Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Kozík Tomáš (14%)
Autor:Kuzma Jozef (14%)
Autor:Kožuchová Mária (14%)
Autor:Vargová Mária (14%)
Autor:Pavelka Jozef (14%)
Autor:Lukáčová Danka (14%)
Autor:Ďuriš Milan (14%)
Názov:Zmeny a perspektívy technického vzdelávania vo vzdelávacej oblasti Človek a svet práce
Zdroj:Technika a vzdelávanie : časopis zameraný na technické vzdelávanie v základných, stredných i na vysokých školách, na oblasť základného a aplikovaného výskumu, aplikáciu informačných technológií vo výučbe odborných predmetov
Lokácia:Roč. 2, č. 2 (2013), s. 3-18
ISSN:1338-9742
Ohlas:[1] HAŠKOVÁ, A., DVORJÁKOVÁ, S. Experiences from field research on technology education at ISCED level 2. In Proceedings of 2015 International conference on interactive collaborative learning, ICL 2015. New York : Institute of electrical and electronics engineers Inc, 2015, s. 580-589. ISBN 978-147998707-8.
Ohlas:[3] HAŠKOVÁ, A., BÁNESZ, G. Technika na základných školách - áno alebo nie. Praha : Verbum, 2015, s. 182. ISBN 978-80-87800-31-7.
Ohlas:[3] DOSTÁL, J., PRACHAGOOL, V. Technology education at a crossroads - history, present and perspektives. In Journal of technology and information education=Časopis pro technickou a informační výchovu [online], ISSN 1803-537X. 2016 [cit. 2016-12-01], vol. 8, no. 2, s. 22. Dostupný na internete <http://jtie.upol.cz/pdfs/jti/2016/02/01.pdf>
Ohlas:[1] HAŠKOVÁ, A., DVORJAKOVÁ, S. Analysis of technology education development at schools in Slovakia. In The European proceedings of social & behavioural sciences EpSBS [online], ISSN 2357-1330. 2016 [cit. 2016-12-01], vol. 8, s. 245. Dostupný na internete <http://www.futureacademy.org.uk/publication/EpSBS/icCSBs_May_2016>
Ohlas:[3] TOMKOVÁ, Viera. Vybrané faktory ovplyvňujúce výber strednej školy absolventmi základnej školy=Selected factors influencing the choise of secondary school by primary school graduates. In Edukacja-technika-informatyka=Education-technology-computer science, ISSN 2080-9069. 2019, vol. 29, no. 3, s. [229].
Ohlas:[4] HUĽOVÁ, Zlatica. Technické vzdelávanie na primárnom stupni školy v historickom a medzinárodnom kontexte. Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2019, s. 116. ISBN 978-80-561-0686-0.