Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Antoničová Irena (50%)
Autor:Kominarec Igor (50%)
Názov:Pedagogicko-psychologické aspekty prípravy budúcich učiteľov v oblasti prevencie drogových závislostí
Zdroj:Quo vadis výchova...? : zborník z teoreticko-metodického seminára na tému Primárna prevencia drogových závislostí
Vydavateľské údaje:Bratislava : Iuventa, 1997
Lokácia:S. 120-122
ISBN:80-88893-15-1
Ohlas:[4] Projekt štúdia pedagogiky so zameraním na prevenciu sociálno-patologických javov. In Sociálna práca – ľudské práva – vzdelávanie dospelých. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 1998, s. 490.
Ohlas:[4] Postoje budúcich učiteľov k vstupným drogám. In Pedagogická revue : časopis pre pedagogickú teóriu a prax, ISSN 1335-1982. 1998, roč. 50, suppl. s. 73.
Ohlas:[4] Úloha učiteľa v oblasti prevencie drogových závislostí. In Pedagogická profesia v kontexte aktuálnych spoločenských zmien. Prešov : FHPV, 2001, s. 401.
Ohlas:[4] Drogová problematika učňovskej mládeže. Prešov : Náuka, 2001, s. 131. ISBN 80-89038-11-5.
Ohlas:[4] Výchova k zdraviu a prevencia drogových závislostí. Prešov : FHPV PU, 2002, s. 110. ISBN 80-8045-271-7.