28.
Ohlas:[4] 2006. ZUBAL, Pavol. Literárny text a jeho prieniky na osi: (školská) metakomunikácia – cudzojazyčná kompetencia – "inakosť" v rozdielnom kultúrnom priestore. In Slovo o slove [12] : zborník Katedry komunikačnej a literárnej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity. Prešov : Prešovská univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra komunikačnej a literárnej výchovy, 2006, s. 178.
Ohlas:[4] 2006. DOLINSKÁ, Eva. Od konzervatívnosti k tvorivej metodike. In Slovo o slove [12] : zborník Katedry komunikačnej a literárnej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity. Prešov : Prešovská univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra komunikačnej a literárnej výchovy, 2006, s. 245.
Ohlas:[4] 2006. DOLINSKÁ, Eva. Hudobné motívy v diele Vincenta Šikulu. 1. vyd. Prešov : Rokus, 2006, s. 148.
Ohlas:[3] 2006. IMRICHOVÁ, Mária. Vývojové tendencie v pomenúvaní a v premenúvaní firemných názvov (logoným) na Slovensku. In Onimizacja i apelatywizacja. Bialystok : Wydawnictvo Uniwersytetu w Bialymstoku, 2006, s. 504.
Ohlas:[4] 2006. BEKÉNIOVÁ, Ľubica. Kniha – najlepší priateľ človeka, či nenávidená povinnosť?. In Knižnica. 2006, roč. 7, č. 8, s. 11.
Ohlas:[4] 2006. DOLINSKÁ, Eva. O zážitkovosti a tvorivosti na hodinách literárnej výchovy. In Slovenský jazyk a literatúra v škole : časopis pre otázky jazyka a literatúry. 2006, s. 123.
Ohlas:[4] 2006. DOLINSKÁ, Eva. K problematike tvorivosti na hodinách literárnej výchovy. In Studia Slovaca : zborník vedeckých prác členov Katedry slovenského jazyka a literatúry. Banská Bystrica : Katedra slovenského jazyka a literatúry, Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, 2006, s. 210. ISBN 80-8083-350-8.
Ohlas:[4] 2007. NĚMCOVÁ, Lucia. Interpretácia historického textu v školskej praxi. In Slovenský jazyk a literatúra v škole : časopis pre otázky jazyka a literatúry. 2007, roč. 53, č. 7-8, s. 204.
Ohlas:[3] 2007. KOMINARECOVÁ, E. The interactive functions of teaching – introducing taxonomy. In Sučasni doslidženňa z inozemnoji filolohiji. Vypusk 5 : zbirnyk naukovych prac. Užhorod : Užhorodskyj nacionaľnyj universytet, 2007, s. 591.
Ohlas:[4] 2007. BEKÉNIOVÁ, Ľubica. Daidalos a Ikaros : (štruktúrovaná dramatická hra). 1. vyd. Prešov : Metodicko-pedagogické centrum, 2007, s. 34, 35. ISBN 978-80-8045-492-0.
Ohlas:[3] 2008. PETRÍKOVÁ, Martina. K problematike recepcie umeleckého textu (Jana Bodnárová – Barborkino kino). In Literární výchova jako cesta k četbě : sborník z mezinárodního semináře. Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 2008, s. 92. ISBN 978-80-7414-009-9.
Ohlas:[4] 2008. PETRÍKOVÁ, Martina. O komickej stránke skutočnosti v rozprávkach Jaroslava Blažkovej : (k problematike interpretácie umeleckého textu). In Jazyk a literatúra v škole : zážitok a poznanie. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, 2008, s. 262. ISBN 978-80-8068-788-5.
Ohlas:[4] 2008. LIGOŠ, Milan. Žiak v prieniku materinského jazyka. In Jazyk a literatúra v škole : zážitok a poznanie. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, 2008, s. 83. ISBN 978-80-8068-788-5.
Ohlas:[4] 2008. BENCOVÁ, Klára. Zážitkovosť a poznanie z próz Bela Kapolku. In Jazyk a literatúra v škole : zážitok a poznanie. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, 2008, s. 137. ISBN 978-80-8068-788-5.
Ohlas:[3] 2008. BALOGOVÁ, Beáta. Bezdomovectvo seniorov v spektre etiky a morálky. In Czlowiek w spoleczenstwie = Človek v spoločnosti. Tom III : edukacja, dzialania spoleczne, rodzina. Bielsko-Biala : Wydawnictwo Akademii techniczno-humanistycznej, 2008, s. 123. ISBN 978-83-60714-56-0.
Ohlas:[3] 2010. PETRÍKOVÁ, Martina. K čitateľskej realizácii umeleckého textu (Ľubomír Feldek: Modrá kniha rozprávok). In Jací sme čtenáři? : sborník z mezinárodního semináře. Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2010, s. 103. ISBN 978-80-7414-241-3.
Ohlas:[4] 2009. RUSŇÁK, Radoslav. Svetová literatúra pre deti a mládež v didaktickej komunikácii. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, Katedra komunikačnej a literárnej výchovy, 2009, s. 175. ISBN 978-80-555-0071-3.
Ohlas:[4] 2010. BEKÉNIOVÁ, Ľubica. Kultivovanie jazyka a reči detského recitátora. Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum, 2010, s. 54. ISBN 978-80-8052-356-5.
Ohlas:[4] 2011. PETRÍKOVÁ, Martina. Umelecký text v tvorivých interpretáciách. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove, 2011, s. 161. ISBN 978-80-555-04204-7.
Ohlas:[4] 2010. PETRÍKOVÁ, Martina. Kontúry voľnosti v rozprávkach Stanislava Rakúsa a Štefana Moravčíka alebo o grotesknej a komickej stránke skutočnosti. In Kontúry voľnosti : typológia slovenských a českých literárnych textov na prelome 20. a 21. storočia z hľadiska lingvistiky, štylistiky, poetiky a genológie. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2010, s. 168. ISBN 978-80-8105-198-2.
Ohlas:[3] 2012. PETRÍKOVÁ, Martina. O spolubytí obrazu a textu alebo O možnostiach recepcie rozprávky v prostredí školy. In Metody a formy práce ve výuce mateřského jazyka. Olomouc : Hanex Olomouc, 2012, s. 206. ISBN 978-80-7409-050-9.
Ohlas:[4] 2012. PETRÍKOVÁ, Martina. Symbolicko-filozofické príbehy v recepčnej praxi knižníc. In Čitateľ a knižnice v ére digitalizácie : zborník materiálov z medzinárodnej vedeckej konferencie, konanej 21. septembra 2011 na Filozofickej fakulte PU v Prešove. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2012, s. 252. ISBN 978-80-555-0659-3.
Ohlas:[4] 2012. PETRÍKOVÁ, Martina. Umelecký text v tvorivých interpretáciách. 2. rozš. vyd. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2012, s. 34, 79, 119, 133, 180. ISBN 978-80-555-0620-3.
Ohlas:[4] 2013. ŠVECOVÁ, Anna. Kreativita a jej miesto v živote a škole. In Tvorivosť v škole – škola tvorivosti : recenzovaný zborník príspevkov, online konferencia 6.11.-7.11.2013 [online]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2013 [cit. 2014-05-09], s. 103. ISBN 978-80-555-0967-9. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Germuskova1>
Ohlas:[3] 2012. PETRÍKOVÁ, Martina. K niektorým stratégiám a metódam rozvoja osobnosti vo vyučovaní literatúry (nielen) pre deti a mládež. In Jazyk – literatura – komunikace : recenzovaný časopis KČJL UP Olomouc [online], ISSN 1805-689X. 2012 [cit. 2014-05-12], č. 2. Dostupný na internete <http://www.jazyk-literatura-komunikace.cz/index.php/cislo-2-2012/category/17-studie>
Ohlas:[4] 2014. ŠČIGULINSKÁ, Jana. Rozprávka ako prostriedok rozvoja jazykových zručností prostredníctvom tvorivého písania. In Tvorivosť v škole - škola tvorivosti 2 : recenzovaný zborník príspevkov z online konferencie 29.10.-30.10.2014 2014 [online]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2014 [cit. 2015-04-29], s. 141. ISBN 978-80-555-1195-5. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Germuskova2>
Ohlas:[3] 2015. TIMKOVÁ LAZUROVÁ, Anna. Fenomén zla v próze pre mládež a priestor nižšej sekundárnej edukácie. Kraków : Scriptum, 2015, s. 253. ISBN 978-83-65432-06-3.