Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Gluchman Vasil (100%)
Názov:Hodnoty a súčasné etické teórie
Vydavateľské údaje:Prešov : FF UPJŠ, 1996
Ohlas:[4] KORIM, Vojtech. Rozdielne východiská a a aktuálnosť projektu koncepcie predmetu etická výchova. In Etická výchova: problémy teórie a praxe : zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, 13.9.2007. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2007, s. 24. ISBN 978-80-8083-496-8.
Ohlas:[4] FEDORKO, Vladimír. Vyučovanie etickej výchovy na základných školách. In Naša škola : odborný metodický časopis pre učiteľov predškolských zariadení a 1. stupňa základnej školy, ISSN 1335-2733. 2007, č. 5, s. 22.