Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Ružbarská Ingrid (50%)
Autor:Turek Milan (50%)
Názov:Kondičné a koordinačné schopnosti v motorike detí predškolského a mladšieho školského veku
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta športu, 2007
Rozsah:141 s.
ISBN:978-80-8068-670-3
Ohlas:[4] CHOVANOVÁ, Erika. Rozvoj koordinačných schopností detí. 1. vyd. Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2009, s. 79. ISBN 978-80-8068-967-4.
Ohlas:[4] AGHEL HUSEIN, N.A., LABUDOVÁ, J. Vplyv jednoročného tréningu na zmeny vybraných ukazovateľov pohybovej výkonnosti 8 - 11-ročných chlapcov. In Telesná výchova a šport. 2009, roč. 19, č. 2, s. 19.
Ohlas:[4] SEDLÁČEK, J., ANTALA, B. et al. Hodnotenie telesného rozvoja a motorickej výkonnosti žiakov v procese kurikulárnej transformácie výchovy y vzdelávania. Bratislava : ICM AGENCY, 2008, s. 33. ISBN 978-80-89257-12-6.
Ohlas:[4] BENČURIKOVÁ, Ľ., MEDEKOVÁ, H. Plavecká spôsobilosť detí predškolského veku z hľadiska úrovne priestorovo-orientačnej schopnosti. In Zborník vedeckých prác venovaný prof. Vladimírovi Černušákovi pri príležitosti jeho životného jubilea. Bratislava : STIMUL, 2011, s. 39. ISBN 978-80-8127-047-5.
Ohlas:[4] DURKÁČ, P., CHOVANOVÁ, E. Outdoorové aktivity v edukácii. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta športu, 2013, s. 182. ISBN 978-80-555-1024-8.
Ohlas:[3] ČILÍK, I., KREMNICKÝ, J., KOLLÁR, R. et al. The level of general physical performance and physical development of 14-year-old pupils. In Acta Kinesiologia, ISSN 1840-2976. 2015, vol. 9, no. 1, s. 69.
Ohlas:[4] JUNGER, J., PALANSKÁ, A. Telesné zaťaženie detí v materskej škole. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta športu, 2016, s. 126. ISBN 978-80-555-1589-2.
Ohlas:[3] ČILLÍK, I., KOLLÁR, R., KREMNICKÝ, J. et al. The level of general physical performance and physical development of 7 and 10-year-old boys and girls. In Journal of human sport and excercise [online], ISSN 1988-5202. 2015 [cit. 2017-03-20], vol. 10, no. 1, s. 267. Dostupný na internete <http://www.jhse.ua.es/article/view/2015-v10-n1-proc-the-level-of-general-physical-performance-and-physical-development-of-7-and-10-year-old-boys-and-girls>
Ohlas:[3] ČILLÍK, I., KOLLÁR, R., KREMNICKÝ, J. et al. The level of general physical performance and physical development of 7-years old pupils in Banská Bystrica. In Sportske nauke i zdravlje, ISSN 2232-8211. 2014, vol. 4, no. 1, s. 78.
Ohlas:[3] ČILLÍK, I., KREMNICKÝ, J., KOLLÁR, R. et al. General physical performance and physical development of pupils attending the first stage of primary school. In Physical education in primary school researches - best practices - situation. Taliansko : Pensa Multimedia Editore, 2017, s. 76. ISBN 978-88-6760-474-6.
Ohlas:[4] ONDREJOVÁ, Daniela. Zdravotné cvičenia pre deti predškolského veku. Prešov : Rokus, 2016, s. 66. ISBN 978-80-89510-43-6.
Ohlas:[4] PAVLÍK, J., BRUNN, D., SÝKORA, J. et al. The endurance ability level of elementary school students in Banská Bystrica. In Slovak journal od sport science [online], ISSN 2453-9325. 2016 [cit. 2018-02-20], vol. 1, no. 1, s. 97. Dostupný na internete <http://www.sjss.sk/?slovak-journal-of-sport-science,88>
Ohlas:[4] MASARYKOVA, Dana. Súčasnosť a perspektívy telesnej výchovy na Slovensku a v zahraničí. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2015, s. 66. ISBN 978-80-8082-838-7.
Ohlas:[3] DVOŘÁKOVÁ, H., ENGELTHALEROVÁ, Z. a kol. Tělesná výchova na 1. stupni základní školy. Praha : Univerzita Karlova, 2017, s. 33. ISBN 978-80-246-3308-4.
Ohlas:[3] HORVÁTH, R., PETRIKÁN, P. Diagnostika somatických ukazovateľov a motorickej výkonnosti rómskych chlapcov mladšieho školského veku a ich komparácia s normami. In Osvita i suspiľstvo III : mižnarodnyj zbirnyk naukovych prac [online]. Berďansk : Berďanskyj deržavnyj pedahohičnyj universytet, 2018 [cit. 2018-07-23], s. 76. ISBN 978-83-62683-26-0. Dostupný na internete <http://bdpu.org/wp-content/uploads/2018/05/BSPU_Paper-Collection_2018-1.pdf>