Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Sokolová Miloslava (20%)
Autor:Ološtiak Martin (20%)
Autor:Ivanová Martina (20%)
Autor:Šimon František (10%)
Autor:Czéreová Beáta (7%)
Autor:Vužňáková Katarína (10%)
Autor:Benko Vladimír (7%)
Autor:Moško Gustáv (7%)
Názov:Slovník koreňových morfém slovenčiny
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2007
Rozsah:586 s.
ISBN:80-8068-549-5
Edícia:Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis; Slovník 3 ; AFPhUP 157/239
Ohlas:[4] GIANITSOVÁ-OLOŠTIAKOVÁ, Lucia. Aké i/y sa píše?. 1. vyd. Bratislava : Fragment, 2009, s. 84. ISBN 978-80-8089-326-2.
Ohlas:[3] KARPILOVSKAJA, J. Gnezda v sistemnoj organizaciji leksikona: vozmožnosti modelirovanija i mežiazykogo sopostavlenija. In Issledovanija po slavjanskim jazykam : [on-line], ISSN 0037-6736. 2007 [2010-01-28], roč. 12, s. 243. Dostupný na internete <http://www.slavic.or.kr/Journals/files/volume12/Karpilowska07.pdf>
Ohlas:[4] JANOČKOVÁ, Nicol. Poznámky k onomaziologickej štruktúre slovies. In Varia XVI : zborník materiálov zo XVI. kolokvia mladých jazykovedcov (Častá-Papiernička, 8.-10.11.2006). Bratislava : Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV v Bratislave, 2009, s. 224.
Ohlas:[4] PEKARÍKOVÁ, Katarína. Jazyková komunikácia z kognitívneho hľadiska. In Odkazy a výzvy modernej jazykovej komunikácie : zborník príspevkov zo 7. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 23. - 24. 09. 2009 v Banskej Bystrici. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2010, s. 162. ISBN 978-80-8083-960-4.
Ohlas:[3] ŠIMKOVÁ, M., GARABÍK, R., KARČOVÁ, A. et al. Languages in the European information society - Slovak. [S.l.] : META-NET, 2011, s. 35. Dostupný na internete <http://www.cesar-project.net/deliverables/d2.1-language-whitepaper/languagewhitepaper-slovak.pdf>
Ohlas:[3] BUDNIKOVOVÁ, Lesia. Súčasný slovenský spisovný jazyk. Lexikológia. (Morfematika, slovotvorba). 2. dopl. a zm. vyd. Užhorod : Užhorodská národná univerzita, 2013, s. 65.
Ohlas:[3] ANTONIOVÁ, Vesna, ŠTEKAUER, Pavol. Derivational paradigms within selected conceptual fields - contrastive research. In Facta universitatis : linguistics and literature, ISSN 0354-4702. 2015, vol. 13, no. 2, s. 75.
Ohlas:[3] MITTER, P., MARVAN, J. Slovotvorná paradigmatika českých sloves : morfologické aspekty tvoření sloves. Ústí nad Labem : Univerzita J. E. Purkyňe, 2016, s. 196. ISBN 978-80-7561-038-6.
Ohlas:[4] VOJTEKOVÁ, Marta. Slovenské a poľské adjektívum z aspektu slovotvornej motivovanosti. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2016, s. 170. ISBN 978-80-555-1611-0.
Ohlas:[3] DUDOVÁ, Katarína. Jazykový obraz cti v súčasnej slovenskej kultúre. In Romanoslavica : volumul cuprinde lucrärile prezentate la Conferinta Internationala "slovaca ieri, azi si maine in contextual limbilor, literaturilor si culturilor slave", dedicatä aniversärii a 70 de ani de predare a limbii slovace la Universitatea din Bucuresti. Bucuresti, 30-31 mai 2014, ISSN 2537-4214. 2016, vol. 52, no. 1, s. 155.