Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AED
Autor:Koščo Ján (50%)
Autor:Košuth Peter (50%)
Názov:Ichtyofauna Torysy v oblasti odberového objektu "Tichý Potok"
Zdroj:Prírodné vedy. Roč. 28 : biológia - geografia - chémia
Vydavateľské údaje:Prešov : Fakulta humanitných a prírodných vied PU, 1997
Lokácia:S. 37-43
ISBN:80-88885-22-1
Ohlas:[4] STRÁŇAI, I., ANDREJI, J. 2008. Ichtyofauna vybraných prítokov hornej časti Hrona s výskytom pstruha potočného (Salmo trutta m. fario). In XI. Česká ichtyologická konference : sborník referátů z konference s mezinárodní účastí konané v Brně 3. a 4. prosince 2008. Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2008, s. 218. ISBN 978-80-7375-246-0 .
Ohlas:[4] STRÁŇAI, I., ANDREJI, J. 2008. Kvalitatívne a kvantitatívne zhodnotenie ichtyofauny rieky Zázrivka. In Acta fytotechnica et zootechnica : vedecký časopis pre fytotechniku a zootechniku, ISSN 1336-9245. 2008, roč. 11, č.4, s. 112.