Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFD
Autor:Babinčák Peter (100%)
Názov:Indikátory kvality života. Čo považujete za šťastný život?-
Zdroj:Psychologické dimenzie kvality života
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita, 2004
Lokácia:S. 161-167
ISBN:80-8068-282-8
Ohlas:[4] SVOBODOVÁ, Lenka. Kvalita pracovního života - změny ve světě práce, modely, indikátory. In Aktuálne otázky bezpečnosti práce : recenzovaný zborník. Košice : Národný inšpektorát práce, 2006, s. 24. ISBN 80-8073-649-9.
Ohlas:[3] SVOBODOVÁ, Lenka. Co je kvalita pracovního života a jak ji lze zkoumat?. In Jak je v Česku vnímaná práce. Praha : Sociologický ústav AV ČR, 2006, s. 205. ISBN 80-7330-103-2.
Ohlas:[4] JUDIČÁKOVÁ, M., IŠTOŇOVÁ, M. Kvalita života geriatrického pacienta s fraktúrou krčka stehnovej kosti. In Globalizácia a kvalita života a zdravia : zborník príspevkov V. vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou. Košice : EQUILIBRIA, s.r.o., Košice, 2010, s. 108. ISBN 978-80-89284-66-5.
Ohlas:[4] ONDRIOVÁ, I., MAGUROVÁ, D., DUČAIOVÁ, J. Rodina ako faktor ovplyvňujúci kvalitu života detí a mladistvých. In Globalizácia a kvalita života a zdravia : zborník príspevkov V. vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou. Košice : EQUILIBRIA, s.r.o., Košice, 2010, s. 286. ISBN 978-80-89284-66-5.
Ohlas:[3] SVOBODOVÁ, Lenka. Kvalita života. In Soudobá sociologie III (Diagnózy soudobých společností). Praha : Karolinum, 2008, s. 140. ISBN 978-80-246-1486-1.
Ohlas:[4] SEDLÁK VENDELOVÁ, Natália. Kvalita života v autobiografiách žien. In Kvalita života a sociálny kapitál - psychologické dimenzie. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2008, s. 234. ISBN 978-80-8068-747-2.
Ohlas:[4] ONDRIOVÁ, I., MAGUROVÁ, D., DUČAIOVÁ, J. Rodina v kontexte kvality života detí a mladistvých. In Ošetrovateľstvo medzi teóriou a praxou. Bratislava : Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, 2011, s. 234. ISBN 978-80-89542-06-2.
Ohlas:[3] POŽONSKÁ, M., KOLLÁROVÁ, B., MIŽENKOVÁ, Ľ. Pojem kvalita života v kontexte primárnej zdravotnej starostlivosti. In Cesta k profesionálnímu ošetřovatelství V : sborník příspěvků V. Slezské vědecké konference ošetřovatelství s mezinárodní účastí konané dne 22.-23. září 2010. Opava : Slezská univerzita v Opavě, 2010, s. 220. ISBN 978-80-7248-607-6.
Ohlas:[4] GODOR, M., HORŇÁK, M. Možnosti využitia indikátorov vo výskume kvality života na Slovensku. In Geografické informácie, ISSN 1337-9453. 2010, roč. 14, č. 1, s. 46.
Ohlas:[3] GURKOVÁ, Elena. Hodnocení kvality života : pro klinickou praxi a ošetřovatelský výzkum. 1. vyd. Praha : Grada, 2011, s. 177. ISBN 978-80-247-3625-9.
Ohlas:[4] GAJDOŠ, J., RUČINSKÝ, R. Kvalita života - vybrané problémy. In Národná a regionálna ekonomika VIII : Herľany, 13 – 15. Október 2010. Košice : Ekonomická fakulta Technickej univerzity, 2010, s. 305. ISBN 978-80-553-0517-2. Dostupný na internete <http://www3.ekf.tuke.sk/konfera2010/zbornik/files/konfera2010_zbornik.pdf>
Ohlas:[3] ČADOVÁ, N., PALEČEK, M. et al. Jak je v Česku vnímána práce. 1. vyd. Praha : Sociologický ústav Akademie věd ČR, 2006, s. 205. ISBN 80-7330-103-2.
Ohlas:[3] DVOŘÁKOVÁ Z., Z., DUŠKOVÁ, L., SVOBODOVÁ, L. et al. Svět práce a kvalita života : vliv změn světa práce na kvalitu života : výzkumný projekt v rámci programu Moderní společnost a její proměny. 1. vyd. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2006, s. 32. ISBN 80-86973-08-5.
Ohlas:[3] MURGAŠ, František. Prostorová dimenze kvality života. Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2012, s. 136. ISBN 978-80-7372-931-8.
Ohlas:[4] GODOR, M., MADZINOVÁ, M. Diferenciácia životných stratégií v kontexte kvality života vybraných obcí regiónov Orava a Gemer. In Geographia Cassoviensis, ISSN 1337-6748. 2011, roč. 5, č. 2, s. 43.
Ohlas:[4] KENDROVÁ, L., IŠTOŇOVÁ, M., LABUNOVÁ, E. et al. Hodnotenie kvality života u pacientov s gonartrózou v klinickej praxi. In Molisa 10 : medicínsko-ošetrovateľské listy Šariša. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníckych odborov, 2013, s. 81. ISBN 978-80-555-1041-5.
Ohlas:[1] MURGAŠ, F., KLOBUČNIK, M. Municipalities and regions as good places to live: Index of quality of life in the Czech Republic. In Applied research in quality of life, ISSN 1871-2584. 2016, vol.11, no. 2, s. 553-570.