Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AED
Autor:Zahatňanská Mária (55%)
Autor:Nagy Melinda (15%)
Autor:Poráčová Janka (15%)
Autor:Majerníková Jana (15%)
Názov:Kultúrne a pedagogické činitele edukácie rómskych žiakov
Zdroj:A köznevelés kulturális, szociális és biológiai tényezői=Kultúrne, sociálne a biologické faktory edukácie [elektronický zdroj] : A SJE TKK Neveléstudományi Tanszékének és Biológia Tanszékének tudományos tanulmánykötete=vedecký zborník Katedry pedagogiky a Katedry biológie PF UJS v Komárne
Vydavateľské údaje:Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2014
Lokácia:CD-ROM, s. 89-98
ISBN:978-80-8122-114-9