Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Šak Štefan (100%)
Názov:Počiatky kresťanskej misie
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2007
Rozsah:158 s.
ISBN:978-80-8068-661-1
Edícia:Patristická knižnica 10
Ohlas:[4] ŠVANCARA, Marek. Svaté tajiny v souvislosti s pravoslavnou misií. In Sväté tajiny (sviatosti) v súčasnom spoločenskom kontexte : zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej dňa 13. - 14. mája 2008 v Prešove. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2009, s. 123. ISBN 978-80-8068-979-7. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/elpub2/PBF/Sak2/index.html >
Ohlas:[3] ŠVANCARA, Marek. Spjatost svatých tajin s pravoslavnou misií. In Cesta obnovy človeka v súčasnej pluralitnej spoločnosti. Gorlice : Diecezjalny osrodek kultury prawoslawnej "ELPIS" w Gorlicach, 2009, s. 113. ISBN 978-83-928613-3-1.
Ohlas:[3] ŠAK, Štefan. Obnova misijnej perspektívy Cirkvi v duchu apoštola Pavla. In Pravoslávny biblický zborník I/2009. K osobnosti svätého apoštola Pavla : zborník katedry biblických náuk Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove [on-line]. Gorlice : Diecezjalny osrodek kultury prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, 2009 [cit. 2010-01-20], s. 59. ISBN 978-913884-8-8. Dostupný na internete <http://elpis.cba.pl/wydawnictwa.html>
Ohlas:[3] CAP, Alexander. Apoštol Pavol - geniálny misionár. In Pravoslávny biblický zborník I/2009. K osobnosti svätého apoštola Pavla : zborník katedry biblických náuk Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove [on-line]. Gorlice : Diecezjalny osrodek kultury prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, 2009 [cit. 2010-01-20], s. 9. ISBN 978-913884-8-8. Dostupný na internete <http://elpis.cba.pl/wydawnictwa.html>
Ohlas:[3] PASTEROVÁ, Viera. Práca v živote človeka podľa svätého apoštola Pavla. In Pravoslávny biblický zborník I/2009. K osobnosti svätého apoštola Pavla : zborník katedry biblických náuk Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove [on-line]. Gorlice : Diecezjalny osrodek kultury prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, 2009 [cit. 2010-01-20], s. 115. ISBN 978-913884-8-8. Dostupný na internete <http://elpis.cba.pl/wydawnictwa.html>
Ohlas:[3] KORMANÍK, Peter. Pravoslávne dušpastierstvo II. Gorlice : Diecezjalny osrodek kultury prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, 2009, s. 174. ISBN 978-83-928613-9-3.
Ohlas:[4] ZOZUĽAKOVÁ, Viera. Didaktika pravoslávnej náboženskej výchovy ako školského predmetu. 1. vyd. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove, 2009, s. 114. ISBN 978-80-555-0016-4.
Ohlas:[4] ŠVANCARA, Marek Maxim. Misie v pojetí svědectví. In Pravoslávny teologický zborník XXXIV (19) -2009. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2009, s. 201. ISBN 978-80-8068-998-8.
Ohlas:[3] KUZMYK, Vasyľ. Starozákonné učenie o hypostáznom Božom Logu. In Pravoslávny biblický zborník I/2010 : zborník katedry biblických náuk Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove [on-line]. Gorlice : Diecezjalny osrodek kultury prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, 2010 [cit. 2010-05-17], s. 124. ISBN 978-83-928613-0-0. Dostupný na internete <http://elpis.cba.pl/09.pdf>
Ohlas:[4] ŽUPINA, Miroslav. Konanie dobrých skutkov človeka v synergii s Božou blahodaťou. In Sociálna a duchovná revue : vedecko-odborný recenzovaný zborník. Č. 1. Prešov : Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2010, s. 43. ISBN 978-80-555-0156-7.
Ohlas:[4] ŽUPINA, Miroslav. Konanie dobrých skutkov človeka v synergii s Božou blahodaťou. In Sociálna a duchovná revue : vedecko-odborný recenzovaný zborník. Č. 1. Prešov : Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2010, s. 43. ISBN 978-80-555-0156-7.
Ohlas:[4] KUZMYK, Vasyľ. Sväté tajiny z pohľadu ekleziológie svätého Irineja Lyonského. In Pravoslávny teologický zborník XXXVI(21) -2010. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2010, s. 177. ISBN 978-80-8068-831-8.
Ohlas:[3] KUZMYK, Vasyľ. Analýza pojmu Logos vo vybraných textoch Nového Zákona. In Pravoslávny biblický zborník II/2010 : zborník katedry biblických náuk Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove 2010 [on-line]. Gorlice : Diecezjalny osrodek kultury prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, 2010 [cit. 2010-11-30], s. 96. ISBN 978-83-928613-5-5. Dostupný na internete <http://www.elpis.cba.pl/II/07%20Kuzmyk.pdf>
Ohlas:[4] KOCHAN, Pavol. Kresťanská sociálna starostlivosť v niektorých východných miestnych cirkvách v období stredoveku. In Kvalita vzdelávania pracovníkov v oblasti sociálnej práce (Biblicko-teologické a sociologické východiská) : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 14.-15. júna 2010 na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove [online]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2010 [cit. 2010-12-02], s. 70. ISBN 978-80-555-0245-8. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/elpub2/PBF/Zozulak6/index.html>
Ohlas:[3] KUZMYK, Vasyľ. Náčrt charitatívnej a sociálnej služby Cirkvi v 1. - 2. storočí. 1. vyd. Gorlice : Diecezjalny osrodek kultury prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, 2011, s. 68. ISBN 978-83-63055-01-1.
Ohlas:[4] KUZMYK, Vasyľ. Apoštolskosť Cirkvi z pohľadu ekleziológie svätého Irineja Lyonského. In Pravoslávny teologický zborník XXXVII (22) -2011. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2011, s. 113. ISBN 978-80-555-0417-9.