Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2007040410235410
Kategória:N/A
Autor:Michaeli Eva (100%)
Názov:Priestorová diferenciácia Podhradskej kotliny
Zdroj:Zborník Pedagogickej fakulty v Prešove Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach. Prírodné vedy
Lokácia:Roč. 20, zv. 1 (1983), s. 261-280
Ohlas:[4] OŤAHEĽ, J., DRDOŠ, J. 2006. Integračné aspekty výskumu krajiny na Slovensku (vývoj a súčasné trendy). In Geografická revue : časopis Katedry geografie Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici [CD-ROM]. 2006, roč. 2, č. 2, s. 206.
Ohlas:[4] ČECH, Vladimír 2008. Theoretic-methodological basics of physical-geographical regionalization and its reflection in selected regional pieces of work of Slovak geographers. In Folia geographica 12. Prírodné vedy. 2008, roč. 47, s. 46.
Ohlas:[2] ČECH, V., KUNÁKOVÁ, L. 2012. Geoekologický výskum a geoekologická databáza (na príklade katastrálneho územia obce Kolinovce). In Geografický časopis, ISSN 0016-7193. 2012, roč. 64, č. 1, s. 44.