Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFC
Autor:Zahatňanská Mária (100%)
Názov:Etické a morálne problémy pregraduálnej prípravy na povolanie
Zdroj:Etika ve vědách o výchově : recenzovaný sborník ze 17. konference České pedagogické společnosti
Vydavateľské údaje:Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2010
Lokácia:S. 385-394
ISBN:978-80-244-2654-9
Ohlas:[4] ROHÁČOVÁ, T., ROHAĽOVÁ, T. Osobnosť vysokoškoláka v kontexte technologického vzdelávania. In Technologické vzdelávanie v sociokultúrnom a environmentálnom kontexte : zborník recenzovaných vedeckých prác s medzinárodnou účasťou. Prešov : Fakulta výrobných technológií TU Košice so sídlom v Prešove, 2014, s. 101. ISBN 978-80-553-1808-0.
Ohlas:[4] ROHÁČOVÁ, T., KYRYCHUK, A. Akademická adaptácia študentov na vysokoškolské štúdium. In Podmienky optimálnej školskej pripravenosti. Komárno : Pedagogická fakulta Univerzity J. Selyeho, 2015, s. 78. ISBN 978-80-8122-156-9.
Ohlas:[4] KYRYCHUK, A., ROHÁČOVÁ, T. Analýza problémov pripravenosti študentov prvého ročníka na štúdium na vysokej škole. In Podmienky optimálnej školskej pripravenosti. Komárno : Pedagogická fakulta Univerzity J. Selyeho, 2015, s. 95. ISBN 978-80-8122-156-9.