Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Šuťáková Valentína (29%)
Autor:Krajčová Nadežda (12%)
Autor:Ferencová Janka (29%)
Autor:Pasternáková Lenka (30%)
Názov:Kompetencie riaditeľa školy : (príručka pre riaditeľov, zástupcov a ostatných riadiacich pracovníkov v školstve)
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, 2006
Rozsah:199 s.
ISBN:80-8068-521-5
Ohlas:[4] MANNIOVÁ, Jolana. Súčasné humanizačné trendy v teórii pedagogiky voľného času. In Pedagogika voľného času - teória a prax : zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou v dňoch 25.-26. októbra 2007 pri príležitosti 15. výročia obnovenia pôsobnosti Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave pod záštitou rektora Trnavskej univerzity a dekana Pedagogickej fakulty TU. Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta, 2008, s. 90. ISBN 978-80-8082-171-5.
Ohlas:[4] MANNIOVÁ, Jolana. Osobnostné charakteristiky a interpersonálne kompetencie riaditeľa školy. In Slovenský učiteľ : príloha Technológie vzdelávania. 2009, č. 3, s. 7.
Ohlas:[4] OBDRŽÁLEK, Z., POLÁK, J. et al. Príprava školských manažérov ako kľúčový predpoklad efektívnosti školy. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Pedagogická fakulta, 2008, s. 302. ISBN 978-80-8094-296-0.
Ohlas:[4] BITTEROVÁ, M., HAŠKOVÁ, A., PISOŇOVÁ, M. et al. Otázky koncepcie prípravy riadiacich zamestnancov škôl. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Pedagogická fakulta, 2011, s. 340. ISBN 978-80-558-0001-1.
Ohlas:[4] ALEXOVIČOVÁ, Tatiana. Inovácie v riadení neplnoorganizovaných základných škôl. Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum, 2014 [cit. 2016-06-29], s. 31. ISBN 978-80-8052-603-0. Dostupný na internete <http://www.mpc-edu.sk/library/files/t_alexovicova_inovacie_v_riadeni_neplnoorganizovanych_zs.pdf>
Ohlas:[3] OBDRŽÁLEK, Zdenek. Aktuálne problémy školského manažmentu a vzdelávania školských manažérov v SR a ich reflexia vo výskumoch a publikáciách. In Konference školského managementu [online]. Praha : Ceentrum školského managementu, 2012 [cit. 2016-06-29], s. 35. ISBN 978-80-7290-602-4. Dostupný na internete <http://www.csm-praha.cz/userfiles/Dokumenty/Obdrlek.pdf>
Ohlas:[4] UHEROVÁ, Zdenka. Vybrané aspekty riadiacej činnosti vedúceho pracovníka v súčasnej škole. In Sociálne kompetencie manažéra: teoretické, metodologické a praktické koncepty : zborník recenzovaných štúdií z vedeckého seminára [CD-ROM]. Prešov : Bookman, 2012, s. 212. ISBN 978-80-89568-49-9.
Ohlas:[4] MANNIOVÁ, Jolana. Principal´s-manager´s authority as a competence management determinant. In Technológia vzdelávania : vedecko-pedagogický časopis, ISSN 1335-003X. 2012, roč. 20, č. 4.
Ohlas:[4] MAYER, Katarína. Supervízia v kontexte skvalitnenia výkonu pedagogickej profesie. In Pedagogická profesia z aspektu vedy, výskumu a praxe : recenzovaný zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie [CD-ROM]. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2017, s. 99. ISBN 9978-80-555-1972-2.
Ohlas:[3] GABRHELOVÁ, G., ČUBIRKOVÁ, J. Účinnost prevence v kontextu manažmentu školy=Effectiveness of prevention in the context of school management. In Vzdělávání dospělých 2019 – v kontextu profesního rozvoje a sociálního kapitálu : sborník z 9. ročníku mezinárodní vědecké konference Vzdělávání dospělých 2019, konané v Praze 11. a 12. prosince 2019, ISSN 2571-3841. Praha : Česká andragogická společnost, 2020, s. 92. ISBN 978-80-906894-8-0.