Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Gerka Milan (100%)
Názov:Proroci : pojem a poslanie prorokov
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2005
Rozsah:159 s.
ISBN:80-8068-432-4
Ohlas:[4] PRUŽINSKÝ, Š. Biblické východiská sociálnej práce. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2006, s. 58.
Ohlas:[4] HUSÁR, Ján. Proroctvá, predobrazy a symbolické pomenovania Presvätej Bohorodičky na stránkach Starého zákona a v bohoslužobných textoch Pravoslávnej cirkvi. In Štefan Pružinský: Pravoslávny teologický zborník 30/15. Prešov : Prešovská univerzita, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2006, s. 57.
Ohlas:[4] KUZYŠIN, Bohuslav. Mojžiš - vzor viery a spravodlivosti, jeho príbeh s prihliadnutím na transformáciu jeho charakteru. In Štefan Pružinský: Pravoslávny teologický zborník 31/16. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2006, s. 52.
Ohlas:[4] HUSÁR, Ján. Kniha proroka Micheáša. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2007, s. 329. ISBN 978-80-8068-588-1.
Ohlas:[4] PASTEROVÁ, Viera. Stručný prehľad vybraných symbolov a ich význam v kresťanstve. In Ed. Peter Kormaník: Pravoslávny teologický zborník XXXIII (18) -2008. Prešov : Prešovská univerzita, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2008, s. 59. ISBN 978-80-8068-831-8.
Ohlas:[4] ŽUPINA, Miroslav. Pohľad na otázku teodícey cez prizmu pravoslávnej teológie. In Pravoslávny teologický zborník XXXIV (19) -2009. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2009, s. 82. ISBN 978-80-8068-998-8.
Ohlas:[4] ŽUPINA, Miroslav. Duchovný a etický život človeka. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2009, s. 82. ISBN 978-80-8068-987-2.
Ohlas:[4] ŽUPINA, Miroslav. Pohľad na otázku teodícey cez prizmu pravoslávnej teológie. In Pravoslávny teologický zborník XXXIV (19) -2009. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2009, s. 82. ISBN 978-80-8068-998-8.
Ohlas:[4] KUZMYK, Vasyľ. Sväté tajiny z pohľadu ekleziológie svätého Irineja Lyonského. In Pravoslávny teologický zborník XXXVI(21) -2010. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2010, s. 176. ISBN 978-80-8068-831-8.
Ohlas:[3] KUZMYK, Vasyľ. Analýza pojmu Logos vo vybraných textoch Nového Zákona. In Pravoslávny biblický zborník II/2010 : zborník katedry biblických náuk Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove 2010 [on-line]. Gorlice : Diecezjalny osrodek kultury prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, 2010 [cit. 2010-11-30], s. 94. ISBN 978-83-928613-5-5. Dostupný na internete <http://www.elpis.cba.pl/II/07%20Kuzmyk.pdf>
Ohlas:[4] KUZMYK, Vasyľ. Mládež a dnešná spoločnosť. In Mladý človek - budúcnosť Cirkvi : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 12. apríla 2010 na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove [online]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2010 [cit. 2010-12-02], s. 83. ISBN 978-80-555-0246-5. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/elpub2/PBF/Zozulak5/index.html>