Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Ološtiak Martin (100%)
Názov:Jazykovoštruktúrny a komunikačno-pragmatický status vlastného mena (adaptácia anglických proprií v slovenčine)
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2007
Rozsah:226 s.
ISBN:978-80-8068-637-6
Edícia:Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis; Monografia 78 ; AFPh UP 178/260
Ohlas:[3] BAUKO, János. A szlovák névtudomány múltja és jelene. In Névtani értesítő, ISSN 0139-2190. 2008, sz. 30, ól. 193.
Ohlas:[5] PASTYŘÍK, Svatopluk. Významný slovenský příspěvek k propriální teorii. In Češtinár : zpravodaj Katedry českého jazyka a literatury Univerzity Hradec Králové, ISSN 1211-6874. 2008, roč. 19, č. 3, s. 102-104.
Ohlas:[5] VYKYPĚL, Bohumil. Deklinácia prevzatých substantív v slovenčine. In Wiener slavistisches Jahrbuch. Band 55. Wien : Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2009, s. 311. ISBN 978-3-7001-6729-7 .
Ohlas:[4] WACHTARCZYKOVÁ, Jana. Kto potrebuje governance?. In Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka, ISSN 0037-6981. 2009, roč. 74, č. 5, s. 320.
Ohlas:[6] KIŠOVÁ, Jana. Jazykovoštruktúrny a komunikačno-pragmatický status vlastného mena (adaptácia anglických proprií v slovenčine). In Jazykovedný časopis, ISSN 0021-5597. 2009, roč. 60, č. 2, s. 182-185.
Ohlas:[4] SVOBODOVÁ, Diana. Ženské podoby nečeských příjmení. In Mnohotvárnost a specifičnost onomastiky : IV. česká onomastická konference, Ostrava 15. - 17. září 2009. Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2010, s. 456. ISBN 978-80-7368-779-3.
Ohlas:[3] ZEMAN, Jiří. Anglická propria v slovenštine. In Češtinár : zpravodaj Katedry českého jazyka a literatúry Univerzity Hradec Králové, ISSN 1211-6874. 2009, roč. 20, č. 1, s. 28.
Ohlas:[4] SVOBODOVÁ, Diana. K aktuální situaci v oblasti přechylování apelativ v češtině. In Vidy jazyka a jazykovedy : na počesť Miloslavy Sokolovej. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2011, s. 262. ISBN 978-80-555-0335-9.
Ohlas:[4] RIPKA, I., IMRICHOVÁ, M. Kapitoly z lexikológie a lexikografie. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2011, s. 209. ISBN 978-80-555-0327-1.
Ohlas:[3] SVOBODOVÁ, Diana. Aspekty hodnocení cizojazyčných přejímek: mezi módností a standardem. Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2009, s. 160. ISBN 978-80-7368-732-8.
Ohlas:[4] GAVUROVÁ, Miroslava. Adaptácia anglickej iniciálovej skratky PR v slovenčine. In Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka, ISSN 0037-6981. 2011, roč. 76, č. 3, s. 165.
Ohlas:[4] WEISSOVÁ, Hana. Jazykový znak všeobecne a proprium ako špecifický jazykový znak (príklady toponým obcí Hronec a Osrblie). In Jednotlivé a všeobecné v onomastike : 18. slovenská onomastická konferencia : Prešov 12. – 14. septembra 2011. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2012, s. 46. ISBN 978-80-555-0576-3.
Ohlas:[4] SVOBODOVÁ, Diana. Přechylování cizojazyčných příjmení ve světle aktuálního úzu. In Jednotlivé a všeobecné v onomastike : 18. slovenská onomastická konferencia : Prešov 12. – 14. septembra 2011. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2012, s. 99. ISBN 978-80-555-0576-3.
Ohlas:[4] BAUKO, Ján. Výskumné oblasti socioonomastiky. In Jazykovedné štúdie 29 : život medzi apelatívami a propriami. Bratislava : Veda, 2011, s. 45. ISBN 978-80-224-1213-1.
Ohlas:[2] GAVUROVÁ, Miroslava. "Pošli bližšie info o detoxe a botoxe. Foto vítané." : poznámky o produktivite a slovnodruhovom štatúte skrátených a skratkových slov - I. časť. In Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka, ISSN 0037-6981. 2013, roč. 78, č. 1-2, s. 57.
Ohlas:[4] CHOCHOLOVÁ, Bronislava. Morfologická adaptácia anglicizmov v slovenčine. In Slovo v slovníku : aspekty lexikálnej sémantiky - gramatika - štylistika (pragmatika). 1. vyd. Bratislava : Veda, 2012, s. 261. ISBN 978-80-224-1268-1.
Ohlas:[4] GAVUROVÁ, Miroslava. Skratka ako lexéma (abreviačná motivácia v lexike). 1. vyd. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2013, s. 294. ISBN 978-80-555-0939-6.
Ohlas:[4] OČENÁŠ, Ivan. K niektorým špecifikám korešpondencie fónických a grafických prvkov v prevzatých slovách. In V priestoroch jazyka a literatúry. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2013, s. 45. ISBN 978-80-8152-062-4.
Ohlas:[2] BÁNIK, T. Výrazové prostriedky Slovenskej podnikateľskej komunikácie s dôrazom na vplyv angličtiny. In XLinguae, ISSN 1337-8384. 2013, vol. 6, no. 3, s. 42-54.
Ohlas:[4] KRŠKO, Jaromír. Register propriálneho systému a jeho fungovanie. In Registre jazyka a jazykovedy (I) : na počesť Daniely Slančovej. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2014, s. 131. ISBN 978-80-555-1111-5.
Ohlas:[4] KRŠKO, Jaromír. Proprium ako súčasť komunikačného registra. In Polarity, paralely a prieniky jazykovej komunikácie : zborník príspevkov z 8. medzinárodnej vedeckej konferencie o komunikácii konanej 6.-7.9.2012 v Banskej Bystrici. Banská Bystrica : Belianum, 2014, s. 123. ISBN 978-80-557-0731-0.
Ohlas:[3] KRŠKO, Jaromír. Komunikačný register a proprium. In Mikrotoponimia i makrotoponomia : problematyka wstepna. Lódž : Wydawnictwo Uniwersytetu Lódzkiego, 2014, s. 40. ISBN 978-83-7969-307-8.
Ohlas:[4] KRŠKO, Jaromír. Všeobecnolingvistické aspekty onymie (Z problematiky onymického komunikačného registra). Banská Bystrica : Belianum. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici , 2016, s. 122. ISBN 978-80-557-1123-2.
Ohlas:[3] KRŠKO, Jaromír. Proper names as part of the communication register. In Czech and Slovak linguistic review, ISSN 1805-1502. 2012, vol. 2, s. 122.
Ohlas:[4] IVANOVÁ, Martina. Viacslovné pomenovania s prevzatými komponentmi v slovenčine. In Jazykovedné štúdie 32 : prirodzený vývin jazyka a jazykové kontakty. Bratislava : Veda, 2015, s. 445. ISBN 978-80-224-1494-4.
Ohlas:[4] BÁNÍK, Tomáš. Tvorenie a spoločenský status internetových mien a nickov. In 19. slovenská onomastická konferencia : zborník referátov, Bratislava 28.-30. apríla 2014. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2015, s. 219. ISBN 978-80-224-1426-5.
Ohlas:[4] KRŠKO, Jaromír. Komunikačná rovina propriálneho systému. In Jazykovedné štúdie 32 : prirodzený vývin jazyka a jazykové kontakty. Bratislava : Veda, 2015, s. 268. ISBN 978-80-224-1494-4.
Ohlas:[4] IVANOVÁ, Martina. Morfosyntaktické výskumy. In Šesťdesiat rokov akademickej jazykovednej slovakistiky v Prešove. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2014, S. 114. ISBN 978-80-555-1133-7.