Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Vojteková Marta (100%)
Názov:Predložky v spisovnej slovenčine a poľštine
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, 2008
Rozsah:163 s.
ISBN:978-80-8068-898-1
Edícia:Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis; Monografia 93 ; AFPhUP 228/310
Ohlas:[5] ORWINSKA, Elzbieta. Predložky v spisovnej slovenčine a poľštine. In Kontakty VIII. Kraków : Scriptum, 2009, s. 93-96. ISBN 978-83-60163-43-6.
Ohlas:[3] JURÍČKOVÁ, Valéria. Aktuaľni pytanňa perekladu rymovanoj poeziji. In Naukovyj visnyk Užhorodskoho universytetu : serija filolohija, sociaľni komunikaciji. 2011, vypusk 26, s. 210.
Ohlas:[6] ČUROVÁ, Miroslava. Predložky v spisovnej slovenčine a poľštine. In Slavica Slovaca, ISSN 0037-6787. 2011, roč. 46, č. 1, s. 76-77.
Ohlas:[4] PETRIKOVA, Anna. Technologický prístup a jeho realizácia v edukačnej príprave budúcich učiteľov rusistov. In Vyučovanie ruštiny ako cudzieho jazyka vo viackultúrnom priestore : zborník vedeckých príspevkov [online]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2012 [2012-07-11], s. 194. ISBN 978-80-555-0505-3. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/elpub2/FF/Petrikova5/pdf_doc/19_petrikova.pdf>
Ohlas:[3] PETRIKOVA, A. Chudožestvennyj tekst kak istočnik postiženija inojazyčnoj kuľtury. In Slavjanskaja filologija: issledovateľskij i metodičeskij aspekty : sbornik naužnych statej. Kemerovo : Izdateľstvo KemGU, 2012, s. 114. ISBN 978-5-8353-1211-5.
Ohlas:[6] DUDÁŠOVÁ-KRIŠŠÁKOVÁ, Júlia. Dejiny slavistiky na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove [(1959) 1993-2009]. In Slovenská slavistika včera a dnes. Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2012, s. 134. ISBN 978-80-89489-05-3.
Ohlas:[3] WOJNAR-ONDICOVÁ, Kamila. Náboženská terminológia v poľštine a slovenčine - zradné predložkové väzby. In Slavica Iuvenum XI : mezinárodní setkání mladých slavistů pořádané pod záštitou Slavistické společnosti Franka Wollmana. Ostrava : Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2010, s. 196. ISBN 978-80-7368-931-5.
Ohlas:[3] LESIA, Budnikova. Katehorija zbyrnosti u slovackij movi: zistavnyj aspekt. In Sučasni problemy movoznavstva ta literaturoznavstva. Vypusk 17 : (zbirnyk naukovych prac). Uzhorod : Vydavnyctvo UžNU "Hoverľa", 2012, s. 13.
Ohlas:[3] KLÉGR, A., MALÁ, M., ŠALDOVÁ, P. Anglické ekvivalenty nejfrekventovanějších českých předložek. Praha : Karolinum, 2012, s. 185. ISBN 978-80-246-2059-6.
Ohlas:[3] ŠARIČ, Ljiljana. Spatial concepts in slavic : a cognitive linguistic study of prepositions and cases. Wiesbaden : Otto Harrassowitz GmbH & Co. KG, 2008, s. 296. ISBN 978-3-447-05806-3.
Ohlas:[5] CHOMOVÁ, O.L. Predložky v slovensko-poľskom konfrontačnom kontexte. In Slovanská vzájomnosť. Užhorod : Vydavateľstvo Plexandry Harkušovej, 2012, s. 157-161. ISBN 978-966-8946-92-9.
Ohlas:[6] KOTULA, Božena. Predložky v spisovnej slovenčine a poľštine. In Jazyk a kultúra : internetový časopis Lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra excelentnosti pri Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove [online], ISSN 1338-1148. 2013 [cit. 2013-10-02], roč. 4, č. 14. Dostupný na internete <http://www.ff.unipo.sk/jak/14_2013/kotula.pdf>
Ohlas:[4] KESSELOVÁ, J., KARPINSKÝ, P., IMRICHOVÁ, M. et al. Spojky a spájacie prostriedky v slovenčine. 1. vyd. Bratislava : Veda, 2013, s. 308. ISBN 978-80-224-1303-9.
Ohlas:[4] OLOŠTIAK, M., IVANOVÁ, M. Kapitoly z lexikológie (lexikálna syntagmatika a viacslovné pomenovania). 1. vyd. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2013, s. 246. ISBN 978-80-555-0938-9.
Ohlas:[3] MAĎAR, O.L. Synonimija u medyčnij terminolohiji (v konteksti slovacko-ukrajinskoho perekladu). In Súčasné tendencie slavistiky = Sučasni tendencii slavystyky. Užhorod : Vydavnyctvo Oleksandry Harkuši, 2013, s. 60. ISBN 978-617-531-097-7.
Ohlas:[3] BUDNIKOVA, L.T. Slovotvir imennykiv pluralia tantum ta singularia tantum u slovackij ta ukrajinskij movach. In Súčasné tendencie slavistiky = Sučasni tendencii slavystyky. Užhorod : Vydavnyctvo Oleksandry Harkuši, 2013, s. 12. ISBN 978-617-531-097-7.
Ohlas:[3] BUDNIKOVOVÁ, Lesia. Súčasný slovenský spisovný jazyk. Lexikológia. (Morfematika, slovotvorba). 2. dopl. a zm. vyd. Užhorod : Užhorodská národná univerzita, 2013, s. 75.
Ohlas:[3] BUDNIKOVA, L.T. Pryjmennykovi konstrukciji u slovackij ta ukrajinskij movach. In Slovakistika v časovej reflexii a kontaktoch = Slovakistyka v časovij reflekciji i kontaktach. Užhorod : Vydavnyctvo Oleksandry Harkuši, 2014, s. 20. ISBN 978-617-531-099-1.
Ohlas:[3] KOPČÁKOVÁ, Slávka. Českí vzdelanci a česká estetická škola ako dynamizujúci činiteľ rozvoja slovenskej hudobnej kultúry po roku 1918. In Dialog kultur VII - dodatek : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Hradec Králové, 22.-23. ledna 2013. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014, s. 15. ISBN 978-80-7435-389-5.
Ohlas:[3] KOTULA, Božena. Czlowiek jak ptak - metaforyczne uzycie w jezyku polskim i slowackim czasowników ruchu: leciec, latac i ich prefiksalych derywatów. In Dialog kultur VII : materiály mezinárodní v)edecké konference, Hradec Králové - 22.-23. ledna 2013. Hradec Králové : Garamon, 2013, s. 119. ISBN 978-80-86472-57-7.
Ohlas:[3] BUDNIKOVOVÁ, Lesia. Praktikum z morfológie slovenského jazyka. Užhorod : Užhorodská národná univerzita, 2015, s. 148. ISBN 978-617-7132-45-4.
Ohlas:[4] ŽIGOVÁ, Ľudmila. Slovenské predložkové konštrukcie s adverbiálnym významom vo vyučovaní cudzincov. In Jazyk a jazykoveda v interpretácii. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2014, s. 291. ISBN 978-80-223-3695-6.
Ohlas:[4] BUDNIKOVA, Lesa. Zistavleňňa pryjmennykiv u slovackij ta ukrajinskij movach. In Slovensko-ukrajinské vzťahy, z výskumu lingvistiky, literárnej vedy, prekladu a kultúrnych kontaktov = Slovacko-ukrajinski vidnosyny v haluziach movoznavstva, literaturoznavstva, perekladu ta kuľturnych kontaktiv. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2016, s. 20. ISBN 978-80-555-1667-7.
Ohlas:[4] NIKOLOV, Nikolaj. Predložnata repriza v blgarskija i slovaškija ezik. In Dynamické procesy v súčasnej slavistike : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie 3.-4. novembra 2016 ... bulharského jazyka na PU. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2016, s. 320.