Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Balogová Beáta (100%)
Názov:Seniori v spektre súčasného sveta
Vydavateľské údaje:Prešov : Pavol Šidelský - Akcent Print, 2007
Rozsah:103 s.
ISBN:978-80-89295-03-6
Ohlas:[3] VETEŠKA, Jaroslav. Současné pojetí kurikulární reformy v České republice v kontextu Evropy. In Další vzdělávání jako nástroj rozvoje jednotlivce i společnosti. Praha : Educe Service, 2008, s. 110. ISBN 978-80-87306-00-0.
Ohlas:[5] KVAŠŇÁKOVÁ, Lenka. Seniori v spektre súčasného sveta. In Sociální práce = Sociálna práca, ISSN 1213-6204. 2008, roč. 8, č. 3, s. 120-121.
Ohlas:[3] VETEŠKA, J., BENEŠ, M. Klíčové pojmy v konceptu celoživotního učení. In Nové paradigma v kurikulu vzdělávání dospelých. Praha : EDUCA Service, 2009, s. 24. ISBN 978-80-87306-04-8.
Ohlas:[4] BEDNARIK, R., BRICHTOVA, L., REPKOVA, K. WP5 National report on informal care in the LTC system. Bratislava : Agentúra na podporu výskumu a vývoja, 2009 [cit. 2011-01-21], s. 25. Dostupný na internete <http://www.sspr.gov.sk/texty/File/Interlinks/WP5.pdf>
Ohlas:[4] REPKOVÁ, Kvetoslava a kol. Dlhodobá starostlivosť o starších ľudí na Slovensku a v Európe (I). Bratislava : Inštitút pre výskum práce a rodiny, 2010, s. 66. ISBN 978-80-7138-130-3.
Ohlas:[3] ŽUMÁROVÁ, M. Lifelong education as the starting point in the meaning of the life of a senior citizen. In Lifelong education : continuous education for sustainable development. Vol. 8. Saint-Petersburg : LSU n. a. A.S. Pushkin, 2010, s. 425. ISBN 978-5-8292-0909-0.
Ohlas:[4] REPKOVÁ, Kvetoslava. Dlhodobá starostlivosť v kontexte integrovanej sociálnej práce. 1. vyd. Bratislava : Inštitút pre výskum práce a rodiny, 2011, s. 219. ISBN 978-80-7138-132-7.
Ohlas:[4] KAMANOVÁ, I., ŠTEFÁKOVÁ, L. Sociálna prevencia zameraná na občanov v dôchodkovom veku. In Dni sociálnej práce a InteRRa : sociálna sféra Slovenskej republiky a sociálna práca (Európa, právo a prax) a Rómske osobnosti : zborník príspevkov z Konferencie s medzinárodnou účasťou konanej na Univerzite Konštantína Filozofa, Nitra, 11.-12. novembra 2009. 2. časť . Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa , 2010, s. 232. ISBN 978-80-8094-659-3.
Ohlas:[4] REPKOVÁ, K., SEDLÁKOVÁ, D. Zdravotné postihnutie - vybrané fakty, čísla a výskumné zistenia v medzinárodnom a národnom kontexte. 1. vyd. Bratislava : Kancelária Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku, 2012, s. 35. ISBN 978-80-970993-9-8.
Ohlas:[4] HUPKOVÁ, M., ZIMERMANOVÁ, M. Sociálno-psychologický výcvik ako jedna z efektívnych foriem edukácie seniorov. In Medzigeneračné mosty - vstupujeme do roka medzigeneračnej solidarity : zborník príspevkov z konferencie s medzinárodnou účasťou 10.11.2011 v Prešove. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2012, s. 230. ISBN 978-80-555-0548-0.
Ohlas:[4] MORAVČÍKOVÁ, Alena. Funkcia hudby v medzigeneračných vzťahoch a jej využitie v sociálnej práci. In Medzigeneračné mosty - vstupujeme do roka medzigeneračnej solidarity : zborník príspevkov z konferencie s medzinárodnou účasťou 10.11.2011 v Prešove. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2012, s. 270. ISBN 978-80-555-0548-0.
Ohlas:[3] GRZYBEK, Grzegorz. Etyka rozwoju a pedagogika opiekuncza. Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013, s. 108. ISBN 978-83-7338-848-2.
Ohlas:[4] VETEŠKA, Jaroslav. Proměny a kvalita života seniorů v evropském kontextu. In Vplyv edukácie na kvalitu života seniorov. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2013, s. 148. ISBN 978-80-558-0249-7.
Ohlas:[4] HUČÍK, J., HUČÍKOVÁ, A. Sociálna práca s mentálne postihnutými osobami. In Metódy sociálnej práce v praxi. Bratislava : Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, 2012, s. 224. ISBN 978-80-8132-039-2.
Ohlas:[4] BARTKOVÁ, Lucia. Sociálna opora starého rodiča pre detského onkologického klienta. In Sociálny kapitál starnutia - prítomnosť nikdy nestarne : zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej 29. novembra 2013 v Prešove. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2014, s. 173. ISBN 978-80-555-1083-5.
Ohlas:[3] VETEŠKA, Jaroslav. Přehled andragogiky. Praha : Portál, 2016, s. 265. ISBN 978-80-262-1026-9.
Ohlas:[3] VETEŠKA, Jaroslav. Gerontagogika. Praha : Česká andragogická společnost, 2017, s. 124. ISBN 978-80-905460-7-3.
Ohlas:[4] RUSNÁKOVÁ, Alena. Hudba v sociálnej práci so staršími ľuďmi. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2017, s. 81. ISBN 978-80-555-1914-2.
Ohlas:[3] BALVÍN, Jaroslav. Pedagogika, andragogika a multikulturalita. Praha : Hnutí R, 2012. ISBN 978-80-86798-07-3.