Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2006030109494842
Kategória:N/A
Autor:Sabol Ján (100%)
Názov:Zvuková rovina [Podkapitola 3.4 kapitoly 3 Zmeny v jazykových podsystémoch (čiastkových normách)]
Zdroj:Najnowsze dzieje jezyków slowianskich: Slovenský jazyk
Vydavateľské údaje:Opole : Uniwersytet Opolski - Instytut Filologii polskiej, 1998
Lokácia:S. 68-73
Ohlas:[4] OČENÁŠ, Ivan 2005. Metodologicko-metodické východiská výskumu korešpondencie prvkov fónickej a grafickej sústavy v súčasnej spisovnej slovenčine. In Jazyk a komunikácia v súvislostiach : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 24. a 25. júna 2004 na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Bratislava : Univerzita Komenského, 2005, s. 224.