Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Mitríková Jana (100%)
Názov:Geografické aspekty transformácie maloobchodu a nákupného správania sa na Slovensku : (prípadové štúdie z miest Prešov a Košice)
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, 2008
Rozsah:213 s.
ISBN:978-80-8068-922-3
Edícia:Geografické práce ; č. 14
Ohlas:[3] CSACH, Kristián. Štandardné zmluvy. Plzeň : vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009, s. 319. ISBN 978-807380-199-1.
Ohlas:[2] ROSIČ, M., KAŇUK, J. Vplyv vybraných socio-ekonomických faktorov na mieru nezamestnanosti na úrovni malých území. In Geografický časopis, ISSN 1335-1257. 2009, roč. 61, č. 4, s. 333.
Ohlas:[2] TREMBOŠOVÁ, Miroslava. Vybrané aspekty transformácie maloobchodu v meste Nitra v rokoch 1992-2008. In Geografický časopis, ISSN 1335-1257. 2010, roč. 62, č. 1, s. 70.
Ohlas:[3] LUKÁČOVÁ, A., ZUSKÁČOVÁ, V. Zmeny sociálnej štruktúry a životný štýl obyvateľstva v suburbánnej lokalite Kanaš. In 50 let geografie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci : sborník příspěvků z konference. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2010, s. 428. ISBN 978-80-244-2493-4.
Ohlas:[3] KRIŽAN, F., LAUKO, V., GALLOVÁ, L. Vybrané problémy potravinárskeho maloobchodu v rurálnom prostredí okresu Trenčín. In 50 let geografie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci : sborník příspěvků z konference. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2010, s. 400. ISBN 978-80-244-2493-4.
Ohlas:[3] KLAMÁR, R., ROSIČ, M. Image regiónu ako mäkký faktor percepcie rozvoja. In 50 let geografie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci : sborník příspěvků z konference. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2010, s. 380. ISBN 978-80-244-2493-4.
Ohlas:[4] KLAMÁR, Radoslav. Vývoj regionálnych disparít v Slovenskej republike. In Geografické poznatky bez hraníc. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2010, s. 264. ISBN 978-80-7097-810-8.
Ohlas:[4] KRIŽAN, F., TOLMÁČI, L. Geografická analýza transformačných trendov v maloobchode: prípadová štúdia Staré Mesto (Bratislava). In Geografický informačný systém ako zdroj strategickej inovácie podniku z hľadiska posilnenia jeho konkurencieschopnosti : zborník vedeckých statí projektu VEGA 1/0039/11 / . Bratislava : Vydavateľstvo Ekonóm, 2011, s. 57. ISBN 978-80-225-3283-9.
Ohlas:[4] TOLMÁČI, L., KRIŽAN, F. Intraurbánna dostupnosť potravinárskeho maloobchodu: prípadová štúdia supermarketov a hypermarketov v Bratislave. In Geografický informačný systém ako zdroj strategickej inovácie podniku z hľadiska posilnenia jeho konkurencieschopnosti : zborník vedeckých statí projektu VEGA 1/0039/11 / . Bratislava : Vydavateľstvo Ekonóm, 2011, s. 73. ISBN 978-80-225-3283-9.
Ohlas:[2] ŠVEDA, M., KRIŽAN, F. Prejavy komerčnej suburbanizácie vo vybraných odvetviach hospodárstva v zázemí Bratislavy. In Ekonomický časopis, ISSN 0013-3035. 2012, roč. 60, č. 5, s. 480.
Ohlas:[4] TREMBOŠOVÁ, Miroslava. Geografické aspekty maloobchodnej siete mesta Nitra. 1. vyd. Nitra : UKF, 2012, s. 145. ISBN 978-80-558-0105-6.
Ohlas:[1] KUNC, J., TONEV, P., FRANTÁL, B. et al. Nákupní spád, nákupní chování a nákupní centrá: příklad brněnské anglomerace (příspěvek ke studiu denních urbánních systémů). In Sociologický časopis, ISSN 0038-0288. 2012, roč. 48, č. 5, s. 907.
Ohlas:[1] KUNC, J., FRANTÁL, B., TONEV, P. et al. Spatial patterns of daily and non-daily commuting for rretail shopiing: the case of the Brno city, Czech republic. In Moravian geographical reports, ISSN 1210-8812. 2012, vol. 20, no. 4, s. 53.
Ohlas:[3] SZCYRBA, Z. Development of retail geographical structure in the Czech republic: a contribution to the study of urban environment changes. In AUPO Geographica 41/2 [online], ISSN 1212-215. Olomouc : Palacký university, 2010, 2010 [2012-05-13], vol. 41, no. 2, s. 18. Dostupný na internete <http://geography.upol.cz/soubory/vyzkum/aupo/Acta-41-2/AUPO_Geographica_41-2_Szczyrba.pdf>
Ohlas:[1] KUNC, J., TONEV, P., SZCZYRBA, Z. et al. Commuting for retail shopping as a part of the daily urban system. In Geographia Technica [online], ISSN 1842-5135. 2012 [cit. 2013-05-14], vol. 15, no. 1, s. 45. Dostupný na internete <http://technicalgeography.org/pdf/1_2012/05_josef_kunc_petr_tonev_zdenek_szczyrba_bohumil.pdf>
Ohlas:[4] TREMBOŠOVÁ, M., DUBCOVÁ, A. Vývoj maloobchodu v Nitre v nových trhových podmienkach po roku 1989. In Acta Geographica Universitatis Comenianae, ISSN 1338-6034. 2013, vol. 57, no. 2, s. 228.
Ohlas:[3] KUNC, J. et al. Časoprostorové modely nákupního chování české populace. Brno : Masarykova univerzita, 2013, s. 186. ISBN 978-80-210-6020-3.
Ohlas:[4] BILKOVÁ, K., KRIŽAN, F. Koncentrácia podnikateľských subjektov v maloobchode v slovenských mestách. In Geographia Cassoviensis, ISSN 1337-6748. 2013, roč. 7, č. 1, s. 42.
Ohlas:[4] KRIŽAN, F., RIŠKA, M., BILKOVÁ, K. Mapovanie potravinových púští v rurálnom prostredí: prípadová štúdia z funkčného mestského regiónu Bratislava. In Ekonomické rozhľady, ISSN 0323-262X. 2013, roč. 42, č. 2, s. 208.
Ohlas:[3] FRANTÁL, B. et al. Prostorové chování: vzorce aktivit, mobilita a každodenní život ve městé. Brno : Masarykova univerzita, 2012, s. 118. ISBN 978-80-210-5756-2.
Ohlas:[3] KOTULIČ, R., MARCHEVSKÁ, M. Concentration of retail network in relation to the consumer shopping behavior in regions of the Slovak republic. In Polish journal of management studies [online], ISSN 2081-7452. 2013 [cit. 2014-05-14], vol. 8, s. 155. Dostupný na internete <http://www.pjms.zim.pcz.pl/concentration-of-the-retail-network-in-relation-to-the-consumer-shopping-behavior-in-regions-of-the-slovak-republic.html>
Ohlas:[4] KRIŽAN, F., LAUKO, V. Geografia maloobchodu : úvod do problematiky. 1. vyd. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2014, s. 186. ISBN 978-80-223-3542-3.
Ohlas:[4] TREMBOŠOVÁ, Miroslava. Priestorové jednotky intraurbánnej regionalizácie maloobchodnej vybavenosti mesta Nitra. In Geografické štúdie, ISSN 1337-9445. 2012, roč. 16, č. 1, s. 52.
Ohlas:[4] LAUKO, V. et al. Regionálne dimenzie Slovenska. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2014, s. 513. ISBN 978-80-223-3725-0.
Ohlas:[4] ŠENKOVÁ, A., ŠAMBRONSKÁ, K. Hotelový a reštauračný manažment (vybrané kapitoly). 1. vyd. Prešov : Bookman, 2014, s. 186. ISBN 978-80-8165-067-3.
Ohlas:[1] KRIŽAN, F., BILKOVÁ, K., KITA, P. Urban retail market in Bratislava (Slovakia): Consumers perception and classification of shopping centres. In Management and marketing, ISSN 1842-0206. 2014, vol. 9, no. 4, s. 499.
Ohlas:[1] MARYÁŠ, J., KUNC, J., TONEV, P. et al. Shopping and services related travel in the hinterland of Brno: Changes from the socialist period to the present. In Moravian geographical reports, ISSN 1210-8812. 2014, vol. 22, no. 3, s. 27.
Ohlas:[3] CIVÁŇ, M., KROGMANN, A. Operation of cycle bus in urban bus transport in Nitra and typification of its passengers. In Perner`s contacts : elektronický doborný časopis o technologii, technice a logistice v dopravě [online], ISSN 1801-674X. 2014 [cit. 2015-08-06], vol. 9, no. 4, s. 16. Dostupný na internete <http://pernerscontacts.upce.cz/PC_372014.pdf>
Ohlas:[1] CIVÁŇ, M., SVORAD, A., KROGAMNN, A. Outlet centre as a potential development impulse: a case study of the municipality of Voderady. In 21st International PhD Students Conference. Brno : Mendelova univerzita Brno, 2014. ISBN 978-80-7509-174-1.
Ohlas:[1] BILKOVÁ, K., KRIŽAN, F. Mapping of grocery stores in Slovak countryside in context of food deserts. In Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, ISSN 1211-8516. 2015, vol. 63, no. 5, s. 1633-1638.
Ohlas:[4] BILKOVÁ, K., KRIŽAN, F. Delimitácia nákupných zón vybraných nákupných centier v Bratislave. In Geografické informácie [online], ISSN 1337-9453. 2014 [cit. 2016-05-11], roč. 18, č. 2, s. 15. Dostupný na internete <http://www.kgrr.fpv.ukf.sk/images/geograficke_informacie/2014_18_2/bilkova,%20krizan.pdf>
Ohlas:[1] CIVÁŇ, M., KROGMANN, A., MIDLER, M. et al. Geografické dimenzie nákupného turizmu na príklade outletového centra v Parndorfe. In Aktuální problémy cestovního ruchu : "cestovní ruch: vývoj - změny - perspektívy" [online]. Jihlava : Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2015 [cit. 2016-07-01], s.44. ISBN 978-80-88064-09-1. Dostupný na internete <ftp://193.87.31.84/0212342/sbornik%202015%20-%20proceedings%202015.pdf>
Ohlas:[1] KRIŽAN, F., BILKOVÁ, K., KITA, P. et al. Transformation of retailing in post-communist Slovakia in the context of globalization. In E & M ekonomie a management, ISSN 1212-3609. 2016, vol. 19, no. 1, s. 148-164.
Ohlas:[1] CIVÁŇ, M., KROGAMNN, A., MIDLER, M. et al. Geographical dimensions of shopping tourism on the example of outlet centre in Parndorf. In Aktuální problémy cestovního ruchu (10. mezinarodni konference): cestovni ruch: vývoj-zmeny-perspektívy. Tourism development-transformation-future prospects. Jihlava : College of Polytechnics Jihlava, 2015, s. 34-35. ISBN 978-80-88064-09-1.
Ohlas:[2] KRIŽAN, F., BILKOVÁ, K., KITA, P. et al. Nákupné centrá v bratislave a atribúty ovplyvňujúce preferencie spotrebitelov. In Geografický časopis, ISSN 0016-7193. 2015, vol. 67, no. 4, s. 341-357.
Ohlas:[1] KUNC, J., KRIŽAN, F., BILKOVÁ, K. et al. Are there differences in the attractiveness of shopping centres? Experiences from the Czech and Slovak republics. In Moravian geographical reports, ISSN 1210-8812. 2016, vol. 24, no. 1, s. 27-41.
Ohlas:[1] BILKOVÁ, K., KRIŽAN, F., BARLÍK, P. Consumers preferences of shopping centers in Bratislava (Slovakia). In Human geographies, ISSN 1843-6587. 2016, vol. 10, no. 1, s. 23-37.
Ohlas:[2] CIVAN, M., KROGMANN, A. Perception of outlet centre in Voderady by its visitors. In Geografické informácie, ISSN 1337-9453. 2014, Vol. 18, s. 17-28.
Ohlas:[2] BILKOVA, K., KRIZAN, F. Delimitation of catchment areas of selected shopping centres in Bratislava. In Geografické informácie, ISSN 1337-9453. 2014, Vol. 18, s. 6-16.
Ohlas:[3] TREMBOŠOVÁ, M., DUBCOVÁ, A. Maloobchodná sieť vidieckych obcí Nitrianskeho samosprávneho kraja. In Region v rozvoji společnosti 2016. Brno : Mendelova univerzita v Brně, 2016, s. 978. ISBN 978-80-7509-459-9.
Ohlas:[2] TREMBOŠOVÁ, M., DUBCOVÁ, A., KRAMÁREKOVÁ, H. Consumers shopping behaviour in the Nitra city. In International scientific days 2016: Agri-food value chain: Challenges for natural resources management and society. Nitra : Slovak university of agriculture, 2016, s. 836-849. ISBN 978-80-552-1503-7.
Ohlas:[1] KUNC, J., DVORAK, Z. Attractiveness of Brno shopping centres for teenagers: Vankovka or Olympia. In 19th international colloquium on regional sciences. Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2016, s. 556-564. ISBN 978-80-210-8273-1.
Ohlas:[1] TREMBOSOVA, M., DUBCOVA, A. Attractiveness of retail services according to residents of selected urban parts of the Nitra town. In 19th International colloquium on regional sciences. Brno : Masarykova univerzita, 2016, s. 537-545. ISBN 978-80-210-8273-1.
Ohlas:[1] TREMBOSOVA, M., VLACUHOVA, V. Selected foreign retail chains in Slovakia. In Central Europe area in view of current geography. Brno : Masarykova univerzita, 2016, s. 228-237. ISBN 978-80-210-8313-4.
Ohlas:[1] TREMBOSOVA, M., CIVÁŇ, M., DUBCOVÁ, A. et al. Retail network and its perspectivenes (introduction into the issues). In Central Europe area in view of current geography. Brno : Masarykova univerzita, 2016, s. 292-300. ISBN 978-80-210-8313-4.
Ohlas:[4] TREMBOŠOVÁ, M., DUBCOVÁ, A., KRAMÁREKOVÁ, H. et al. Nákupné správanie sa obyvateľstva mesta Nitry - vývoj a zmeny. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2016, s. 150. ISBN 978-80-552-1601-0.
Ohlas:[4] TREMBOŠOVÁ, M., DUBCOVÁ, A., CIVÁŇ, M. Geografické aspekty maloobchodnej siete mesta Trnava a nákupné správanie jej obyvateľstva. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2016, s. 128. ISBN 978-80-558-1103-1.
Ohlas:[2] BILKOVÁ, K., KRIŽAN, F., BARLÍK, P. et al. Za nákupom ďaleko: rurálne potravinové púšte na Gemeri. In Geografický časopis, ISSN 0016-7193. 2017, vol. 69, no. 1, s. 3-20.
Ohlas:[4] KRIŽAN, F., BARLÍK, P., BILKOVÁ, K. Nákupné správanie mladých spotrebiteľov: ako často nakupujú? (prípadová štúdia z Bratislavy). In Geografia : časopis pre základné, stredné a vysoké školy [online], ISSN 1335-9258. 2016 [cit. 2017-09-12], vol. 24, no. 2, s. 43. Dostupný na internete <http://www.casopisgeografia.sk/index.php/Geografia/article/view/7>
Ohlas:[1] KUNC, J., DVOŘÁK, Z., CHALOUPKOVÁ, M. et al. Teenageři v Brnenských nákupních centrech: výsledky hlubších řízených rozhovorů nákupního chování. In XX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách [online]. Brno : Masarykova univerzita, 2017 [cit. 2017-09-12], s. 580. ISBN 978-80-210-8586-2. Dostupný na internete <http://www.econ.muni.cz/veda-a-vyzkum/konference-seminare-a-kolokvia-na-esf/mezinarodni-kolokvium-o-regionalnich-vedach/sborniky/sbornik-2017>
Ohlas:[1] KRIŽAN, F., KUNC, J., BILKOVÁ, K. et al. Development and classification of shopping centers in Czech and Slovak republics: A comparative analysis. In Acta Universitatis Carolinae, Geographica, ISSN 0300-5402. 2017, vol. 52, no. 1, s. 18-26.
Ohlas:[4] TREMBOŠOVÁ, M., DUBCOVÁ, A. Vybrané atribúty nákupného správania maldej generácie v NC Aréna v meste Trnava. In Maloobchod a špecifiká časovo-priestorového správania spotrebiteľov. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2017, s. 95. ISBN 978-80-223-4434-0.
Ohlas:[4] SZCZYRBA, Z., TURČÍNEK, M., FIEDOR, D. et al. Nákupní centra v Olomouci a jejich vliv na dospívající: pokračování v diskusi nad tématem "mall junkies" v České republice. In Maloobchod a špecifiká časovo-priestorového správania spotrebiteľov. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2017, s. 126. ISBN 978-80-223-4434-0.
Ohlas:[2] KRIŽAN, F., ZEMAN, M., BILKOVÁ, K. et al. Cezhraničné nákupné správanie spotrebiteľov zo Slovenska: prípadová štúdia z Hainburg an der Donau (Rakúsko) . In Geographia Cassoviensis, ISSN 1337-6748. 2017, vol. 11, no. 2, s. 124-136.
Ohlas:[1] KRIŽAN, F., BILKOVÁ, K., BARLÍK, P. et al. Spatial distribution of consumer preferences: case study of shopping malls in Bratislava. In Theoretical and empirical researches in urban management, ISSN 2065-3913. 2018, vol. 13, no. 1, s.13-21.
Ohlas:[1] BILKOVA, K., KRIŽAN, F., HORNAK, M. et al. Food and non-food retail change in a post-communist country: A case study of the Gemer region in Slovakia. In Bulletin of geography-socio-economic series, ISSN 1732-4254. 2018, vol. 39, no. 39, s. 7-20.
Ohlas:[1] GBÚROVÁ, J., MARCHEVSKA, M. Analysis of the education structure of the population of the slovak republic in relation to buying behavior. In Vision 2020: sustainable economic development, innovation management and global growth : proceedings of the 30th International business information management association conference (IBIMA) : 8-9 november 2017, Madrid, Spain. Norristown : International business information management association, 2018, s. 2833-2839. ISBN 978-0-9860419-9-0.
Ohlas:[1] TREMBOŠOVÁ, M., WIECKOVA, S., GALISOVA, I. Specifics of the retail network spatial structure in the Piešťany town. In Useful geography : transfer from research to practice. Brno : Masaryk University, 2018, s. 525-542. ISBN 978-80-210-8907-5.
Ohlas:[1] KUNC, J., KRIŽAN, F. Changing European retail landscapes: New trends and challenges. In Moravian geographical reports, ISSN 1210-8812. 2018, vol. 26, no. 3, s. 150-159.
Ohlas:[4] MARCHEVSKÁ, M., GBUROVÁ, J. Marketingová komunikácia v maloobchode. Prešov : Bookman, 2016, s. 86. ISBN 978-80-8165-175-5.
Ohlas:[4] MARCHEVSKÁ, M., GBUROVÁ, J. Propagácia a regionálny rozvoj. Prešov : Bookman, 2016, s. 77. ISBN 978-80-8165-176-2.
Ohlas:[2] TREMBOSOVA, M., MACAJOVA, M., MOCKO, M. Models of the shopping behavior of residents of urban parts in the Trnava city. In Geographical information, ISSN 1337-9453. 2018, roč. 22, č. 2, s. 299-314.
Ohlas:[2] DVOŘÁK, Zdeněk. Actors of territorial development in the city of Brno: focused on developers of significant shopping centers. In Geographical information, ISSN 1337-9453. 2018, roč. 22, č. 2, s. 19-31.
Ohlas:[2] KRIŽAN, F., BILKOVÁ, K., BARLÍK, P. et al. Old and new retail environment in a post-communist city: case study from the old town in Bratislava, Slovakia. In Ekonomický časopis, ISSN 0013-3035. 2019, vol. 67, no. 8, s. 879-898.