Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Adamišin Peter (50%)
Autor:Huttmanová Emília (50%)
Názov:Manažment ohrozených oblastí [elektronický zdroj]
Vydavateľské údaje:Košice : Royal Unicorn, s.r.o., 2008
Rozsah:171 s.; [1 elektronický optický disk (CD-ROM)]
ISBN:978-80-969181-7-1
Ohlas:[3] BUTORAC, Dušan. Knowledge management implementation into the organization active within regional development. In Menadžment i društvena odgovornost : XI Internacionalni simpozijum : Beograd, 10.-12. septembar 2008. Beograd : Fakultet organizacionih nauka, 2008. ISBN 978-86-7680-161-9.
Ohlas:[3] BUTORACOVÁ ŠINDLERYOVÁ, Ivana. Knowledge management as staring point for regional development theory?. In KSI Transactions on Knowledge Society, ISSN 1313-4787. 2008, jan 1, vol. 3, p. 75.
Ohlas:[3] ŠIMKOVÁ, H., TEJ, J. Problematika regionálneho rozvoja v programoch politických strán na Slovensku. In Regionální disparity : elektronický časopis [on-line], ISSN 1802-9450. 2009, n. 5, s. 60. Dostupný na internete <http://disparity.vsb.cz>
Ohlas:[4] TEJ, Juraj. Manažment regionálneho rozvoja v programoch politických strán po roku 2006 na Slovensku. In Journal of management and business = Časopis pre management a business : research and practice = výskum a prax, ISSN 1338-0494. 2009, roč. 1, č. 1-2, s. 184.
Ohlas:[4] HARČÁROVÁ, A., GBUROVA, J. Možnosti uplatnenia manažmentu regionálneho rozvoja a regionálneho marketingu pre zvyšovanie vzdelanostnej úrovne Prešovského samosprávneho kraja. In Implementácia špecifických znalostných a marketingových modelov a nástrojov v regionálnom rozvoji : zborník vedeckých štúdií z výskumného grantu VEGA č. 1/4638/07 a Centra excelentnosti výskumu kognícií - CEVKOG. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, 2009, s. 56. ISBN 978-80-555-0060-7.
Ohlas:[4] BUTORACOVÁ ŠINDLERYOVÁ, I., GBUROVA, J., KOMAROVÁ, M. Manažment projektov - vybrané oblasti. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, 2010, s. 123. ISBN 978-80-555-0123-9.
Ohlas:[4] MAJERNÍK, M., CHOVANCOVÁ, J., HODOLOC, J. Environmentálne manažérske systémy. Skalica : Stredoeurópska vysoká škola v Skalici, 2009, s. 155. ISBN 978-80-89391-05-9.
Ohlas:[4] CHOVANCOVÁ, Jana. Systémy environmentálneho manažérstva. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2011 [cit. 2012-05-02], s. 94. ISBN 978-80-555-0485-8. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/elpub/FM/Chovancova2/index.html>
Ohlas:[4] ROVŇÁK, M., VRAVEC, J. Dlhové problémy bankového sektora v kontexte hospodárskej krízy. In Vedecký obzor = Scientific horizont, ISSN 1337-9054. 2012, roč. 4, č. 1, s. 73.
Ohlas:[1] ANGELOVIČOVÁ, L., FAZEKASOVA, D., BOGUSKA, Z. Level of soil contamination and flora composition in emission field of sewage sludge bed Slovinky. In Ecology, economics, education and legislation : conference proceedings, volume I : 13th international multidisciplinary scientific geoconference SGEM 2013 , ISSN 1314-2704. Sofia : STEF92 Technology, 2013, s. 650. ISBN 978-619-7105-04-9.
Ohlas:[3] KISEĽÁKOVÁ, Dana. Empirical study about the application of knowledge management in selected sector of industry in Slovakia. In Chinese business review, ISSN 1537-1506. 2012, vol. 11, no. 1, s. 98.
Ohlas:[1] BEDNÁROVÁ, L., LIBERKO, I., ROVŇÁK, M. Environmetnal benchmarking in small and medium sized enterprises and there impact on environment. In International multidiscplinary scientific geoconference surveying geology and mining ecology management, ISSN 13142704. 2013, vol. 2, s. 141-146.
Ohlas:[1] BOSAK, M., KRAJNAK, J., BESLEROVA, S. et al. Innovative approach in waste management. In Geoconference on ecology, economics, education and legislation, ISSN 1314-2704. 2014, vol. 1, s. 391-397.