Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFD
Autor:Babinčák Peter (100%)
Názov:Meranie morálneho usudzovania - prehľad metodík
Zdroj:Meranie morálneho usudzovania [elektronický zdroj]
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2012
Lokácia:online, s. 5-19
ISBN:978-80-555-0508-4
URL:http://www.pulib.sk/elpub2/FF/Babincak1/pdf_doc/1.pdf
Ohlas:[4] KALISKÝ, Ján. Morálna inteligencia, jej filozofické východiská a pedagogické konzekvencie. In Dobro a zlo, alebo o morálke I : psychologické a filozofické aspekty morálky v edukácii : (zborník vedeckých štúdií) [CD-ROM]. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2013, s. 38. ISBN 978-80-557-0538-5.
Ohlas:[4] KALISKÁ, L., KALISKÝ, J., ČIŽMÁRIKOVÁ, K. Morálny vývin stredoškolskej mládeže. 1. vyd. Banská Bystrica : PF UMB v Banskej Bystrici, 2013, s. 119. ISBN 978-80-557-0643-6.
Ohlas:[3] PREISS, M., KRÁMSKÝ, D., PŘÍHODOVÁ, T. Morální usuzování a jednání jako součást integrity osobnosti . In E-psychologie : elektronický časopis ČMPS [online], ISSN 1802-8853. 2014 [it. 201-10-15], roč. 8, č. 1, s. 25. Dostupný na internete <http://e-psycholog.eu/clanek/206>
Ohlas:[4] KALISKÁ, L., KALISKÝ, J. Morálna kompetencia študentov a učiteľov etickej výchovy. In Pedagogika.sk : slovenský časopis pre pedagogické vedy [online], ISSN 1338-0982. 2014 [cit. 2014-11-04], roč. 5, č. 3, s. 190. Dostupný na internete <http://www.casopispedagogika.sk/rocnik-5/cislo-3/pedagogika_3_2014.pdf>