Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Černotová Marta (50%)
Autor:Bačová Marta (12%)
Autor:Lukáč Eduard (12%)
Autor:Zahatňanská Mária (12%)
Autor:Kalafová Zuzana (12%)
Názov:Uplatnenie absolventov učiteľstva v praxi a ich reflexia pregraduálnej prípravy
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, 2006
Rozsah:205 s.
ISBN:80-8068-317-4
Edícia:Acta Facultatis Philosohicae Universitatis Prešoviensis; Monographia 53 ; AFPhUP 110/192
Ohlas:[4] CIMERMANOVÁ, Ivana. Portfólio - spôsob sebareflexie ako súčasť odborného rastu učiteľa. In Pedagogická prax - súčasnosť a perspektívy : medzinárodná vedecká konferencia : zborník referátov. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2007, s. 24.
Ohlas:[4] GLUCHMANOVÁ, Marta. Miesto učiteľskej etiky vo vzdelávaní učiteľov. In Ako sa učitelia učia? : zborník referátov z konferencie s medzinárodnou účasťou, usporiadaného Fakultou humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove, Metodicko-pedagogickým centrom v Prešove a Občianskym združením Učenie bez hraníc za podpory Ministerstva školstva SR : Prešov, 27.-28. jún 2007. Prešov : Metodicko-pedagogické centrum, 2007, s. 102. ISBN 978-80-8045-493-7.
Ohlas:[4] GLUCHMANOVÁ, M., GLUCHMAN, V. Učiteľská etika. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita, Filozofická fakulta, 2008, s. 218. ISBN 978-80-8068-808-0.
Ohlas:[4] MAJEROVÁ, Tatiana. Ako má učiteľ zvládnuť problémového žiaka?. In Vychovávateľ : časopis pedagógov. 2009, roč. 57, č. 9, s. 15.
Ohlas:[4] GLUCHMANOVÁ, Marta. Uplatnenie princípov a hodnôt etiky sociálnych dôsledkov v učiteľskej etike. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2009, s. 199, 220. ISBN 978-80-555-0042-3.
Ohlas:[4] MAJEROVÁ, Tatiana. Potrebujú sa cviční učitelia ďalej vzdelávať?. In Vychovávateľ : časopis pedagógov, ISSN 0139-6919. 2010, roč. 58, č. 7, s. 33.
Ohlas:[4] KOSOVÁ, B. et al. Vysokoškolské vzdelávanie učiteľov : vývoj, analýza, perspektívy. Banská Bystrica : Pedagogická fakulta Univezity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2012, s. 133. ISBN 978-80-557-0353-4.
Ohlas:[3] PETROVÁ, G., DUCHOVIČOVÁ, J. Vysokoškolská príprava učiteľov v kontexte transformačných procesov. In Lifelong learning [online], ISSN 1805-8868. 2013 [cit. 2013-07-31], roč. 3, č. 1, s. 34. Dostupný na internete <http://www.icv.mendelu.cz/cz/lifelonglearning/archiv_cas>
Ohlas:[4] GLUCHMANOVÁ, Marta. Vývoj učiteľskej etiky na Slovensku. Prešov : Grafotlač, 2013, s. 180. ISBN 978-80-89561-15-5.
Ohlas:[3] BURGEROVÁ, J., CIMERMANOVÁ, I. Portfólio v primárnom vzdelávaní. In Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. 2013, vol. 1, no. 1, s. 54. ISBN 978-83-63568-10-8.
Ohlas:[3] FISCHER, Daniela. Uplatňovanie didaktických schopností študentov učiteľstva v rámci pribežných pedagogických praxí na PU v Prešove. In Kulturowe i spoleczno-ekonomiczne aspeky edukacji zawodowej w Europie Srodkowej i Wschodniej. Warszawa : Wyzsza Szkola Menedzerska w Warszawie, 2013, s. 174. ISBN 978-83-7520-152-9.
Ohlas:[3] DUPKALOVÁ, Mária. Učiteľská profesia z legislatívneho a spoločenského hľadiska . In Spoleczenstwo i edukacja : miedzynarodowe studia humanistyczne, ISSN 1898-0171. 2014, nr. 14 (2), s. 88.
Ohlas:[4] SIROTOVÁ, M. Akademické prostredie a kultúrny vzorec ako faktor ovplyvňujúci kvalitu realizácie pedagogickej praxe v pregraduálnej príprave učiteľov. In Pedagogica Actualis VII. : edukačné prostredie a kultúra. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2015, s. 337-338. ISBN 978-80-8105-709-0.
Ohlas:[4] KLEMBAROVÁ, J. Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na bežnej škole ako výzva pre učiteľov (etickej výchovy). In Pedagogica Actualis VII. : edukačné prostredie a kultúra. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2015, s. 196. ISBN 978-80-8105-709-0.
Ohlas:[4] ROVŇÁKOVÁ, L. Profesijné kompetencie učiteľov. 1. vyd. Banská Bystrica : Belianum, 2015, s. 134-136. ISBN 978-80-557-0739-6.
Ohlas:[3] IŠTVAN, Imrich. Kooperatívne vyučovanie v pregraduálnej príprave študentov učiteľstva na Prešovskej univerzite. In Sborník z mezinárodní věděcké konference ICOLLE 2016 [CD-ROM]. Brno : Mendelova univerzita v Brně, 2016, s. 150. ISBN 978-80-7509-426-1.