Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Brestovičová Alexandra (100%)
Názov:Dobrý, malý, pekný, šikovný. (K adjektívnej lexike v reči matiek orientovanej na dieťa v raných štádiách vývinu)
Zdroj:Jazyk a kultúra [elektronický zdroj] : internetový časopis Lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra excelentnosti pri Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove
Lokácia:Roč. 3, č. 11 (2012)
ISSN:1338-1148
URL:http://www.ff.unipo.sk/jak/cislo11.html
Ohlas:[4] MIČIANOVÁ, Ľ., KAPALKOVÁ, S., SLANČOVÁ, D. Ako sa rodičia a deti rozprávajú o minulých udalostiach: štúdia porovnávajúca okolnosti a témy rozhovorov rodičov a detí s typickým a špecificky narušeným vývinom reči. In Jazyk a kultúra : internetový časopis Lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra excelentnosti pri Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove [online], ISSN 1338-1148. 2015 [cit. 2017-12-07], roč. 6, č. 21-22, s. 66. Dostupný na internete <http://www.ff.unipo.sk/jak/cislo21-22.html>
Ohlas:[4] SPÁČILOVÁ, Stanislava. Reč matky a reč otca orientovaná na dieťa. In Desať štúdií o detskej reči. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2018, s. 394. ISBN 978-80-224-1638-2.
Ohlas:[4] PAVELOVÁ, Barbora. Expressive lexis in Motherese. In 13. študentská vedecká a umelecká konferencia : zborník príspevkov I. (sekcie anglického jazyka a kultúry, estetiky, hudobného umenia, etiky a bioetiky, filozofie, lingvistiky, literárnej vedy, prekladateľstva a tlmočníctva). Prešov : Prešovská univerzita, 2018, s. 34. ISBN 978-80-555-2147-3.