Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Opalková Jarmila (100%)
Názov:Preklad ako mediácia interkultúrnej komunikácie I.
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2006
Rozsah:93 s.
ISBN:80-8068-412-X
Edícia:Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis; Monographia 60 ; AFPh UP 135/217
Ohlas:[4] CHARFAOUI, Emilia. Kulturologické smerovanie cudzojazyčnej edukácie v interkultúrnej komunikácii. In Inovácie. Podnikanie. Spoločnosť : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Prešov : Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove, 2008, s. 452. ISBN 978-80-89372-03-4.
Ohlas:[3] STRAKOVÁ, Zuzana. Building learner confidence in early language production via creative tasks. In New directions in teaching foreign languages. Brno : Masarykova univerzita, 2012, s. 172. ISBN 978-80-210-6003-6.
Ohlas:[4] TELLINGER, Dušan. Der kulturelle Hintergrund des Translats - Kultur als Substanz der Kommunikation. Košice : Typopress, 2012, s. 194. ISBN 978-80-89496-06-8.
Ohlas:[4] SMETANOVÁ, Mária. Interakcia expedient - médium - percipient a špecifiká ústnej translácie v rámci internetovej komunikácie. In 5. študentská vedecká konferencia : zborník príspevkov [online]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2010 [cit. 2015-05-19], s. 1042. ISBN 978-80-555-0169-7. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/elpub2/FF/Chovanec1/index.html>
Ohlas:[3] DRAHOŠOVÁ, M., CHARFAOUI, E. Gendrové aspekty reklamy v interkultúrnom ponímaní (na príklade dvoch diametrálne odlišných kultúr). In Překlad jako lingvistický a lingvodidaktický problém [CD-ROM]. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2014, s. 49. ISBN 978-80-261-0404-9.