Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAA
Autor:Hangoni Tomáš (100%)
Názov:Osobnosť kresťanského sociálneho pracovníka
Vydavateľské údaje:Gorlice : Diecezjalny osrodek kultury prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, 2011
Rozsah:165 s.
ISBN:978-83-63055-00-4
Ohlas:[3] MACHALOVÁ, Mária. Psychosociálny tranzit v seniorskom veku a sociálba komunikácia (úlohy pre edukáciu). In Społeczny wymiar chrześcijaństwa we współczesnym konsumpcyjnym społeczeństwie : międzynarodowa konferencja naukowa, 24 listopada 2011 w Wysowej [online]. Gorlice : ELPIS - Diecezjalny osrodek kultury prawoslawnej, 2011 [cit. 2012-03-26], s. 56. ISBN 978-83-63055-03-5. Dostupný na internete <http://www.okp-elpis.pl/book,open,1766,0,Mi%C4%99dzynarodowa_konferencja_naukowa.html>
Ohlas:[3] KUZMYK, Vasyľ. Ekleziológia svätého Irineja Lyonského. 1. vyd. Gorlice : Diecezjalny osrodek Kultury Prawoslawnej ELPIS v Gorliciach, 2012, s. 69. ISBN 978-83-63055-04-2.
Ohlas:[4] ŽUPINA, Miroslav. Adopcia ako konkrétny prejav lásky k blížnemu. In Pravoslávny teologický zborník XXXVIII (23) -2012. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2012, s. 52. ISBN 978-80-555-0578-7.
Ohlas:[4] MACHALOVÁ, Mária. Ciele a úlohy edukačného sociálneho poradenstva v kontexte celoživotného učenia sa. In Sociálna a duchovná revue : vedecký recenzovaný časopis o aktuálnych sociálnych a duchovných otázkach, ISSN 1338-290X. 2012, roč. 3, č. 1, s. 9.
Ohlas:[4] MACHALOVÁ, Mária. Edukačná sociálna práca. In Sociálna a duchovná revue : vedecký recenzovaný časopis o aktuálnych sociálnych a duchovných otázkach, ISSN 1338-290X. 2012, roč. 3, č. 2, s. 14.
Ohlas:[4] NIKULIN, Andrej. Problematika agresívneho správania u mládeže. In Sociálna a duchovná revue : vedecký recenzovaný časopis o aktuálnych sociálnych a duchovných otázkach, ISSN 1338-290X. 2012, roč. 3, č. 2, s. 34.
Ohlas:[4] ŽUPINA, M., ŽUPINOVÁ, L. Súčasné formy edukácie osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v teologicko-antropologickom kontexte. In Nová sociálna edukácia človeka (?) (Duchovné, antropologické, filozofické, psychologické a sociálne aspekty výchovy, vzdelávania a poradenstva dneška) : zborník príspevkov z medzinárodnej interdisiplinárnej vedeckej konferencie. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2012, s. 57. ISBN 978-80-555-0641-8.
Ohlas:[4] NIKULIN, Andrej. Východiská psychologickej starostlivosti o deti z detského domova. In Nová sociálna edukácia človeka (?) (Duchovné, antropologické, filozofické, psychologické a sociálne aspekty výchovy, vzdelávania a poradenstva dneška) : zborník príspevkov z medzinárodnej interdisiplinárnej vedeckej konferencie. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2012, s. 64. ISBN 978-80-555-0641-8.
Ohlas:[4] ŠIP, Maroš. Edukácia v oblasti siekt a nových náboženských hnutí v kontexte sociálnej práce. In Nová sociálna edukácia človeka (?) (Duchovné, antropologické, filozofické, psychologické a sociálne aspekty výchovy, vzdelávania a poradenstva dneška) : zborník príspevkov z medzinárodnej interdisiplinárnej vedeckej konferencie. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2012, s. 170. ISBN 978-80-555-0641-8.
Ohlas:[3] ŠIPOVÁ, Martina. Pohľad Pravoslávnej cirkvi na nenarodený ľudský život. In Prawoslawie jako czynnik odnowy tradycyjnych wartości chrześcijańskich w Unii Europejskiej : miedzynarodowa konferencja naukowa [online]. Gorlice : Diecezjalny osrodek kultury prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, 2012 [cit. 2013-04-05], s. 228. Dostupný na internete <http://www.okp-elpis.pl/book,open,1803,0,Mi%C4%99dzynarodowa_konferencja_naukowa_%E2%80%9EPRAWOS%C5%81AWIE_JAKO_CZYNNIK_ODNOWY_TRADYCYJNYCH_WARTO%C5%9ACI_CHRZE%C5%9ACIJA%C5%83SKICH_W_UNII_EUROPEJSKIEJ%E2%80%9C_.html>
Ohlas:[4] ŠIP, Maroš. Deti ako riziková skupina v nových náboženských hnutiach (Scientologická cirkev). In Sociálna a duchovná revue : vedecký recenzovaný časopis o aktuálnych sociálnych a duchovných otázkach, ISSN 1338-290X. 2012, roč. 3, č. 4, s. 70.
Ohlas:[4] ŠIPOVÁ, Martina. (Ne) etické aspekty pitvy. In Sociálna a duchovná revue : vedecký recenzovaný časopis o aktuálnych sociálnych a duchovných otázkach, ISSN 1338-290X. 2012, roč. 3, č. 4, s. 88.
Ohlas:[4] MACHALOVÁ, Mária. Východiská edukačnej sociálnej práce s klientom - poznatky biodromálnej psychológie. In Sociálna a duchovná revue : vedecký recenzovaný časopis o aktuálnych sociálnych a duchovných otázkach, ISSN 1338-290X. 2012, roč. 3, č. 4, s. 41.
Ohlas:[4] ŽUPINA, Miroslav. Otázka bohatstva a chudoby v dielach svätých Jána Zlatoústeho a Vasilija Veľkého. In Sociálna a duchovná revue : vedecký recenzovaný časopis o aktuálnych sociálnych a duchovných otázkach, ISSN 1338-290X. 2012, roč. 3, č. 4, s. 14.
Ohlas:[3] ŽUPINA, Miroslav. Biblické chápanie vzťahu adopcie. In Pravoslávny biblický zborník II/2012 : zborník katedry biblických náuk Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove [online]. Gorlice : Diecezjalny osrodek kultury prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, 2012 [cit. 2013-04-15], s. 73. ISBN 978-83-63055-08-0. Dostupný na internete <http://www.okp-elpis.pl/book,open,1779,0,PRAVOSL%C3%81VNY_BIBLICK%C3%9D_ZBORN%C3%8DK_II_2012.html>
Ohlas:[3] ŠIPOVÁ, Martina. Mozgová smrť - kritérium definitívneho okamihu smrti (?!). In Pravoslávny biblický zborník III/2012 : zborník katedry biblických náuk Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove [online]. Gorlice : Diecezjalny osrodek kultury prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, 2012 [cit. 2013-04-15], s. 108. ISBN 978-83-63055-10-3. Dostupný na internete <http://www.okp-elpis.pl/book,open,1790,0,PRAVOSL%C3%81VNY_BIBLICK%C3%9D_ZBORN%C3%8DK_III_2012.html>
Ohlas:[4] DUPEJ, Andrej. Pojmy klient, sociálny klient, blížny - ich význam v súčasnosti : (biblické východiská teológie a ich uplatnenie v sociálnej práci). In "Klient vs. blížny" : (sociálno - teologicko - psychologicko - edukatívne aspekty v sociálnej práci) : zborník príspevkov z 5. ročníka študentskej vedeckej konferencie konanej dňa 23. apríla 2013 [online]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2013 [cit. 2013-12-05], s. 72. ISBN 978-80-555-0833-7. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Kormosova1>
Ohlas:[4] CIPÍNOVÁ, Miroslava. Byť soľou zeme - alebo o hodnotovej orientácii študentov sociálnej práce. In "Klient vs. blížny" : (sociálno - teologicko - psychologicko - edukatívne aspekty v sociálnej práci) : zborník príspevkov z 5. ročníka študentskej vedeckej konferencie konanej dňa 23. apríla 2013 [online]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2013 [cit. 2013-12-05], s. 146. ISBN 978-80-555-0833-7. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Kormosova1>
Ohlas:[3] CEHELSKÁ, Daniela. Integrácia kresťanskej viery do praxe sociálnej práce prostredníctvom zmierenia a odpustenia hriechu. In Pravoslávny biblický zborník II/2013 : zborník katedry biblických náuk Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove 2013 [online]. Gorlice : Diecezjalny osrodek kultury prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, 2013 [cit. 2013-12-05], s. 98. ISBN 978-83-63055-17-2. Dostupný na internete <http://www.okp-elpis.pl/book,open,1840,3,PRAVOSL%C3%81VNY_BIBLICK%C3%9D_ZBORN%C3%8DK_II_2013.html>
Ohlas:[4] ŠIP, Maroš. The social dimension of christianity. In Christianity and the development of culture = Kresťanstvo ako nositeľ kultúry : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie 20.-21. máj 2013 v Prešove. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2013, s. 259. ISBN 978-80-555-1034-7.
Ohlas:[4] ŠIP, Maroš. Sociálno-patologické javy v sektách a nových náboženských hnutiach. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2013, s. 71. ISBN 978-80-555-0742-2.
Ohlas:[3] CEHELSKÁ, Daniela. Kresťanská sociálna práca v kontexte náboženskej tradície. In Pravoslávny biblický zborník III/2013 : zborník katedry biblických náuk Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove [online]. Gorlice : Diecezjalny osrodek kultury prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, 2013 [cit. 2014-04-14], s. 148. ISBN 978-83-63055-19-6. Dostupný na internete <http://www.okp-elpis.pl/book,open,2334,0,PRAVOSL%C3%81VNY_BIBLICK%C3%9D_ZBORN%C3%8DK_III_2013.html>
Ohlas:[3] CEHELSKÁ, Daniela. Dôsledky vzájomnej interakcie kresťanstva a sociálnej práce. In Pravoslávny biblický zborník I/2014 [online]. Gorlice : Diecezjalny osrodek kultury prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, 2014 [cit. 2014-10-08], s. 115. ISBN 978-83-63055-21-9. Dostupný na internete <http://www.okp-elpis.pl/book,open,2353,0,PRAVOSL%C3%81VNY_BIBLICK%C3%9D_ZBORN%C3%8DK_I_2014.html>
Ohlas:[3] CEHELSKÁ, Daniela. Etická zodpovednosť a morálka ako nevyhnutný determinant kresťanskej sociálnej práce. In Pravoslávny biblický zborník III/2014 2014 [online]. Gorlice : Diecezjalny osrodek kultury prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, 2014 [cit. 2015-04-14], s. 187. ISBN 978-83-63055-88-2. Dostupný na internete <http://www.okp-elpis.pl/book,open,2407,0,PRAVOSL%C3%81VNY_BIBLICK%C3%9D_ZBORN%C3%8DK__III_2014_.html>
Ohlas:[3] CEHELSKÁ, Daniela. Asertywna komunikacja jako podstawowe kompetencje spoleczne w profesjonalizacji pracownika socjalnego. In Dialog powinnoscia czlowieka wierzacego. Kraków : Wydawnictwo sw. Stanislava BM, 2014, s. 267. ISBN 978-83-7422-639-4.
Ohlas:[3] CEHELSKÁ, Daniela. Kresťanské hodnoty v sociálnej práci v kontexte medzinárodného etického kódexu "profesionálnych kresťanských sociálnych pracovníkov". In Prawoslawie jako czynnik odnowy tradycyjnych chrześcijańskich wartości w Unii Europejskiej (świadectwo i męczeństwo) : II. rocznik, Kasztel w Szymbarku K. Gorlic, 9.12.2014 [online]. Gorlice : Diecezjalny osrodek kultury prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, 2014 [cit. 2015-05-25], s. 141. ISBN 978-83-63055-87-5. Dostupný na internete <http://www.okp-elpis.pl/book,open,2414,0,%E2%80%9EPRAWOS%C5%81AWIE_JAKO_CZYNNIK_ODNOWY_TRADYCYJNYCH_CHRZE%C5%9ACIJA%C5%83SKICH_WARTO%C5%9ACI_W_UNII_EUROPEJSKIEJ_%28%C5%9AWIADECTWO_I_M%C4%98CZE%C5%83STWO%29%E2%80%9C_II__rocznik.html>
Ohlas:[3] DROTÁROVÁ, Lucia. Žiaduce a nežiaduce vlastnosti sociálnych pracovníkov. Pohľad študentov sociálnej práce z kresťansky orientovaných vysokých škôl. In Prawoslawie jako czynnik odnowy tradycyjnych chrześcijańskich wartości w Unii Europejskiej (świadectwo i męczeństwo) : II. rocznik, Kasztel w Szymbarku K. Gorlic, 9.12.2014 [online]. Gorlice : Diecezjalny osrodek kultury prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, 2014 [cit. 2015-05-25], s. 173. ISBN 978-83-63055-87-5. Dostupný na internete <http://www.okp-elpis.pl/book,open,2414,0,%E2%80%9EPRAWOS%C5%81AWIE_JAKO_CZYNNIK_ODNOWY_TRADYCYJNYCH_CHRZE%C5%9ACIJA%C5%83SKICH_WARTO%C5%9ACI_W_UNII_EUROPEJSKIEJ_%28%C5%9AWIADECTWO_I_M%C4%98CZE%C5%83STWO%29%E2%80%9C_II__rocznik.html>
Ohlas:[3] CEHELSKÁ, Daniela. Postavenie mužov a žien z pohľadu kresťanstva v kontexte manželského práva v minulosti a dnes. In Pravoslávny biblický zborník I/2015 2015 [online]. Gorlice : Diecezjalny osrodek kultury prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, 2015 [cit. 2015-07-14], s. 188. ISBN 978-83-63055-86-8. Dostupný na internete <http://www.okp-elpis.pl/book,open,2422,0,PRAVOSL%C3%81VNY_BIBLICK%C3%9D_ZBORN%C3%8DK_I_2015.html>
Ohlas:[3] CEHELSKÁ, Daniela. Diversity in terms of cultures and religions intolerance. In Charity, Philanthropy and Social Work, ISSN 2353-4605. 2015, no. 3, s. 92.
Ohlas:[3] ŠIP, Maroš. Etické dimenzie sociálnej práce v ošetrovateľstve. In Pravoslávny biblický zborník I/2016 [online]. Gorlice : Diecezjalny osrodek Kultury Prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, 2016 [cit. 2016-09-27], s. 104. ISBN 978-83-63055-84-4. Dostupný na internete <http://www.okp-elpis.pl/book,open,2438,0,PRAVOSL%C3%81VNY_BIBLICK%C3%9D_ZBORN%C3%8DK_I_2016.html>
Ohlas:[4] DROTÁROVÁ, Lucia. Flexibilita študentov PBF PU. In Pravoslávny teologický zborník XLII (27). Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2016, s. 237. ISBN 978-80-555-1602-8.
Ohlas:[4] PASTERNÁKOVÁ, L., MOLOKÁČOVÁ, Z. Premeny rodiny v 21. storočí. In Sociálna a duchovná revue : vedecký recenzovaný časopis o aktuálnych sociálnych a duchovných otázkach, ISSN 1338-290X. 2016, roč. 7, č. 2, s. 44.