Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Zahatňanská Mária (100%)
Názov:Žiak s problémami v škole
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, 2015
Rozsah:115 s.
ISBN:978-80-555-0999-0
Ohlas:[4] PASTERNÁKOVÁ, Lenka. Komparácia preferencie hodnôt u mládeže. In Posolstvo Jána Pavla II. 2016. "Súčasné výzvy a trendy v..." : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 21.-22. apríla 2016 v Poprade [CD-ROM]. Ružomberok : Verbum, 2016, s. 780. ISBN 978-80-0369-2.
Ohlas:[3] KYRYČUK, A.S. Teoretyko-metodolohičnyj analiz poňatťa adaptyvnosti v konteksti formuvanňa hotovnosti studentiv peršoho kursu do nvčanňa u vyščij školi. In Mižnarodna naukovo-praktyčna konferencija. Osobystisť. Stosunky. Rozvytok. Lviv : Ukrajinskyj katolyckyj universytet, 2016, s. 101. ISBN 978-966-629-727-6.
Ohlas:[3] ROHAČOVA, T. Problemy studentiv na peršomu roci navčanňa u vyščomu navčaľnomu zakladi: psycho-sociaľnyj aspekt. In Mižnarodna naukovo-praktyčna konferencija. Osobystisť. Stosunky. Rozvytok. Lviv : Ukrajinskyj katolyckyj universytet, 2016, s. 169. ISBN 978-966-629-727-6.
Ohlas:[4] PASTERNÁKOVÁ, Lenka. Vplyv spoločnosti na súčasné vzdelávanie. In Humanitné vzdelávanie na technických univerzitách : zborník vedeckých prác : medzinárodné kolokvium organizované Katedrou humanitných vied Stavebnej fakulty STU, Bratislava, 29.11.2016. Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2016, 2016, s. 108. ISBN 978-80-227-4637-3.
Ohlas:[4] PASTERNÁKOVÁ, Lenka. Rodina a hodnotová orientácia žiakov. In Spoločenskovedné aspekty vzdelávania a ich význam pre technickú prax : medzinárodné kolokvium organizované Katedrou humanitných vied Stavebnej fakulty STU : zborník vedeckých prác [CD-ROM]. Bratislava : SPEKTRUM STU, 2017, s. 151. ISBN 978-80-227-4706-6.
Ohlas:[4] HORŇÁK, L., PASTERNÁKOVÁ, L. Výskyt agresivity u žiakov základnej školy pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného prostredia a možnosti jej prevencie. In Prevencia agresie v kontexte mentálneho zdravia : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 21.-22. september 2017, Banská Bystrica [CD-ROM]. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, Katedra psychológie, 2017, s. 90. ISBN 978-80-557-1332-8.
Ohlas:[4] PASTERNÁKOVÁ, Lenka. Comparison of value preference in young people. In Message of John Paul II. 2016 : "Current challenges and trends in the social sciences" [CD-ROM]. Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2017, s. 245. ISBN 978-80-561-0439-2.
Ohlas:[4] PORUBČANOVÁ, D., PASTERNÁKOVÁ, L. Influence of socially disadvantaged environment on aggressiveness of pupils at primary schools. In Acta Educationis Generalis, ISSN 2585-741X. 2018, roč. 8, č. 1, s. 115.
Ohlas:[4] PASTERNÁKOVÁ, Lenka. Obraz rodiny v kontexte súčasnej spoločnosti. In Objavenie duchovného dedičstva a viery v slove i obraze. Prešov : Gréckokatolícka teologická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove, 2018, s. 64. ISBN 978-80-555-2028-5.