Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Ivanová Martina (100%)
Názov:Valencia statických slovies
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2006
Rozsah:273 s.
ISBN:80-8068-529-0
Edícia:Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis; Monographia 67 ; AFPh UP 150/232
Ohlas:[6] SOKOLOVÁ, Miloslava. Valencia statických slovies. In Jazykovedný časopis. 2008, roč. 59, č. 1-2, s. 115.
Ohlas:[5] BÍLKOVÁ, Jana. Statická slovesa ve slovenštině a jejich valence. In Češtinář. 2008, roč. 18, č. 5, s. 173-174.
Ohlas:[4] ŠIMKOVÁ, Mária. Korpusová lingvistika na Slovensku. In Jazykovedný časopis. 2008, roč. 59, č. 1-2, s. 24.
Ohlas:[4] SOKOLOVÁ, Miloslava. Verbálny aspekt a adaptácia prevzatých slovies v slovenčine. In Slovo - tvorba - dynamickosť : na počesť Kláry Buzássyovej. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2010, s. 263. ISBN 978-80-224-1107-3.
Ohlas:[4] SOKOLOVÁ, Miloslava. Adaptácia prevzatých slovies v slovenčine. In Aspektuálnosť a modálnosť v slovenčine. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2009, s. 109. ISBN 978-80-555-0052-2.
Ohlas:[4] SOKOLOVÁ, Miloslava. Súčinnosť verbálnych kategórií pri aspektovo korelovaných verbách. In Aspektuálnosť a modálnosť v slovenčine. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2009, s. 94. ISBN 978-80-555-0052-2.
Ohlas:[4] SOKOLOVÁ, Miloslava. Sémantika slovesa a aspektové formy. In Aspektuálnosť a modálnosť v slovenčine. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2009, s. 35. ISBN 978-80-555-0052-2.
Ohlas:[6] JANOČKOVÁ, Nicol. Valencia statických slovies. In Jazykovedný časopis, ISSN 0021-5597. 2008, roč. 58, č. 1-2, s. 115-122.
Ohlas:[6] KRALČÁK, Ľubomír. Valencia statických slovies. In Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka, ISSN 0037-6981. 2008, roč. 73, č. 3, s. 175-178.
Ohlas:[4] JANOČKOVÁ, Nicol. Diferenciátory predikátu. In Morfologické aspekty súčasnej slovenčiny. Bratislava : Veda, 2010, s. 455. ISBN 978-80-89392-16-2.
Ohlas:[4] JANOČKOVÁ, Nicol. "Veľké" slovesné heslá vo výkladovom slovníku (alebo ako sa koncipovali slovesá ísť a chodiť). In Jazykovedný časopis, ISSN 0021-5597. 2010, roč. 61, č. 1, s. 84.
Ohlas:[5] SVOBODOVÁ, Jindra. Valencia statických slovies. In Jazykovědné aktuality : informativní zpravodaj českých jazykovědců, ISSN 1212-5326. 2010, roč. 47, č. 3 a 4, s. 136-138.
Ohlas:[3] CHOMOVÁ, Alexandra. Subjektivizácia vo vyjadrení posesívnych vzťahov. In Bohemica Olomucensia : Philologica Juvenilia, ISSN 1803-876X. 2011, roč. 3, č. 2, s. 205.
Ohlas:[4] CHOMOVÁ, Alexandra. Parameter temporálnosti vo vyjadrení posesívnej relácie v slovenčine. In Acta Facultatis Humanisticae Universitatis Matthiae Belli Neosoliensis : humanitné vedy - lingvistika. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela V Banskej Bystrici, Fakulta humanitných a prírodných vied, 2011, s. 142. ISBN 978-80-557-0233-9.
Ohlas:[4] CHOMOVÁ, Alexandra. Posesíva v komunikácii. In Odkazy a výzvy modernej jazykovej komunikácie : zborník príspevkov zo 7. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 23.-24.9.2009 v Banskej Bystrici : zborník venovaný Vladimírovi Patrášovi. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2010, s. 61. ISBN 978-80-8083-960-4.
Ohlas:[4] SOKOLOVÁ, M., VOJTEKOVÁ, M., MIROSLAWSKA, W. et al. Slovenčina a poľština : synchrónne porovnanie s cvičeniami. 1. vyd. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2012, s. 330. ISBN 978-80-555-0571-8.
Ohlas:[4] JANOČKOVÁ, Nicol. Frekventatíva v gramatike a v slovníku. In Slovo v slovníku : aspekty lexikálnej sémantiky - gramatika - štylistika (pragmatika). 1. vyd. Bratislava : Veda, 2012, s. 182. ISBN 978-80-224-1268-1.
Ohlas:[4] VOJTEKOVÁ, Marta. Valencia slovenských a poľských adjektív. In Slovo v slovníku : aspekty lexikálnej sémantiky - gramatika - štylistika (pragmatika). 1. vyd. Bratislava : Veda, 2012, s. 218. ISBN 978-80-224-1268-1.
Ohlas:[4] TIBENSKÁ, Eva. Sémantická štruktúra slovenskej vety. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2012, s. 277. ISBN 978-80-8105-343-6.
Ohlas:[4] SOKOLOVÁ, Miloslava. Návrat k verbálnemu substantívu ako verbálnemu tvaru. In Jazyk je zázračný organizmus... Metamorfózy jazyka a jazykovedy : zborník príspevkov venovaných prof. PhDr. Ivorovi Ripkovi, DrSc., emer. prof. PU, pri príležitosti jeho životného jubilea. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2013, s. 100. ISBN 978-80-555-0838-2.
Ohlas:[1] JAROŠOVÁ, Alexandra. Problém rozsahu vidovej korelácie : zisťovanie možností za hranicami imperfektivizácie a mutácie. In Slovo a slovesnost : časopis pro otázky teórie a kultury jazyka, ISSN 0037-7031. 2013, roč. 74, č. 4, s. 266.
Ohlas:[4] TIBENSKÁ, Eva. Prepojenosť lexikálnej, morfologickej a syntaktickej sémantiky. In Jazykovedné štúdie XXX : syntax a morfológia - väzby a súvislosti. Bratislava : Veda, 2013, s. 49. ISBN 978-80-224-1286-5.
Ohlas:[2] JAROŠOVÁ, Alexandra. Vidová opozícia a vidová korelácia v slovenčine. In Jazykovedný časopis, ISSN 1337-6853. 2013, roč. 64, č. 1, s. 41.
Ohlas:[4] SOKOLOVÁ, M., ŽIGO, P. Verbálne kategórie aspekt a tempus v slovenčine. 1. vyd. Bratislava : Veda, 2014, s. 297. ISBN 978-80-224-1374-9.
Ohlas:[4] JANOČKOVÁ, Nicol. Sloveso a zmysly - slovotvorba a vidotvorba . Bratislava : Veda, 2014, s. 234. ISBN 978-80-224-1383-1.
Ohlas:[3] PALECSKOVÁ, Dana. Teoretické a metodologické východiská sémantickej analýzy slovies. In Fiatal Szlavisták Budapesti Nemzetközi Konferenciája III. : 3nd conference for young slavistst in Budapest. Budapest : Eötvös Loránd University, Faculty of Humanities, Institute of Slavonic and Baltic Philology, 2014, s. 201. ISBN 978-963-499-2.
Ohlas:[3] KŘEČKOVÁ, Vlasta. Terminologické aspekty prezentácie valencie slovenských slovies vo francúzštine. In Od textu k prekladu IX. Praha : Jednota tlumočníků a překladatelů, 2014, s. 90. ISBN 978-80-7374-119-8.
Ohlas:[3] PANEVOVÁ, J., KARLÍK, P. Valence. In Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2016. ISBN 978-8-7422-480-5.
Ohlas:[4] ZÁZRIVCOVÁ, M., CHOVANCOVÁ, K., VESELÁ, D. et al. Valenčné potencie slovies v kontraste. 1. vyd. Banská Bystrica : Belianum, 2016, s. 90. ISBN 978-80-557-1176-8.
Ohlas:[4] TÓTH, Sándor János. Aspekty slovensko-maďarskej porovnávacej morfosyntaxe. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2017, s. 286. ISBN 978-80-8122-220-7.
Ohlas:[4] MÚCSKOVÁ, Gabriela. Jazykové zmeny v historickom vývine gramatických tvarov z aspektu gramatikalizácie (na príklade vývinu slovenského préterita). Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2016, s. 179. ISBN 978-80-223-4211-7.
Ohlas:[2] CHOVANCOVÁ, K., RÁČKOVÁ, L., VESELÁ, D. et al. Valency potential of Slovak and French verbs in contrast. In Jazykovedný časopis, ISSN 0021-5597. 2017, vol. 68, no. 2, s. 156-168.
Ohlas:[3] IBRAHIM, A.H., KŘEČKOVÁ, V. Spécificités de la terminologie francaise et slovaque de la valence des verbes. In Conception d'une nouvelle grammaire slovaque pour les francophones. Paríž : Éditions des archives contemporaines, 2018, s. 157. ISBN 978-2-8130-0290-7.
Ohlas:[4] ZÁVODNÝ, Andrej. Prednášky a praktiká z morfológie slovenského jazyka II. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity, 2016, s. 115. ISBN 978-80-568-0003-4.