Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Kiseľáková Dana (100%)
Názov:Vplyvy ekonomickej integrácie Slovenska do Európskej únie na finančnú situáciu, financovanie a rozvoj malých a stredných podnikov
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, 2008
Rozsah:172 s.
ISBN:978-80-8068-794-6
Ohlas:[4] JENČOVÁ, S., RÁKOŠ, J. Podnikové financie. 2. dopl. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, 2010, s. 223. ISBN 978-80-555-0119-2.
Ohlas:[6] ČARNICKÝ, Štefan. Vplyvy ekonomickej integrácie Slovenska do Európskej únie na finančnú situáciu, financovanie a rozvoj malých a stredných podnikov. In Manažment v teórii a praxi : on-line odborný časopis o nových trendoch v manažmente, ISSN 1336-7137. 2009, roč. 5, č. 3-4, s. 85-86.
Ohlas:[4] CHAPČÁKOVÁ, A., HEČKOVÁ, J., HUTTMANOVÁ, E. Podnikanie v malých a stredných podnikoch. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, 2010, s. 87, 98, 106. ISBN 978-80-555-0147-5.
Ohlas:[6] ZÁVARSKÁ, Zuzana. Vplyvy ekonomickej integrácie Slovenska do Európskej únie na finančnú situáciu, financovanie a rozvoj malých a stredných podnikov. In Zborník vedeckých prác katedry ekonómie a ekonomiky ANNO 2010. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2010, s. 303-305. ISBN 978-80-555-0226-7.
Ohlas:[4] ZÁVARSKÁ, Z., DÚBRAVSKÁ, M. Analysis of the financial indexes of the agrarian enterprises efficiency in a legal form of cooperative farm functioning in the territory of the Slovak republic. In Management 2010. (Part I.) : knowledge and management in times of crisis and ensuing development. Prešov : University of Prešov in Prešov, 2010, p. 187. ISBN 978-80-555-0257-1.
Ohlas:[4] ZÁVARSKÁ, Zuzana. Analýza zdrojov financovania rozvojových aktivít podniku v podmienkach Slovenskej republiky. In Zborník vedeckých prác katedry ekonómie a ekonomiky ANNO 2010. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2010, s. 263. ISBN 978-80-555-0226-7.
Ohlas:[6] MARUŠIN, Ján. Vplyvy ekonomickej integrácie Slovenska do Európskej únie na finančnú situáciu, financovanie a rozvoj malých a stredných podnikov. In Journal of management and business = Časopis pre management a business : research and practice = výskum a prax, ISSN 1338-0494. 2010, roč. 2, č. 1-2, s. 113-114.
Ohlas:[4] JENČOVÁ, S., RÁKOŠ, J. Finančno-ekonomická analýza a finančné plánovanie. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, 2009, s. 173. ISBN 978-80-555-0035-5.
Ohlas:[6] MARKOVÁ, Viera. Vplyvy ekonomickej integrácie Slovenska do Európskej únie na finančnú situáciu, financovanie a rozvoj malých a stredných podnikov. In Ekonomika a spoločnosť : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela, ISSN 1335-7069. 2010, roč. 11, č. 1, s. 98-100.
Ohlas:[4] DOBROVIČ, Ján. Trendy v manažmente daňovej správy SR v kontexte štátov V4 a Slovinska. [1. vyd.]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, 2011, s. 251. ISBN 978-80-555-0339-4.
Ohlas:[4] MAŤOVČÍKOVÁ, D., JENČOVÁ, S. Financovanie organizácií. 1. vyd. Trenčín : Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 2012, s. 204. ISBN 978-80-89306-13-8.
Ohlas:[2] ŠOLTÉS, M., BERTOVÁ, D. Financial management of companies and management analysis at time of lingering economic crisis. In Management 2012 : research management and business in the light of practical needs. Prešov : Bookman, s.r.o., 2012, s. 93. ISBN 978-80-89568-38-3.
Ohlas:[2] CHAPČÁKOVÁ, A., HEČKOVÁ, J. Theoretical background for discounts na d premiums in the course of business valuation for purpose of acquisitions. In Management 2012 : research management and business in the light of practical needs. Prešov : Bookman, s.r.o., 2012, s. 68. ISBN 978-80-89568-38-3.
Ohlas:[4] ŠOLTÉS, M., ŠOLTÉSOVÁ, J. Efektívne finančné riadenia ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti. In Merkúr 2012 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov [CD-ROM]. Bratislava : Vydavateľstvo Ekonóm, 2012, s. 865. ISBN 978-80-225-3453-6.
Ohlas:[3] BOBÁKOVÁ, Viktória. Support of SMES` innovation activities in Slovak republic. In Przedsiebiorstwo & finanse, ISSN 2084-1361. 2014, nr. 3 (6), s. 18.
Ohlas:[4] ŠOLTÉS, M., ŠOLTÉSOVÁ, J. Meranie finančnej efektívnosti a výkonnosti podnikateľských subjektov. In Manažment podnikateľskej výkonnosti a investovania na zvyšovanie efektívnosti manažérskeho rozhodovania v EÚ v teórii a praxi : nekonferenčný recenzovaný zborník vedeckých prác v rámci projektu VEGA č. 1/0791/16 [CD-ROM]. Prešov : Bookman, 2018, s. 213. ISBN 978-80-8165-298-1.